4
Wiskain bilib blo Eibram
Eibram i bigate blo yumpla. Wiskain em bin sabebaut da raitwei blo God? Ip po meke gudting i go meke yumpla rait wea God, wel Eibram gad rait po bloubaut emselp. Bat nomata Eibram i bin meke ol gudsamting, em no bin blou emselp bikoz dem samting no bin meke em rait wea God. Baibol i spik diswan, ‘Eibram i bin mata bilib wea God daswai God i bin meke laip blo Eibram rait ane stret prant wea em.’
Wa, yupla sabe wen dem wokman meke wok, dempla gede pei. Dat pei i no pri. Da pei i po dem wok dempla i bin mekem, no wok no pei. Bat wea God i no da seimwei. Ip dem nugudpipol bilib lo God po meke laip blo dempla rait ane stret, wa, God go meke laip blo dempla rait ane stret prom dat bilib blo dempla, no prom eni gudwok blo dempla. Wea seimkainwei tu, Deibid bin spik da seimting wen em bin tokbaut demwan uda i bin prapa api, bikoz God bin pogibe dempla ane bin meke laip blo dempla rait ane stret wea em. Wa, ane dempla no bin meke adwok po God po meke demplaselp rait ane stret wea em. Deibid i bin spik diskain:
‘Ebridem pipol uda God i pogib dempla po dem nugudting,
gobi prapa api bikoz God i go tekemaut ebri sin blo dempla
ane meke dempla pri.
Ebridem pipol gobi prapa api
bikoz da AntapGod i no kipe rekod blo sin blo dempla.’
 
Dis mesiz i po uda? I mata po dem Zuwispipol a? Nono! I po dem Nozuwispipol tu. Yumpla sabe i bin raitem wea Baibol wea God i spik, ‘God i bin meke laip blo Eibram rait ane stret wea em, bikoz Eibram i bin mata bilib lo God.’ 10 Wiskain nau? Wattaim God i bin meke laip blo Eibram rait ane stret prant lo em? I bin bipo Eibram i bin meke da seramoni po kate poskin o apta? Nono! God i bin meke laip blo Eibram stret bipo da seramoni po kate poskin.
11 So apta wen Eibram bin meke da seramoni po kate poskin, i bin po prubem em i bin trase God. God i bin pinis meke laip blo Eibram rait ane stret bipo em bin kate poskin blo em. Daswai Eibram em da Papa blo ebridem pipol uda i mata bilib wea God, nomata dempla no pole dem Zuwislo ane dempla no kate poskin. 12 Bat Eibram em da papa blo dem Zuwispipol tu. Ai no min Eibram em papa blo dem Zuwispipol bikoz dempla kate poskin, bat bikoz dempla i bin mata bilib wea God, seimkain wiskain yumpla papa Eibram i mata bilib wea God bipo em bin kate poskin.
Demwan uda bilib i gede promis prom God
13 God i bin promis Eibram dat em ane ol pamlelain blo em gobi bos blo da wold, bat dis promis i no bikoz dempla pole lo blo God. No! I bikoz dempla bin mata bilib wea God. Daswai God i meke laip blo dempla stret lo em. 14 Ip yupla tingk da promis blo God i po dempla uda mata mekem wanem dem lo blo God i spik, wel den, bilib ane tras wea God i prapa nating ane dem promis blo God i nogad no mining ane kan kam tru. 15 Bat yumpla sabe wea i gad ol lo, ebri pipol go broke dem lo, so wen enibodi broke lo blo God, em mas panis dempla. Bat ip i nogad no lo po polem, wel den i nogad panisment po eni rongting.
16 Bat demting wanem God i bin promis yumpla, yumpla go gedem wen yumpla bilib ane trase God. God go gibe yumpla gudpasin blo em, no bikoz prom meke yumpla oun samting. Dis promis blo God i po ebribodi, po Eibram ane ebri pamlelain blo em. Eibram i da papa blo yumpla ebriwan uda bilib lo God. I po demwan uda stil pole dem Zuwislo ane i po demwan tu uda i mata bilib wea God wea seimkainwei wase Eibram i bin mata bilib wea God. 17 Wea Baibol, i bin raitem diskain wea God bin spik po Eibram, ‘Ai bin meke yu big papa blo tumas ol pipol uda stap wea dempla oun kantri, tok dempla oun langus.’ Eibram bin mata bilib God. Ane God bin kipe promis blo em, bikoz God ken gibe laip po dem pipol uda ded ane em ken meke ol samting apen prom nating.
18 Eibram i bin mata bilib wiskain God i bin spik, ‘Ol pamlelain blo yu i gobi prapa plenti.’ Nomata Eibram i bin prapa oulman ane no bin gad pikinini, em bin bilib em go kam da papa blo ol pipol uda stap wea dempla oun kantri, tok dempla oun langus. 19 Eibram i bin mata stap strong po dat bilib blo em wea em i bin gad po God. Em bin tu oul po gad pikinini. Em bin andred iya oul ane Sera tu i kan gad pikinini bat i no bin boda Eibram.
20 Eibram i no bin tingk nadawei da promis blo God i nogo apen. God i bin meke em kam prapa strong prom mata bilib wea God ane em bin soe ona po God. 21 Eibram i bin prapa sabe wea at blo em, God i gad paua po mekem wanem em i bin promis em. 22 Daswai, bikoz Eibram i bin mata bilib wea God, God i bin meke laip blo Eibram rait ane stret wea em. 23 Wa, dem rait ane stret wod i bin raitem wea God i bin spik lo Baibol, i no mata po Eibram, i po ebribodi. 24 No, God bin wantaim spik po yumpla uda mata pole em ane bilib wea God, da wan uda bin meke BosLod Zizas kamlaipgen prom ded. 25 Dem sin blo ebri pipol i bin kile Zizas. Em bin pei wea laip blo em po ol sin blo yumpla ane God i bin meke em kamlaipgen prom ded po meke yumpla laip stret wea God.