10
Sintidu baa naha lulik raiklaran sia
Mamaluk sia! Keta haluꞌa lia uluk nosi amikaan bei uluk sia, baa oras sia laꞌo lori baa-mai iha rai fuik. Naꞌi Maromak nodi kaloꞌan laꞌo uluk natudu dalan baa sia. Nia moos taa faꞌe tasi ween, hotu nalaꞌo sia toꞌo tasi balu no manek. Kaloꞌan no tasi nia, dadi lia hatetek. Bei uluk sia fiar Musa atu lituk sia. Hotu, sia tuir kaloꞌan nia, no tama baa tasi ween bele-bele no Musa. Nunia moos, ita mak fiar baa Kristus no simu sarani atu dadi tadak haꞌak, ita dadi Niakaan ema hodi hanono baa Nia. Bei uluk sia hotu-hotu naa hahaak mak Naꞌi Maromak nadiꞌa bodik sia. Sia hotu-hotu moos nemu wee mak Nia nadiꞌa bodik sia. Wee nia, sai nosi fatuk boot mak Nia natudu baa sia. Sia toꞌo fatin nabee dei, fatuk nia moos iha. Fatuk nia, mak Kristus. Mais oras nia, Naꞌi Maromak la nakara ema lear hahalok aat. Tan lia nia, baa oras sia laꞌo satan leur fatin fuik luan, sia mate waꞌin. Hotu hakoi hela iha fatin lear.
Lia nia sia dadi knaninuk, nebee ita keta beer halo aat nuꞌu sia. Ita keta loꞌu-sudur baa aiꞌoi lulik nuꞌu sia. Hakerek Moon naꞌak, “Ema Israꞌel sia tuur naa-nemu bele-bele nodi loꞌu-sudur baa aiꞌoi lulik karau baka.” Ita keta hakur biti-kluni nuꞌu sia. Tan sia nalo lia kfoꞌer hori hirak nia, ema naꞌin rihun rua nulu resin tolu mate mohu baa loron ida dei. Ita keta halo aat oi-oik hodi koko Kristus atu hatene haꞌak, Nia kastikar ita ka, lale. Ema Israꞌel balu koko Naꞌi Maromak nunia. Hotu Nia solok samea mak noo raso lear mai, tutu noꞌo sia. 10 Ita moos keta haksuhuk nuꞌu sia. Tan ema Israꞌel balu naksuhuk nohuun, Naꞌi Maromak solok makbukar laleꞌan mai noꞌo hotu sia.
11 Lia nia kona baa ema Israꞌel sia, atu dadi knaninuk bodik ita. Makoꞌan sia nakerek nela lia nia hotu-hotu, nebee ita bele simu hanorin no keta halo tuir siakaan salan. Tan loron rai falu fila kreꞌis mai ona.
12 Hanoin diꞌa-diꞌak! Kalo o manoin maꞌak, o bele materus aan biit, sintidu! Keta toꞌo o monu. 13 Kalo o kona sokur, manoin, tan ema seluk moos kona sokur nunia tiꞌan. Mais o bele fiar baa Naꞌi Maromak nebee Nia nalaꞌok saa mak Nia dale. Nia la nabusik o kona sokur liu nosi okaan babelen, tan Nia atu foo dalan sasin baa o. Nia beer nalo o materus aan, nebee o keta monu.
14 Mamaluk sia! Kalo ema nokbiit baa emi atu loꞌu-sudur baa aiꞌoi lulik sia no se-seluk sia mak nadook emi nosi Naꞌi Maromak, halai sai hosi nia! Keta maktaman iha nia tenik!
15 Haꞌu kdale baa emi mak hatene hanoin naruk sia, nebee emi tetu duꞌuk saa mak haꞌu kdale neꞌe loos ka, lale. 16 Lia nuneꞌe: Oras ita hamutuk atu hodi hanoin Kristus Niakaan mate, ita sera dodan baa Naꞌi Maromak, hotu hemu hosi hemu fatik nia. Lia neꞌe naꞌak, ita talin aan ho Kristus tan Nia nakduar raan bodik ita. Oras ita tohi faꞌe tubi nia, hotu haa, neꞌe moos naꞌak, ita talin aan ho Kristus mak mate bodik ita. 17 Ita hotu-hotu simu tubi faꞌek hosi tubi ida. Lia neꞌe naꞌak, ita dadi mesak tiꞌan. Masik ita ema lear, ahan ita isin lolon ida, tan hotu-hotu talin malu ho Kristus. 18 Hanoin ema Israꞌel uluk aan sia. Baa oras sia nodi sera tunun atu natetu baa Naꞌi Maromak, naꞌilulik babilan sera nia. Naꞌilulik nia mak naa naꞌan sera nia. Lia nia isin naꞌak, naꞌilulik nia talin malu no Naꞌi Maromak. Nia moos talin malu no ema mak nodi sera nia.
19-20 Haꞌukaan dalen neꞌe, naꞌak saa? Ema mak la natene Maromak natetu sera tunun baa siakaan aiꞌoi lulik. Emi haneo haꞌak, hahalok nia la saa ida ka? Keta. Tan hodi nunia sia la loꞌu-sudur baa Naꞌi Maromak, mais loꞌu-sudur baa kukun aat sia. Haꞌu la koꞌuk emi talin aan ho kukun aat sia nunia. 21 Kalo emi talin malu ho Kristus, hotu hemu hosi Niakaan hemu fatik tiꞌan, emi la bele tuir hemu hosi kukun aat siakaan hemu fatik ona, tan neꞌe naꞌak, emi talin malu ho kukun aat sia. Nunia moos, kalo emi haa iha Kristus Niakaan hadak lulik, emi la bele tuir haa iha kukun aat siakaan hadak ona, tan neꞌe naꞌak, emi talin malu ho kukun aat sia. 22 Nunabee? Emi hakara halo itakaan Naꞌin laran moras tan emi loꞌu baa seluk ka? Keta haneo haꞌak, emi biit liu Nia.
Halo hotu-hotu hodi hamorin Naꞌi Maromak naran
23 Arumak emi ida haꞌak, “Haꞌu kakara kalo saa dei, haꞌu kbele, tan la noo mak badu.” Tebes. Mais hanoin, tan lahoos lia hotu-hotu mak foo diꞌak bodik o. Nunia moos, lahoos lia hotu-hotu mak bele nakbiit okaan neon. 24 Keta buka sotir bodik aan dei. Diꞌak liu, buka sotir bodik ema seluk.
25 Haꞌu katak nuneꞌe: kalo sosa naꞌan iha luan, maa baa dei. Lalika musu maꞌak, “Naꞌan neꞌe, naꞌan lulik ka?” Lalika neo-neon maꞌak, “Haꞌu kbele kaa naꞌan neꞌe ka, lale?” 26 Tan Hakerek Moon naꞌak, “Raiklaran no sasoin hotu-hotu nia, itakaan Naꞌin Niakaan.”
27 Kalo ema mak la fiar baa Kristus dauk bolu emi baa haa iha siakaan uma, baa dei. Emi bele haa sa-saa mak sia foo. Lalika neo-neon baa hahaak nia naꞌak, hahaak lulik ka, lale. 28 (Mais kalo ema mai namaas o naꞌak, “Keta maa neꞌe, tan neꞌe naꞌan lulik,” diꞌak liu o keta maa. O musti manoin ema nia, keta arumak nia laran moras tan okaan hahalok mak nia noran la fatan nia. 29 Haꞌukaan lia isin nuneꞌe: musti hanoin ema seluk, masik itakaan neon duꞌuk horan hahalok nia la sala.)
Mais arumak emi ida hataa haꞌak, “Haꞌu kbele kalo sa-saa dei, tuir haꞌu kakara. Kalo ema seluk naneo lia nia sala, tan saa haꞌu la kbele kalo? 30 Kalo haꞌu ksera dodan baa Naꞌi Maromak, hotu haꞌu kaa, tan saa ema dale nahaat haꞌu?”
31 Nuneꞌe. Emi hakara haa ka, hemu ka, halo sa-saa dei, musti halo hodi hamorin Naꞌi Maromak naran. 32 Keta halo ema laran moras tan okaan hahalok. Masik sia ema Yahudi ka, lahoos ema Yahudi ka, ema sarani ka, keta. 33 Tuir haꞌukaan knaninuk, tan haꞌu kalo hotu-hotu nebee ema seluk sia diꞌa-diꞌak no haꞌu. Haꞌu la kbuka sotir bodik haꞌu kmesan, mais bodik ema waꞌin, nebee sia moos netan moris.
10:1 Ema Israꞌel Sai Nosi Mesir 13:21-22, 14:22-29 10:3 Ema Israꞌel Sai Nosi Mesir 16:35 10:4 Ema Israꞌel Sai Nosi Mesir 17:6; Sura Renu Israꞌel 20:11 10:5 Sura Renu Israꞌel 14:29-30 10:6 Sura Renu Israꞌel 11:4 10:7 Ema Israꞌel Sai Nosi Mesir 32:6 10:8 Sura Renu Israꞌel 25:1-18 10:9 Sura Renu Israꞌel 21:5-6 10:10 Sura Renu Israꞌel 16:41-49 10:16 Mateus 26:27-28; Markus 14:22-24; Lukas 22:19-20 10:18 Ukun-badu Naꞌilulik 7:6 10:19-20 Hanoin Hikar Dalan Moris 32:17 10:22 Hanoin Hikar Dalan Moris 32:21 10:23 1 Korintus 6:12 10:26 Kananuk Sia 24:1