2 Timotius
Paulus nakerek dala rua
bodik belun Timotius
1
Paulus foo tabe
1-2 Timotius mak diꞌak!
Hakerek neꞌe nosi haꞌu, Paulus. Naꞌi Maromak duꞌuk mak boi haꞌu kdadi Yesus Kristus klosan. Sia solok haꞌu kbaa katak lia moris mak Naꞌi Maromak nameno tiꞌan bodik makfiar Yesus Kristus.
Timo! Tuir haꞌu, o nuꞌu haꞌukaan oan duꞌuk. Tan lia nia, haꞌu kamulak nebee, itakaan Ama Maromak no itakaan Naꞌin Yesus Kristus, nadomi o, natudu laran diꞌak baa o, no foo moris dame baa o.
Paulus namulak nodi sera dodan baa Naꞌi Maromak
Loron-kalan haꞌu kamulak bodik o. Haꞌu ksera dodan baa Naꞌi Maromak nohuun, tan o tuir Nia bei-beik. Haꞌu kaliku Nia kodi neon moon, manesak no haꞌukaan bei uluk sia naliku Nia. Haꞌu ksei kanoin o luun turu, baa oras ita rua faꞌe malu. Tan baa nia, kalo haꞌu kasoru kikar o, haꞌu neon diꞌak.
Haꞌu kanoin oras o mahuu fiar tebe-tebes baa Naꞌi Yesus. Okaan fiar nunia nahabut kedan uluk baa o bein Luisa neon no o inan Eunike neon. Oras neꞌe haꞌu katene kaꞌak, siakaan fiar nia moos moris iha okaan neon.
Paulus nusu Timotius nalaꞌok babelen mak Naꞌi Maromak foo baa nia
Uluk, baa oras haꞌu krai liman baa o ulun kodi kamulak bodik o, Naꞌi Maromak natuun babelen nebee o bele serwisu bodik Nia. Tan baa nia, oras neꞌe haꞌu kusu nebee kakehe malaka okaan babelen nia. Naꞌi Maromak la foo Niakaan Kmalar baa ita atu moris taꞌuk teen. Lale! Nia foo Niakaan Kmalar baa ita nebee ita bele haberan aan, bele hadomi malu, no bele hetu aan. Tan baa nia, keta moe aan katak lia nosi itakaan Naꞌin Yesus Kristus. O moos keta moe, tan haꞌu neꞌe ema bui. Tuir loos, haꞌu ktama bui neꞌe tan haꞌu kaliku Nia. Kalo o baa katak Niakaan Manfatin Diꞌak, o musti madiꞌa aan atu matiu susar nuꞌu haꞌu. Mais baa oras o metan susar nunia, Naꞌi Maromak nanis nakbiit o.
Naꞌi Maromak sori nola ita nosi itakaan salan,
no boi nola ita dadi Niakaan ema moon.
Masik ita la halo sa-saa moos, ita bele simu Niakaan dadiꞌak nia.
Naꞌi Maromak sei la naseꞌi raiklaran dauk, Nia nakotu tiꞌan atu solok Yesus Kristus mai,
nebee natudu laran diꞌak nodi sori ita.
10 Oras neꞌe, Yesus Kristus mai tiꞌan, atu natoꞌo Naꞌi Maromak lia kakotun nia.
Kalo ema fiar baa Naꞌi Yesus, nia la mate dodok ona, mais netan moris nima-nimak no Naꞌi Maromak.
Lia neꞌe, Manfatin Diꞌak mak keke lema rai.
11 Tan Manfatin Diꞌak nia, Naꞌi Maromak foti haꞌu kdadi baa Yesus Kristus klosan atu katak no kanorin ema. 12 Oras neꞌe, haꞌu ktama bui tiꞌan tan Manfatin nia. Mais haꞌu la kmoe! Tan haꞌu katene see mak haꞌu kfiar baa neꞌe, Naꞌi Yesus duꞌuk. Nia mak rai serwisu neꞌe baa haꞌu, nodi foo babelen nebee haꞌu kbele kalaꞌok toꞌo Nia mai nikar. 13 O musti tuir knaninuk moris nosi hanorin loos mak haꞌu katudu baa o. Kalo o fiar bei-beik, modi madomi ema hotu-hotu, neꞌe naꞌak, o talin malu tiꞌan mo Yesus Kristus. 14 Naꞌi Maromak foo sasoin ida mak folin kaliuk baa o tiꞌan. Sasoin nia, mak hanorin loos. Bali sasoin nia diꞌa-diꞌak. Musu Kmalar Lulik mak moris iha itakaan neon, nebee Nia tulun o atu matene bali sasoin nia.
Onesiforus tulun Paulus iha bui
15 Timo! O matene Figelus no Hermogenes no ema seluk nosi rai Asia ka?* Sia seꞌi kotuk baa haꞌu tiꞌan. 16-18 Mais Onesiforus lale. O matene baa oras haꞌu ksei iha kota Efesus, nia tulun haꞌu bei-beik. Oras neꞌe, nia iha kota Roma tiꞌan. Oras nia toꞌo mai, nia nasirin fatin hotu-hotu buka haꞌu, foin nia netan haꞌu iha bui laran. Mais nia la moe. Nia mai naree haꞌu bei-beik atu nakbiit haꞌukaan neon.
Tan lia nia, haꞌu kamulak kodi kakroꞌan, nebee Naꞌi Maromak natudu laran diꞌak baa Onesiforus no familin hotu-hotu. Nebee, baa oras rai falu fila Naꞌi Maromak nakotu ema raiklaran lian, Nia moos nakotu lia diꞌak bodik Onesiforus sia.
1:1-2 Kristus Klosan Lian 16:1 1:5 Kristus Klosan Lian 16:1 1:11 1 Timotius 2:7 * 1:15 Rai Asia nia, oras neꞌe dadi baa rai Turki loromonu.