16
Mwaewo ghamban utuniye
E mbaŋake iyake nuwaŋguiya ya vamanjamanjalaŋa e ghemi, va lemi vaito e ghino mani ghamban kaiwae, Loi le gharɨgharɨ inanji Jerusalem kaiwanji. Hu vakatha ŋgoreiya va ya dage weŋgiya ekelesiya Galeisiya ele valɨvaŋga na thɨ vakatha. Sande regha na regha ghemi regha na regha i bigiraweya mani vavana na mbe ghawabwi. Thela modae i laghɨye i bigiraweya laghɨye, thela modae nasiye seiwo i bigirawe. Maniko iyako hu bigirawe vakatha, na mbala mbaŋa ya ghaona, ma te ra rerenuwaŋava mani ghamban kaiwae. Hu tuthiŋgiya ghɨmoghɨmoru vavana maniko iyako gharamban, na mbaŋa ne ya vutha e ghemi, amba ya roriya randeviva Jerusalem lenji letaŋgi na ya giya yanawanji ghɨmoghɨmoruko thiyako kaiwanji. Ko amba weinji letako iyako ya variyeŋgi na thɨ yombana lemi mwaewona Jerusalem. Thoŋgo ne i thalavuŋgi, amba weiŋguyaŋgi wo raka gheko.
Pol le kaiwo loŋgaloŋga utuniye
Mbowo ne ya wakai Masedoniya ele valɨvaŋga. Iyako ne e ghereiye amba ya ghaona e ghemi. Mbwatane seiwo mbaŋa molao ya yaku weiŋguyaŋgiya ghemi, o weiŋguyaŋgiya ghemi ghaghada ndewendewe ghambaŋa ne iko; ko amba ne hu thalavuŋgo na maya wava e thevalɨvaŋga reghava. Ma nuwaŋguiya mbema ya lathuweŋga eŋge na kaero ya iteteŋgava. Ko iyemaeŋge nuwaŋguiya mbowo ya yaku weiŋguyaŋgiya ghemi mbaŋa seiwo molao, thoŋgo Loi le renuwaŋa ŋgoreiye. Ko iyake mbowo ya yaku gheke, Epesas e tɨne ghaghad Pentikos gha Thaga ghambaŋa. Othembe wothɨghɨya lemoyo inanji gheke, mbowo ya yaku, kaiwae kaiwo ghathɨnɨmba kaero i mavu moli e ghino.
10 Thoŋgo Timoti i ghaona e ghemi, hu kulavatha na iye ŋgoreiya ghemi regha na thava weiye le mararu, kaiwae i vakavakatha Giya le kaiwo ŋgoreiya ghino. 11 Tha lolo regha i ghɨmara njoŋanjoŋa, ko iyemaeŋge hu variyenjogha na weiye le gharemalɨlɨ e ghino. Ghino mbe iyake ya roroghaghawe weiyaŋgiya la bodaboda vavana.
12 Ghaghanda Apolos utuniye, ya giya vavurɨgheghe laghɨyewe na ya munjeva weiyaŋgiya la bodaboda vavana thɨ ghaona thɨ thuweŋga. Ko iyemaeŋge ma i warariŋa mbaŋake iyake i ghaona. Tene mbaŋa thovuye regha i warariŋa amba i ghaona.
13 Hu njimbukikiŋga, hu ndeghathɨ vurɨgheghe e lemi loŋweghathɨna, hu gharematuwa na hu vurɨgheghe. 14 Hu vakathaŋgiya bigibigike wolaghɨye weiye lemi gharethovu.
15 Kaero hu ghareghareya Setepano weiyaŋgiya le wabwi, thiye va i viva moli thɨ tabo raloŋweloŋweghathɨ e lemi valɨvaŋgana iyana, Akaiya e tɨne, na thiye thɨ vatomweŋgi na thɨ kakaiwo Loi le gharɨgharɨ kaiwanji. Lo bodaboda, ya giya vavurɨgheghe e ghemi 16 na hu yayaku gharɨgharɨ ŋgoranjiyako lenji mbaro e raberabe, na tembe ŋgoreiyeva gharɨgharɨke wolaghɨye thavala thɨ rovurɨgheghe lenji kaiwo Giya kaiwae. 17 Ya warari laghɨye Setepano, Potunetas na Akaikas lenji mena kaiwae. Kaiwae hu mebwagabwaga moli e ghino, thiye thɨ methɨŋga na thɨ mena thɨ thuweŋgo. 18 Thiye thɨ vavurɨghegheŋaŋgo na ghemi tembe ŋgoreiyeva thɨ vavurɨghegheŋaŋga. Gharɨgharɨ ŋgoranjiyako valɨkaiwae hu yavwatata wanaŋgi.
Dage mwaewo
19 Ekelesiya Eisiya ele valɨvaŋga thɨ mwaewo e ghemi. Akwila na levo Prisila, weinjiyaŋgiya ekelesiya thiye thɨ memevathavatha e lenji ŋgolo, Giya e idae, thɨ mwaewo laghɨye e ghemi. 20 Na tembe ŋgoreiyeva labodabodake wolaghɨye e valɨvaŋgake iyake thɨ mwaewo e ghemi.
Hu tagavamomoya nɨmami weŋgiya ghamune na hu vemwaewo weŋga, kaiwae ghemi Loi le gharɨgharɨ.
21 Wombereghake e nɨmaŋgu ya roriya utuutuke thiyake: “Ghino Pol ya mwaewo e ghemi.”
22 Thela thoŋgo ma i gharethovu weya ghanda Giya, nuwaŋguiya Loi i gurawe! Giya, u mena!
23 Giya Jisas le mwaewo i yaku e ghemi.
24 Lo gharethovu i yaku e ghemi weya Krais Jisas.