4
Giya ghamberegha valɨkaiwae i tuthiya rakakaiwo le kaiwo ghathovuye na ghatharɨ
Lemi rerenuwaŋa ghime kaiwame mbala ŋgoreiya ghime Krais le rakakaiwo, iyava i bigiraweŋgi na bigiko iya simosimoko rɨghe gharautu. Bigi laghɨye moli rakakaiwo ŋgoranjiyako weŋgi, thiye thɨ mando na thɨ vamboromboroŋa ghanjigiyako le renuwaŋa. Ko thoŋgo ghemi o rambarombaro regha hu tuthiya lo kaiwoke ghathovuye na ghatharɨ, mane ya rerenuwaŋa kaiwae. Othembe ghino wombereghake ma valɨkaiwaŋgu ya wovathovuthovuyeŋa o ya wovatharɨtharɨŋa lo kaiwo. Ma te ya renuwaŋava bigi regha va ya vakatha vatharɨ, ko iyemaeŋge ma valɨkaiwae iyake kaiwae na raŋava rakakaiwo thovuye ghino. Giya ghamberegha tembe i tuthi lo kaiwo i thovuye o i tharɨ. Iya kaiwae tha hu wovathovuthovuyeŋa o hu wovatharɨtharɨŋa ghamune lenji kaiwo, kaiwae amba ma kot ghambaŋa. Giya wo i mena, amba iye tembe ghamberegha i woraŋgiya e manjamanjala bigibigiko wolaghɨye iya simosimoko rɨghe weiye gharɨgharɨ lenji renuwaŋa thuwele e gharenji. Ko amba ghinda regha na regha ghandatarawa i mena weya Loi ŋgoreiya la kaiwoko.
Lo bodaboda, wo ya utuŋa ghino na Apolos. Nuwaŋguiya ghamba thuwathuwa ghime na hu ghareghare le utuutu gharumwaru, ŋgoreiya ghalɨŋanda regha iŋa, “Thava hu vakatha o huŋa iya mava thɨ rorori Buk Boboma e tɨne.” Mbala ma hu sirari na hu wovoreŋa lemi randeviva regha na hu wonjoŋanjoŋa randeviva reghava. Thela i wovorevoreŋa idan na i kivwalaŋgiya gharɨgharɨke wolaghɨye? The bigi ina e ghen ma u wo weya Loi? Thoŋgo len thovuye i mena weya Loi ghamberegha, buda kaiwae u wovoreŋaŋge ghanɨmberegha ŋgoreiye len thovuye i mena e ghen?
Ko ana bigibigike wolaghɨye kaero i mboromboro weŋga? Ko ana thovuyeke wolaghɨye kaero i riyevanjaraŋga? Ko ana kaero hu tabo na rambarombaro laghɨlaghɨye? Ko iyemaeŋge ma emunjoru. Na ghime tembe ŋgoreiyeva mbala wo tabona rambarombaro laghɨlaghɨye na wo mbaro weimaŋgiya ghemi? Ko iyemaeŋge ma ŋgoreiyako. Ghayamoyamo e ghino ŋgoreiya ghime ghalɨŋae gharaghambɨ, Loi va i bigiraweime muyai moli. Ghime ŋgorameŋgiya gharɨgharɨ thiye mbaro iŋana thɨ mare gharɨgharɨ e maranji. Ghime wo tabo na bigi regha gharɨgharɨke thɨ ghewoime, na tembe ŋgoreiyeva nyao thovuthovuye na yambaneke gharɨgharɨniye. 10 Krais kaiwae gharɨgharɨ thɨ wova kabakabaleyaŋaime, ko iyemaeŋge weya Krais, ghemi lemi renuwaŋa huŋava hu thimba moli! Ghime wo njavovo, ko iyemaeŋge ghemi lemi renuwaŋa huŋava hu vurɨgheghe! Ghime ma ghamayavwatata i laghɨye, ko iyemaeŋge ghemi lemi renuwaŋa huŋava ghamiyavwatata i laghɨye! 11 Va i menakowe na ghaghada noroke, bada i gharɨime, mbwa i gharɨime, lama njimbonjimbo i tharɨ, thɨ tagavotagamena weime, wo rakaraka loloŋga, 12 na tembe ghime e nɨmanɨmame wo kaiwo vurɨgheghe. Mbaŋa gharɨgharɨ thɨ utuvatharɨ weime, wo varemoliyaŋgi, na mbaŋa thɨ giya vuyowo weime, wo ghataŋaghathɨ. 13 Mbaŋa gharɨgharɨ thɨ utukwan ghime kaiwame, ghime wo gonjogha weŋgi e utu thovuye. Ghime ŋgorameya ghembako ghadidiye, thɨ njoŋgoyathuime, na ŋgorameya bigi bwagabwaga rameyambaneke e maranji. Mbe ŋgorame varako ghaghad noroke.
14 Ya rorori e ghemi na ya utu ŋgoreiyako, ma nuwaŋguiya lemi renuwaŋa huŋava ya vakathaŋga na hu monjina, ko iyemaeŋge nuwaŋguiya ya vavurɨghegheŋaŋga ŋgoreiya ghemi lo ŋgaŋga moli na valɨghareghareŋgu. 15 Valɨkaiwae ya vakatha ŋgoreiyako kaiwae ghino mbe womberegha eŋge ramami. Othembe Krais e idae ghamiranjimbunjimbu thɨ ghanagha moli, ghino Krais e idae ya tabo na ramami, kaiwae ghino iyava ya womena Totona Thovuye e ghemi. 16 Iya kaiwae ya naŋgo vurɨgheghe e ghemi na hu ghambugha wothanavuke. 17 Iyake kaiwae, na ya variya Timoti i ghaona e ghemi. Iye ŋgoreiya naruŋgu moli valɨghareghareŋgu, na iye Giya le rakakaiwo thovuye. Iye ne i vavanuwovɨrɨŋga wothanavu Krais e yawaliye, na thanavuŋgiko thiyako ya vavaghareŋa weŋgiya ekelesiya e valɨvaŋgake wolaghɨye.
18 Vavana ghemi lemi renuwaŋa hu munjeva mane ya ghaona ya thuweŋga, iya kaiwae weimi lemi sirari. 19 Thoŋgo Giya le renuwaŋa ŋgoreiye, mbaŋa nasiye ya ghaona, na ya thuweŋgi thavala weinji lenji sirari na ne ya loŋweya lenji utuutu na lenji renuwaŋa, ko tembe ya thuweva lenji vurɨgheghe i emunjoru o nandere. 20 Kaiwae Loi le ghamba mbaro mane ra thuwe gharɨgharɨ e lenji utuutu, ko ne ra thuwe Loi le vurɨgheghe e tɨne. 21 Nuwamiya budakai? Ya wo ghaona umbwa ghe yabɨyabɨbɨ e ghemi, o valɨkaiwae ya ghaona weiŋgu lo gharethovu na lo gharenja?