7
Ghe utuniye
E mbaŋake iyake nuwaŋguiya ya thombeya lemi leta va hu rori na i mena e ghino, na ya varumwaruŋgiya utuutu vavana va hu vaitoŋgi.
Thoŋgo ghɨmoru regha i yaku na ŋgoreiya ghɨbɨghɨbɨ, i thovuye iyako. Ko kaiwae yathima thanavuniye i laghɨye, iya kaiwae ghɨmoru regha na regha mbe ele levo na tembe ŋgoreiyeva wevo regha na regha mbe ele ghɨmoru. Ghɨmoru mbe i vatomweya riwae weya levo na wevoko tembe i vakatha ŋgoreiyeva iyako weya le ghɨmoru na thɨ vamboromboroŋa lenji renuwaŋa. Wevo ghamberegha ma i mbaroŋa riwae, ko le ghɨmoruko iya i mbaroŋava. Na tembe ŋgoreiyeva ghɨmoruko ghamberegha ma i mbaroŋa riwae, levoko iye i mbaroŋava. Iya kaiwae ghemi ragheghe tha hu vevaghareghareŋga, thoŋgo mbe themighewona vara lemi renuwaŋa regha na hu vevaghareghareŋga mbaŋa ubotu, na mbala hu giya ghamimbaŋa naŋgo kaiwae, ko iyemaeŋge tene hu ghena na reghava. Thoŋgo ne hu vakatha ŋgoreiyako, vakathako iyako ghamɨnae mane i vurɨgheghe e ghemi, mbala Seitan ma i mandoŋga. Ma ya wogiya ghamimbaro, ko thoŋgo nuwamiya hu vakatha ŋgoreiye, ya vatomwe e ghemi. Lo renuwaŋako nuwaŋguiya mbala taulaghɨna ghemi hu ghɨbɨghɨbɨ ŋgoramiya ghino. Ko iyemaeŋge regha na regha Loi kaerova i giya ghandabebe. Vavana ghandabebe mbe regha na vavana ghanjibebe mbe regha.
Thavala ma thɨ ghe na wambwiwambwi ya dage e ghemi valɨkaiwae thava hu ghe, na ŋgoramiya ghino. Ko thoŋgo yathima gharerenuwaŋa i vurɨgheghe moli e ghemi na ma valɨkaiwami tembe hu ravaghaŋga ghamimberegha, mbema hu ghe eŋge. I tharɨ eŋge thanavuko iyako ghamɨnae i vurɨgheghe e ghemi.
10 Ragheghe ghanjimbaro ŋgoreiyake. Iyake ma ghino lo mbaro ŋgoreiye, Giya le mbaro. Ragheghe wevo thava i botewoyathu le ghɨmoru. 11 Ko thoŋgo i roitete, thava te i gheva, o thoŋgo nandere, i wa weya le ghɨmoru na thɨ vanamwe na ghamwanji kaero vanaorava. Na tembe ŋgoreiyeva, ragheghe ghɨmoru thava i botewoyathu levo.
12 Ghemi raloŋweloŋweghathɨ na lemi ovo ma thɨ loŋweghathɨgha ghamivavurɨgheghe ŋgoreiyake. Iyake ma Giya ghalɨŋae, ghino ghalɨŋaŋgu. Thoŋgo ghɨmoru i loŋweghathɨ na levo ma i loŋweghathɨ, na thoŋgo wevoko nuwaiya mbe i yaku weiye ghɨmoruko, ghɨmoruko thava i botewo wevoko. 13 Tembe ŋgoreiyeva, thoŋgo wevoko raloŋweloŋweghathɨ na ghɨmoruko nuwaiya i yaku weiye wevoko, wevoko thava i botewo ghɨmoruko. 14 Ya utu ŋgoreiyako kaiwae ghɨmoruko iya ma i loŋweghathɨko levoko le loŋweghathɨ kaiwae iye kaero i thɨna Loi e marae. Na tembe ŋgoreiyeva, wevoko iya ma i loŋweghathɨko, thoŋgo le ghɨmoru i loŋweghathɨ, iye kaero i thina Loi e marae. Thoŋgo ma ŋgoreiya lo utuke, lemi ŋgaŋgana mbala ŋgoranjiya thavala ma thɨ ghareghareya Loi lenji ŋgaŋga. Ko iyemaeŋge kaero ŋgoreiye, thiye kaero thɨ thɨna Loi e marae. 15 Ko iyemaeŋge, thoŋgo thela ma i loŋweghathɨ nuwaiya iteta levo o le ghɨmoru raloŋweloŋweghathɨ, hu viyathu na i vakatha ŋgoreiye. Thoŋgo kaero ŋgoreiyako, raloŋweloŋweghathɨ ghɨmoru o wevo, ma mbaro vurɨgheghe regha inawe na thava i vatomweya levo o le ghɨmoru na i roitete, kaiwae Loi le kula ŋgoreiye na nuwaiya ra yayaku na bubuyamo. 16 Ghen raloŋweloŋweghathɨ wevo, valɨkaiwan u vamoru len ghɨmoru na i tabo na raloŋweloŋweghathɨ o nandere, ma valɨkaiwae u ghareghare. Ghen raloŋweloŋweghathɨ ghɨmoru, valɨkaiwan u vamoru len wevo i tabo na raloŋweloŋweghathɨ o nandere, ma valɨkaiwae u ghareghare.
La yakuyaku ŋgoreiya va ra menakowe mbaŋa Loi i kula weinda
17 Regha na regha mbala le yakuyaku ŋgoreiya Giya Jisas le wogiyawe, na e yawaliye mbala ŋgoreiya mbaŋa Loi va i kulawe. Ya vavaghareŋa iya mbaroke iyake ekelesiya wabwi weŋgi e valɨvaŋgake wolaghɨye. 18 Thoŋgo ghɨmoru regha kaero thɨ kitena riwae mbothiye njimwae ŋgoreiya Mosese le mbaro ko amba muyai Loi i kulawe, thava i munjeva i ravunyivunyiya tenɨtoko iyako. Thoŋgo ghɨmoru regha ma i vakatha kamwathɨko iyako na Loi kaero i kulawe, thava te thɨ vakathaweva. 19 Iya kaiwae ma bigi ŋgoreiya ghɨmoghɨmoru thɨ wo tenɨto thanavuniye o nandere. Bigi laghɨye eŋge vara na gharerenuwaŋa i laghɨye, ra ghambugha Loi le mbaro. 20 Regha na regha mbala ra yaku ŋgoreiya va la yakuyakuko amba muyai Loi i kula weinda. 21 Thoŋgo ghen lolo regha va le rakakaiwobwaga ghen na Loi i kula e ghen, tha i vakathaŋge na u rerenuwaŋa kaiwae, ko thoŋgo u vaidiya ghanɨmbaŋa thovuye regha na valɨkaiwan u tabona ŋgoreiya rakarakayathu loloniye, u vakatha ŋgoreiye. 22 Thela iye va rakakaiwobwaga mbaŋa Giya i kulawe na i tabo raloŋweloŋweghathɨ, iye ŋgoreiye rakarakayathu loloniye. Tembe ŋgoreiyeva, the lolo rakarakayathu loloniye, na Giya i kulawe, iye kaero i tabona Krais le rakakaiwobwaga na i mbaroŋa. 23 Loi kaerova i vamodo njoghaŋga na modami laghɨye moli, iya kaiwae thava hu tabo na lolo regha le rakaiwobwagava. 24 Lo bodaboda, regha na regha mbala hu yaku ŋgoreiya mbaŋa va lemi yakuyaku na Loi i kula e ghemi na hu tabo raloŋweloŋweghathɨ.
Gagamaina na wambwiwambwi utuninji
25 E mbaŋake iyake lemi vaito gagamaina kaiwanji, ya giya ghathombe. Giya ma i utuŋa e ghino mbaro regha gagamaina kaiwanji na valɨkaiwae ya utuŋa e ghemi. Ko Giya i gharevɨrɨŋaŋgo na ya tabo le rakakaiwo emunjoru, iya kaiwae lo utuutu valɨkaiwae hu vareminje, na ya woraŋgiya lo renuwaŋa.
26 E mbaŋake iyake vuyowo i ghanagha thɨ rakarakaraŋgi, iyake kaiwae lo renuwaŋa ŋgoreiyake: thoŋgo lolo regha ma i ghe, i thovuye eŋge i yaku ŋgoreiyako. 27 Ghɨmora ghen, thoŋgo e len wevo, thava u tamweya kamwathɨ na u botewo len wevona. Thoŋgo ma u ghe, thava u rovurɨgheghe ghe kaiwae. 28 Thoŋgo u vaŋgwa wevo eunda, ma tharɨ ŋgoreiya iyako. Na thoŋgo gamaina eunda i vaŋgwa ghɨmoru regha, ma i vakatha tharɨ iyako. Ko thavala thɨ ghe ne thɨ vaidiya vuyowo i ghanagha moli. Iya kaiwae ma nuwaŋguiya vuyowaŋgiko thiyako thɨ yomara e ghemi.
29 Lo bodaboda, lo utuke gharumwaru ŋgoreiyake. Mbaŋa ma i molao, iya kaiwae e mbaŋake iyake na i ghaoko thavala e lenji ovo mbema thɨ vatomweŋgi eŋge weya Loi, ŋgoreiya ma thɨ ghe, 30 thavala thɨ randa ŋgoreiya ma thɨ gharevɨrɨ, thavala thɨ vavɨrɨ ŋgoreiya ma thɨ warari, na thavala thɨ vamodo lenji bigibigi, ŋgoreiya bigibigiko iyako ma thiye weŋgi, 31 na thavala thɨ vavakaiwoŋaŋgiya yambaneke bigibiginiye, ŋgoreiya ma thɨ vavakaiwoŋaŋgi. Kaiwae yambaneke ghathuwathuwa kaero iya vara ne ikoke.
32 Ma nuwaŋguiya lemi rerenuwaŋa thɨ vuyowo. Ghɨmoruko iya ma i gheko valɨkaiwae i rerenuwaŋa Giya le kaiwo kaiwae, nuwaiya i vamboromboroŋa Giya le renuwaŋa. 33 Ko ghɨmoruko iya i gheko, i rerenuwaŋa yambaneke bigibiginiye kaiwae, kaiwae nuwaiya i vamboromboroŋa levoko le renuwaŋa, 34 iya kaiwae i ndendeghathɨ renuwaŋa theghewo e tɨne. Wevo i thamatuwa na amba ma i ghe na gamaina mbala thɨ rerenuwaŋa laghɨye Giya le kaiwo kaiwae, nuwanjiya thɨ vabobomaŋa riwanji na gharenji weya Giya. Ko wevoko iya i gheko i rerenuwaŋa laghɨye yambaneke bigibiginiye kaiwae, kaiwae nuwaiya i vamboromboroŋa le ghɨmoruko le renuwaŋa. 35 Ghami thalavu kaiwae iya ya utu na ŋgoreiyake, ma nuwaŋguiya lo utuutu ŋgoreiya bigi regha na i wo na i mbaroŋaŋga. Ko iyake nuwaŋguiya hu ghambugha thanavu thovuye ghakamwathɨ na nuwaŋguiya thava bigi regha i kitenɨŋga lemi renuwaŋa Giya le kaiwo kaiwae.
36 Gagamaina utuninji lo renuwaŋa ŋgoreiyake. Thoŋgo amala regha i dage tena yawarumbuye gamaina na thava i ghe, ko muyai i renuwaŋa le dagetenɨko iyako ma i thovuye, na yawarumbuyeko kaero i thamatuwa moli na valɨkaiwae moli i ghe, i vakatha ŋgoreiya le renuwaŋako na i vatomweya yawarumbuyeko i ghe. Iyake ma tharɨ ŋgoreiye. 37 Thoŋgo amala regha yawarumbuye gamaina na i vakatha ghambaro na thava i ghe, na thoŋgo kaero le renuwaŋako ŋgoreiye na ma i numoghegheiwo, amalako iyako le renuwaŋako i thovuya iyako. 38 Iya kaiwae amalako i vakatha yawarumbuye na i ghe, i vakatha wagiyawe iyako, na amalako iya ma iŋana yawarumbuye i ghe i vakatha wagiyawe moli.
39 Thoŋgo wevo eunda le ghɨmoru mbe e laghalagha, ma te valɨkaiwaeva i roitete. Ko iyemaeŋge thoŋgo le ghɨmoru i mare, valɨkaiwae the ghɨmoru nuwaeko nuwaiya i vaŋgu, ko ghɨmoruko iyako eŋge thoŋgo iye raloŋweloŋweghathɨ. 40 Ko ghino lo renuwaŋa thava te i gheva na le warari ne i laghɨye. Na ya renuwaŋa Nyao Boboma ina e ghino iya ya utuŋaŋgiya utuutuke thiyake.