Epesas
Lenji Leta
Pol Le Rorori
Utu iviva
Mbaŋa Jisas vama i njogha e buruburu na e ghereiye, theghathegha mbwatava le ghanaghanagha ghweto na umboiwo (32) e ghereiye, Pol vamba ina e thiyo Rom tɨne. E mbaŋako iyako Pol i roriya letake iyake, amba Taikikas i li na ve ligiya weŋgiya ekelesiya Epesas (4:21-22).
Epesas iye ghemba laghɨye Eisiya e tɨne na lenji bisines lemoyo. Pol va le vaghɨliya theghetoniye e tɨne, i yaku Epesas theghathegha umboto e tɨne na i vavaghare weŋgi (Vakatha 19).
Epesas e tɨne gharɨgharɨ lemoyo thiye ma Jiu ŋgoreiye, ko iyemaeŋge vavana Jiu gharɨgharɨniye. Letake iyake e tɨne i vaghareŋgi wabwi theghewoko iyako Krais kaero i tubweŋgi na thɨ tabo wabwi regha ekelesiyako e tɨne (2:15-16; 3:6). Pol le utuutu i laghɨye moli budakaiya Loi le renuwaŋa ekelesiya kaiwae (3:10) na budakaiya Loi le mwaewo weinda. Utu ghamba thuwathuwa thegheto i bigiraweŋgi ekelesiya kaiwanji. Ekelesiya ririwo regha na Krais iye umbaliye (1:23; 4:15-16). Ekelesiya ŋgoreiya wevo ragheghe na Krais ŋgoreiya le ghɨmoru (5:25-27). Na tembe ŋgoreiyeva Pol i vavurɨghegheŋgi ŋgoroŋga yawalinji ghaloŋgaloŋga kaiwae Krais kaerova i tubweŋgi na thiye ŋgoranjiya ririwo regha na kaiwae thiye manjamanjala le ŋgamaŋgama.
1
Ghino Pol, Loi le renuwaŋa e tɨne ya tabo Krais Jisas ghalɨŋae gharaghambɨ. Ghino ya roriya letake iyake na ya variye i ghaona e ghemi, ghemi Loi le gharɨgharɨ inami huya yaku Epesas e tɨne. Ghemi raloŋweloŋweghathɨ moli weya Krais Jisas.
Ya naŋgo weya Loi Ramanda na ghanda Giya Jisas Krais thɨ mwaewo e ghemi na lenji gharemalɨlɨ i yaku e gharemina.
Weya Krais Loi kaero i giya mwaewoke wolaghɨye weinda
Ra tarawe Loi, iye ghanda Giya Jisas Krais Ramae. Valɨkaiwae moliya ra tarawe, kaiwae e la tubweko weya Krais mwaewoke wolaghɨye i mena e buruburu kaero i giya weinda yawalindake ghaloŋgaloŋga kaiwae. Ŋgoreiyake. Amba muyai va i vakatha yambaneke, kaerova i tuthinda le gharɨgharɨ mbala mbaŋa ra tubwe weya Krais, ne ra boboma na ma e ghandawonjowe e la tharɨ regha. Va i gharethovuŋainda, iya kaiwae amba ŋgaŋgagha kaero i renuwaŋarawe ne Jisas Krais le kaiwo e tɨne i vaŋguinda le ŋgamaŋgama. Vambe ghamberegha vara le warari na le renuwaŋa i vakatha ŋgoreiyako. Iya kaiwae ra tarawe amalaghɨniye le mwaewo riyeriyevanjaraniye kaiwae, na mwaewoko iyako i giya bwagabwaga weinda weya Nariye gharegharethovuniye moli.
Loi i vatomwe le mwaewo i laghɨye moli. Krais le mare e tɨne Loi kaero i rakayathuinda na i numotena la tharɨ. Loi le mwaewo laghɨye moli i liŋgi weinda weiye thimbake wolaghɨye na ghareghare thovuye, kaiwae va nuwaiya ra ghareghare le renuwaŋa thuweleko, na va le renuwaŋa ŋgoreiye. Loi va nuwaiya ŋgoreiye na i vamboromboro weya Krais. 10 Ghambaŋa moli e tɨne ne i vakatha ŋgoreiya le renuwaŋako. Iya kaiwae mbaŋako iyako bigibigike wolaghɨye e buruburu na e yambaneke ne i mbanɨvathaŋgi na regha na Krais iye umbaliye.
11 Kaiwae ra tubwe na regha weya Krais, amba ŋgaŋgagha Loi kaero i tuthinda na le gharɨgharɨ ghinda. Kaerova i tuthinda na le gharɨghara ghinda, kaiwae va le renuwaŋa ŋgoreiye. Na Loi mbe ghambereghaeŋge i vakatha bigibigike wolaghɨye i mboromboro na ŋgoreiya le renuwaŋako. 12 Iyake kaiwae, ghime Jiu va wo vareminjekaiya Krais na Loi i vaŋguime le gharɨgharɨ, wo mwanavaira idae na wo tarawe. 13 Ghemi ma Jiu gharɨgharɨniye tembe ŋgoreiyeva, kaerova hu loŋweya Utuniye Emunjoru, iye Jisas Totoniye Thovuye ghamivamoru kaiwae, na kaiwae kaero hu loŋweghathɨgha Krais na hu tabo le gharɨgharɨ, iya kaiwae Loi ghanono kaerova i worawe e ghemi na ghamba tuthi. Iye Nyao Boboma, ŋgoreiya le dagerawe. 14 Kaiwae ra wo Nyao Boboma, ra ghareghare thovuyeko wolaghɨye iya Loi va i dageraweko kaiwanda tembene vara wova. Iya kaiwae wo ra roroghagha Loi i rakayathuinda moli na i vaŋguinda weinda ra yaku. Ra mwanavaira amalaghɨniye idae na ra tarawe.
Pol i naŋgo weya Loi Epesas kaiwanji
15 Lemi loŋweghathɨ weya Giya Jisas na lemi gharethovu weŋgiya Loi le gharɨgharɨke wolaghɨye kaero ya loŋweya utuniye. 16 Iyako kaiwae ma ya towotowo e vata ago weya Loi kaiwami, na mbaŋake wolaghɨye ya naŋgonaŋgo kaiwami. 17 Ya naŋgo weya ghanda Giya Jisas Krais le Loi, iye Ramanda Ravwenyevwenye, na i giya Une e ghemi, na iye i vathimbaŋaŋga na i woraŋgiya Loi e ghemi, na valɨkaiwae ghaghareghare i laghɨye e ghemi. 18 Ya naŋgo Loi iye ne i vamanjamanjala lemi renuwaŋa, na valɨkaiwae hu ghareghare iye va i kula weŋga na valɨkaiwami weimi lemi gharematuwo hu roroghagha vwenyevwenyeko laghɨye iya Loi ne i giyako ghinda le gharɨgharɨ weinda. 19 Na ne hu ghareghare Loi le vurɨgheghe mbe ina i kakaiwo weinda ghinda raloŋweloŋweghathɨ. Vurɨghegheke iyake iye i laghɨye kivwala vurɨghegheke wolaghɨye 20 iyava Loi tembe i vaŋguthuweiruweva Krais mare e tɨne, na i vaŋgurawe valɨvaŋga e uneko e buruburu. 21 Iya kaiwae randevivake wolaghɨye, vurɨghegheke wolaghɨye, nyaoko thovuthovuye wolaghɨye, rambarombaroke wolaghɨye, na idake wolaghɨye iya kaero inanjiwe mbaŋake iyake na ne thɨ yomara mbaŋa i menamenako, Krais iye i laghɨye kivwalaŋgi. 22 Loi kaerova i woraweya Krais na i mbaroŋaŋgiya bigibigike wolaghɨye na thɨ yaku e gheghe raberabe, na i worawe ekelesiya ghanaghananauyeko wolaghɨye umbaliye. 23 Ekelesiya iye Krais riwae, na Krais e yawayawaliye i riyevanjara ŋgoreiya i riyevanjara bigibigi wolaghɨye e valɨvaŋgake wolaghɨye.