2
Rut i kaiwo Bowas ele bali ghauma
Amala regha ina Betɨlehem, ina Naomi le ghɨmoru Elimelek e ghauu tɨne. Idae Bowas, na amalake iyake iye giya vwenyevwenye regha.
Rut, iye tɨnan Mowab i dage weya Naomi iŋa, “Thare u vatomweŋgo na ya wa e umako tɨne na va mbana bali iya rakakaiwoko thɨ ten na thɨ mban iteteko. The rakakaiwo ne ghare i njaweŋgo na i varaeŋna e ghino amba ya kaiwo e ghereiye.”
Naomi i gonjoghawe iŋa, “U wa na vo vakatha ŋgoreiye, yawanyiŋgu.” Iya kaiwae Rut i wa e umako tɨne, i rereghamba weŋgiya rakakaiwoko, na i mbana baliko thɨ roitetako e ghereinji. Rut va i minjanuwae, thela i wo Bowas, iye i mena Elimelek e ghauu tɨne, iya le bali ghauma i kaiwokowe.
Amba ma i mwelumweluŋguya kaero Bowas i vutha, i ri Betɨlehem. I ŋaevairɨŋgiya le rakakaiwo iŋa, “Weimi Giya Loi.”
Thɨ gonjoghawe thɨŋa, “Giya Loi i mwaewo e ghen.”
Bowas i vaito le rakakaiwoko lenji randeviva iŋa, “Elako tabwako i mena thela e ghauu tɨne?”
Rakakaiwoko lenji randeviva i gonjoghawe iŋa, “Iye tɨnan Mowab. Naomi va i njoghamake weiye, va thɨ ri Mowab. Me naŋgo e ghino na ya vatomwewe i rereghamba weŋgiya rakakaiwoko i mbanɨmba reghamba bali rakakaiwoko thɨ mban itete. Me kaiwo wa mbe mbaŋambaŋa ghaghad mbaŋake, na mbe mbaŋa ubotu eŋge me roru e riburibuko na i towowe.”
Amba Bowas i dage weya Rut iŋa, “Elana, wo u vandeŋeŋgo. Ne u ndewa e uma reghava na vo mbana baliwe, mbe u mbanɨmba vara e umake iyake. Mbe u yaku vara gheke weinaŋgiya wanakauke thiyake. Mbe u njimbukiki wagiyawe vara kaiwoke iya e balike ghauma tɨne, iya ghɨmoghɨmoruko thɨ kaiwowe, na u ghambuŋgiya wanakauna iya thɨ mban reŋanawe. Kaero ma dage weŋgiya iya ghɨmoghɨmoruko na ne thɨ ndevakatha vakatha vatharɨ regha e ghen. Na thembaŋa ne mbwa i gharɨŋge u wa na vo mun e mbwako varivariye iya ghɨmoghɨmoruko methɨ gudurawe.”
10 Iyake kaiwae Rut i kururu na ghamwae ve thukumwa thelau, na i dage weya Bowas iŋa, “Budakai kaiwae na u rerenuwaŋa laghɨye kaiwaŋgu? Budakai kaiwae na gharen weya ghawora loloniye?”
11 Bowas i gonjoghawe iŋa, “Kaero ya loŋwevao utuutunin na ŋgoroŋga len vakatha thovuye weya yawanyinɨko mbaŋa len ghɨmoru i mare iteteŋge. Ya ghareghare va ŋgoroŋga na u roiteteŋgiya rama na tɨna na ghembako iyava madɨbanɨko i dobuwe, na va ŋgoroŋga na u mena na kaero u yakuva gharɨgharɨ mava mbaŋa regha u ghareghareŋgi e tɨnenji. 12 Ya naŋgo weya Giya Loi na ne i giya njogha e ghen len vakathako kaiwae. Na modoko iyako mbala veimaima na ndendewo weya Giya Loi, iye Isirel lenji Loi, na amalaghɨniye ŋgoreiya ma, e vineiye raberabe kaero menda u mena na u vaidiya vwarɨvwarɨrɨwe.”
13 Rut i gonjoghawe iŋa, “Ghan thanavu mbema i thovuye vara e ghino, ghino ghen len rakakaiwo, amalana. Mo utu e ghalɨŋa udauda i mwanavairɨŋgo, othembe len rakakaiwona wanakauko thɨ laghɨye kivwalaŋgo.”
14 Mbaŋa ghanɨŋga ghambaŋa, Bowas i dage weya Rut iŋa, “U mena ra ghanɨŋga. U wo bredɨke na u woutu e mbwake monyomonyoke.”
I yaku weiyaŋgiya rakakaiwoko amba Bowas mbowo i giyava bali vwalavwala vavanawe. I ghanɨŋga na kaero valɨkaiwae, ko vavana vambe inawe. 15 Mbaŋa Rut kaero me wao na ve mbanɨmba bali, Bowas i rodage weŋgiya le rakakaiwo ghɨmoghɨmoruko iŋa, “Hu viyathu na i mbana bali, othembe i mban ŋgoreiya kaero yavayavathaŋgiko, ne hu ndeguva utu omathaŋaghad. 16 Mbala hu bigiraŋgiya eŋge bali vavana e mbambarana iya hu tenɨŋgina e tɨnenji, hu roitete na elaghɨniye i rombanɨŋgi. Ko iyemaeŋge ne hu ndedagetenɨwe.”
17 Rut i mbanɨmbanɨvatha balima ghaghad varae ve ronja. Mbaŋa i wo umbwa na i ŋge baliko varivariye e wokiwokiyeko na i yaruvatha mbombouyeko, va i wo epa,* raŋa ghemidima vethethiŋo ŋgamwara. 18 Rut i biginjogha bali e ghemba, na i vatomwe weya yawanyiye ŋgoroŋga baliko le laghɨlaghɨye me mban. Na tembe i giya weva Naomi ghanɨŋgama me ghanɨvarema. 19 Yawanyiye i vaito iŋa, “Noroke aŋga mo mbana bali? Thela ele bali ghauma mo kaiwowe? Ya naŋgo na Loi mbala i mwaewo weya giyako iyako iya me thalavuŋgena noroke.”
Rut i dage weya yawanyiye iŋa, “Amalako iya ma kaiwo ele umako tɨne idae Bowas.”
20 Naomi i dagewe iŋa, “Ya naŋgo Giya Loi iye ghare weŋgiya thavala e yawayawalinji na ramaremare ma mbaŋa regha iko, i mwaewo weya amalako iyako.” Na mbowo i gotubweva iŋa, “Amalana iyena la boda regha na iye ŋgoreiya ghanda rathalavu, valɨkaiwae ne i njimbukikinda.”
21 Rut iŋa, “Na tembe me dageva e ghino na iŋa, ‘Mbe u mena u kakaiwo vara weinaŋgiya lo rakakaiwoke ghaghad thɨ uloulovao elo balike.’ ”
22 Naomi i dage weya yawanyiye Rut iŋa, “Ŋgoreiye, wou yawanyiŋgu, mbala ma rakakaiwo e bali ghanji umauma vavana thɨ mena thɨ vakatha vuyowo e ghen, thoŋgo kaero u wava e bali ghauma reghava. I thovuye moli mbe u kaiwo vara weinaŋgiya wanakauna iya Bowas ele balina ghauma tɨne.”
23 Iya kaiwae Rut mbe i kakaiwo vara e baliko ghauma tɨne. Mbe ina vara rakakaiwoko wanakauko evasiwanji ghaghad thɨ uloulovao bali na wit. Na Rut mbe i yaku vara weiye yawanyiye.
* 2:17 Epa ŋgoreiye 22 lita.