4
Bowas i vaŋgu Rut
Amba Bowas i wa ŋgoreiye ghembako ghaghambaru, iye ghamba mevathavatha, na ve yakuwe. Amba Elimelek le bodama iya i rothɨgha amalaghɨniye, amalama Bowas me utuŋa utuniyema, i mena e ghadidiye, na Bowas i dagewe iŋa, “Amalana, wo u mena u yaku gheke.” I wa iyena kaero ve ronja.
Bowas i vaŋguvathaŋgiva ghembako gharandeviva theyaworo na vethɨ yayaku gheko weinjiyaŋgi. Amba i dage weya le bodama iŋa, “Kaiwae Naomi kaero menda i njoghama Mowab e tɨne, nuwaiya i vakuneŋa thelau vuvura, iya la bodama Elimelek va i mare itetema. Ma renuwaŋa valɨkaiwae u ghareghareya iyake iya kaiwae ma womena renuwaŋa iyake e ghen. Mbaŋake iyake thoŋgo nuwaniya u vamodonjogha randevivaŋgike thiyake e maranji. Ko thoŋgo ma nuwaniya, u woveŋgoma len renuwaŋa, kaiwae vavamodonjogha ele valɨvaŋga i viva moli ghen ko amba ghino.”
Amalama i gonjoghawe iŋa, “Ne ya vamodonjogha.”
Ko amba Bowas i dagewe iŋa, “The mbaŋa ne u vamodanjogha thelauko iyako, kaero ŋgoreiye ne u vaŋgwa Rut iye wambwi tɨnan Mowab na len wevo, na mbala hu ghambɨŋgiya gamagai wein na thelauna iyena i yaku weŋgiya ghembwiyena le ŋgaŋga.”
Amalako i gonjoghawe iŋa, “Kaiwae ŋgoreiyeva iyana, ma valɨkaiwaŋgu ya vakatha ŋgoreiya la boda vakavakathaniye kaiwae ne i vakathaŋge na iwaeŋge lo ghamba mbaro ma i laghɨye. Ghen eŋge u vamodonjogha; ghino ma valɨkaiwaŋgu.”
Me vivako Isirel gharɨgharɨniye me lenji vakatha ŋgoreiyake mbaŋa methɨ vakuneŋa o thɨ vegiya weŋgiya bigibigi: ravavakune iye ne i bigiraŋgiya gheghe ghae na i giya weya ravavamodo. Iyake va ghanji thanavu na i vaemunjoruŋa renuwaŋako iyako kaero thɨ vanamwe.
Kaiwae ŋgoreiyako, mbaŋa amalako iŋa, “U vamodanjogha,” i bigiraŋgiya gheghe ghae na i giya weya Bowas.
Amba Bowas i dage weŋgiya randevivaŋgiko na thavalava va inanji gheko iŋa, “Noroke taulaghɨna ghemi e marami kaero ne ya vamodonjogha bigibigiko wolaghɨye weya Naomi; Elimelek le bigibigi na tembe ŋgoreiyeva Kiliyon na Malon lenji bigibigi. 10 Tembe ŋgoreiyeva Rut iye tɨnan Mowab, Malon ghembwiye, iye kaero lo wevo. Iya kaiwae bigibigiko wolaghɨye mbene i yaku wevara Malon le ŋgaŋga, na Elimelek gheuuko mbala mbe i mbuthumbuthu vara e ghabodako tɨnenji e ghambaeko. Ghemi ne hu utuŋa utuutuke iyake weŋgiya gharɨgharɨke wolaghɨye.”
11 Randevivaŋgiko na vavanava thɨŋa, “Ŋgoreiye, ghime wo thuwe na ne wo utuŋa. Wo naŋgo weya Giya Loi na ne i vakatha wevona iyana, iya i mena e len ŋgolona na nevole ŋgoreiya Reitiyel na Leya, thiye wabwi Isirel otɨnatɨnanji. Tembe wo naŋgo weva Giya Loi na mbala i vakathaŋge na u vwenyevwenye uu Eprat e tɨne na giya vwenyevwenye ghen Betɨlehem e tɨne. 12 Giya Loi ne i vakatha wevoko iyako na ne hu ghamba gamagai na ne thɨ vakatha ghanuuna idae laghɨye ŋgoreiya Peres gheuu, Juda na Tamar narinji.”
Deivid orumburumbuye
13 Iyako e ghereiye Bowas i vaŋgwa Rut na levo. Bowas i ghenethaiya levo Rut na Giya Loi i mwaewowe i vaidiya ŋgama. I ghambɨkaiya ŋgama ghɨmoru. 14 Wanakau Betɨlehem e tɨne thɨ dage weya Naomi thɨŋa, “Taulaghɨke ghinda ra tarawe Giya Loi, kaiwae kaero le renuwaŋa ŋgoreiye na noroke rumbun ŋgama ghɨmoru, iye nevole i njimbukikiŋge. Wo naŋgo weya Giya Loi na ŋgamana iyena nevole idae i laghɨye Isirel gharɨgharɨniye e tɨnenji. 15 Yawanyin na valɨghareghare mbe ghare vara e ghen, na le vakathako iyako e ghen i kaitotowo, i kivwala wevo i ghambɨŋgiya gamagai ghɨmoghɨmoru theghepirɨ. Na kaero ne i ghamba ŋgama ghɨmoru kaiwan, na iye nevole i njimbukikiŋge mbaŋa nevolema u yalaghɨsarɨ moli.”
16 Amba Naomi i wo ŋgamako e nɨmanɨmaeko, i mwanambiye e ghareghare na mbe gharewe vara. 17 Wanakauko e ghembako iyako tɨne thɨŋa, “Naomi kaero rumbuye ŋgama ghɨmoru.” Thɨ rena idae Obedi. Iye Jese ramae na Deivid ramaya Jese.
18 Gharɨgharɨke thiyake Deivid orumburumbuye, i ri weya Peres i mena ghaghad Deivid:
 
Peres nariya Hesron,
19 Hesron nariya Ram,
Ram nariya Aminadab,
20 Aminadab nariya Nason,
Nason nariya Salmon,
21 Salmon nariya Bowas,
Bowas nariya Obedi,
22 Obedi nariya Jese,
Jese nariya Deivid.