14
Jayuj mas jel t'ilan oj c'ultic fuerza oj yajtatic ja Diosi soc oj cho jyajta jbajtic soc ja jmojtiqui. Pero sbej ni oj oc' ac'ujolex que ja Espíritu Santo oj ni yaa ja hua cholex cada jujuneex. Jel ni lec ja huax yaa ja hua cholex ba oj bob ahualex claro ja yabal ja Diosi, ta huan c'ax iiji majan meran ja hua tiexi. Porque ja quermanotic ja ma' huax c'umani soc otro abal, ja yenlei, quechan ja Dios huas snaa jas sbej ja jas huane yaljeli. Ja cristiano, mi ni huax yabye sbeja. Ja jas huax yalahuei, ja' ni yuj ja Espíritu, pero lajan soc nac'ul abal nia. Pero ja ma' huax iiji majan ja sti yuj ja Diosi ba oj yal claro ja yabali, jel huas scolta ja yaltzil ja smoji. Huax ya jac jun sgana ba oj sc'uuc mas ja Diosi y huan nix aaji yi lec snihuan sc'ujolea. Eso sí, ja ma' huax c'umani soc otro abal, huas scolta ja yaltzil ja yen mismo, pero ja ma' huax yala claro ja yabal ja Diosi, huas scolta ja yaltzil ja smoj creyenteili. Jel lec ja lec apetzanilex huax bob c'umananic tuctuquil ja abali pero mas to jel lec huax cab ta huan c'ax bob ahualex claro ja yabal ja Diosi porque ja ma' huax iiji majan ja sti ba oj yal claro, mas lec juntiro que yuj ja ma' huax c'umani soc otro abali. Quechan ta ay c'a ma' huax bob ya ec'uc jas bej ja jas huane yaljeli, entonces ja creyente jumasa, oj ni cho coltajuc ja yaltzilea. Quermano jumasa, ta huan c'a la jacyon amoquexi, y quechan huanon c'umal soc tuctuquil ja abali, entonces mi ni jas oja huabyex yajbal t'usan ja huenlexa. Pero ta claro lec huax cala huabyex ja jas seunej qui ja Diosi, ja jas huax naai, ta huan c'ax cala huabyex ja jas oj to jacuqui, ta toj c'a lec ja jas huax jea huilexi, ja jastal jahui, yuj ni oj bob jcoltayex merana. Ja ma' huax c'umani soc otro abali, lajan soc ja ma' huan to snebjel ja suujel ja ajmayi, ma ja syamjel ja vigolini. Mix abxi jas tz'ebojil ja huanei porque mi to snaahue jastal oj yaahue yi ja mero snuq'uili. Q'uelahuilex. Cuando oj ajyuc jun junta, pero ta tacal huax aaji oc'uc ja cacho, entonces mi ni oj snaa ja cristiano ta meran oj ajyuc ja juntaa. Pero ja' ni mero jmojtic ja it ja quentic huala c'umanitic soc otro abali. Ta mi c'a huax calatic sbej ba oj sc'uluque entender, ¿jastal oj snae ja sbej ja yenle ba? Como mey sbaquel ja jtiitiqui, quechan huax jac'atic ja iq'ui. Huax cho el huego. 10 Ja ba mundo, huan nix naatic que jel ja c'umali. Seguro que mi ni june ba mey sentido. 11 Pero ta ay c'a ma' huax jaqui y tuc ja sc'umali, mi ni oj cabtic sbej ja jas huax yala. Y jach ja yeni, mi oj yab sbej ja jas huax calatiqui. 12 Ja huenlexi, jex c'anc'oni ahuujilex que ay jas oj yaa huilex ja Espíritu Santo, pero ja mero sbeji, sbej ni oja c'anex ja jastal oj bob acoltayex ja yaltzil spetzanil ja quermanotiqui. 13 Ja ma' huax bob c'umanuc soc otro abali, sbej oj sc'an yi ja Diosi ba oj bob yal jas sbej ja jas huan yaljeli. 14 Meran nia, huan sc'umajel ja Dios soc otro abal. Eso sí, ja yaltzili huax gustoaxi pero mi ni huas snaa jas sbej ja jas huan yaljeli. 15 Entonces, ¿jasunc'a ja ba sbej oj c'ultic ba? Pues sbej oj c'ultic xchabil. La jc'umuctic ja Dios soc ja tuctuquil abali cuando jtuch'iltiqui, jaxa cuando ti tzoman aytic ja ba iglesia, la jc'umuctic ja Dios soc ja mero cabaltiqui. Cuando ti aytic ja ba yoj jnajtiqui, la jtz'ebotatic ja Diosi soc ja c'umal yaunej quitic ja Espíritu pero cuando ti aytic ja ba iglesia, la tz'ebanucotic ja ba oj c'ultic entender jpetzaniltiqui. 16 Porque ja hueni, ta huana c'a sc'anjel yi stz'acatal ja Diosi, pero huana soc otro abal, ja cristiano ja ma' huan smaclajeli, ¿jastal oj bob slaj sbaj ja hua pensarex ja ba sti sat ja Diosi? Mi oj bob yal: Meran nia Cajual, mi ni oj bob chiuc ja yenlea. 17 Ja jastal huaxa c'uman ja Diosi, bob ta jel tzamal pero ja tuc jumasa, mi ni huax coltaji ja yaltzilea. 18 Stz'acatal ja Diosi, ja queni mas jel huax bob c'umanucon soc tuctuquil abal que yuj ja huenlexi. 19 Pero cuando ti ayotic ja ba iglesia, mas lec huax cabi, anima chanjoe palabra oj cale, siquiera huax yabye sbej ja jmoj jumasa. Ja jastal jahui, anima t'usanuc, ay ni jas huane snebjela. Pero ta huanon c'a soc otro abal, anima mi na' jaye mil palabra huanon yaljel, pero ¿jas oj ca eluca? porque ja yenlei, mi ni jas huax yabyea. 20 Quermano jumasa, moc alajex ja spensar ja yal untiqui. Jel ni lec yena ta huan c'a xa lajahuex jastal jun yal alatz porque ja yal alatzi, mi to ni huas slea ja smula, pero ja iti, nihuaquex. Sbej ni oja c'uluquex pensar ja jastal ni sbej huas sc'ulan pensar ja nihuan cristiano. 21 Ja ba yabal ja Diosi ti huax yala que ja najatei ja Diosi huas sc'ana oj yab q'uinal ja ma' mi ni modo huax yab q'uinali. Hasta seca yi jitzan polestero ja ma' tuc ja sc'umalei, pero mi ni soc ja jahui, mi ni huas sc'uanea. 22 Y jach ay ja huego. Ja c'umal jumasa iti, mi ac'ubaluc ba oj yab q'uinal ja yuntiquil ja Diosi, como huan ni sc'uanea. Ja creyente jumasa, ja jas huax yala ja yenle ja ma' huax iiji majan ja stiei, yen ni sbajea. Pero ja tuctuquil abal huax yaa ja Espíritu Santo, cuando huax yab ja ma' mi to sc'uan ja Diosi, ti oj snae que jel ni nihuan ja jDiostic huax c'uan ja quentiqui. 23 Porque q'uelahuilex. Ta huan c'ax c'otye ja ma' mi huas sc'uane ja Diosi ‑ tuc cristiano aye juntiro ‑ ta huan c'ax jacye ja ba tzoman ayex ja huenlexi, iday, apetzanilex huanex soc ja tuctuquil abali, ti oj yal ja yenlea: ―Ja it jumasa, ¡puro loco! oj chiuque. ¿Mi ma meranuc ni ba? 24 Pero ta huanex c'a yaljel claro lec ja yabal ja Diosi cuando huax c'ot ja yenlei, ay modo oj jac sc'ujole que jel ja smulei. Oj yab que t'ilan oj sc'uuque ja Diosi. 25 Porque spetzanil ja jas huas sc'ulan pensar malo ja ba sc'ujolei, oja hualex claro, como huan iijel majan ja hua tiex yuj ja Espíritu Santo. Cuando huax ch'ac yabyei, ay modo oj co mec'an ja ba sti sat ja Diosi. Oj yale que meran tey amoquex ja Dios ja huenlexi.
Sbej huax c'ulantic ja ba sbej ja ba yoj servicio
26 Quermano jumasa, oj cala huabyex ja jastal iti: Cuando huaxa tzoma bajex, ay ma' yioj jun Salmo, ay ma' tey ba sc'ujol ja jas oj sea huilex, cho ay ma' huax cho sc'ana yal jasunc'a jeubal yi yuj ja Diosi, soc ay ma' huas sc'ana oj c'umanuc soc otro abal, soc ay ma' oj cho yal jas sbej ja jas huan yaljeli ‑ chican jasunc'a ja hua cholexi, pero c'ulanic ja ba ja hua lequilex apetzanilex ja janec' ti ni tzomanexi. 27 Cuando huax c'umani otro abal ja quermanotiqui, malan soc quechan chabe ma oxe, pero mi la ecyex mas que ja oxe jahui. Pero moc lom q'ueanic ja huoxhuanilex jun xta tiro. Cada huala ch'acyex jujune ja huenlexi, a q'ueuc ja ma' oj yal jas sbej ja jas huanex yaljeli. 28 Pero ta mi c'a ay ja ma' oj yal jas sbej ja abal jas huanex yaljeli, mas lec, maca ja hua tiexi. Quechan c'umananic ja Diosi, pero ti ba hua c'ujolexi. 29 Jaxa ma' ac'ubal yi ja ba oj yal claro ja yabal ja Diosi, ja' ni ja quermanotic ja ma' huax iiji majan ja stie yuj ja Espíritu, malan soc chahuane ma oxhuane oj c'umanuque, jaxa ma' huan smaclajeli, a sc'uluque pensar ja jas huane yabjeli. 30 Pero la xa caltic que ti culan ec' jun ja quermanotiqui y jun ta repente ay jas huax alji yab yuj ja Diosi. Jel sgusto oj q'ue yal huego, pero mi sbejuc ja jahui. A ch'ac bajtan ja ma' huan to c'umali. 31 Ja spetzanilex ja ma' huaxa hualahuex ja yabal ja Diosi, chol oja huia bajex. Ta jach huaxa c'ulanex, ja quermanotic ja ba iglesia, ay jas oj snebe. Oj jac sgana que mas to oj sc'uuque ja Diosi. 32 Ja huenlex ja ma' huax iiji majan ja hua tiexi, coma bajex porque huax bobi. 33 Ta ja' c'a sbaj Diosi, oj ajyanic laman. Mi jach huas sc'ana ja Diosi quechan oj huooljananic ja tihui. Como culan ni cujtic ja ba spetzanil ja iglesia jumasa, chican bay huas stzomo sbaje ja yuntiquil ja Diosi, 34 Ja ixuquei, mi sbejuc huax c'umaniye ba yoj servicio. Ja jastal jahui, mey licencia. Huax yala ja smandar ja Diosi que huinique bi oj sc'ul mandar ja ba yoj iglesia. 35 Ta ay c'a jas huas sc'ana oj snaa ja ixuquei, sbej huas sobo yi ja statame ja ba yoj snajei. Jel piero oj ilxuc ta huan c'a sobo ba yoj servicio. 36 ¿Yuj ama huaxa hualahuex yuj ja huenlexi, jayuj q'ue ja yabal ja Diosi? ¡Que quechan ja huenlex huaxa c'uanex! ¡Pero miyuc! 37 Ja huenlex ja janec' huanex yaljel que huax iiji majan ja hua tiex yuj ja Diosi, que ja Espíritu Santo huax yala huabyex jas oja c'uluquexi, ta meran c'a, oj jac ac'ujolex que ja jas huanon stz'ijbajel ahuilexi, ja' ni ja smandar ja Diosa. 38 Pero ta ay c'a ma' huax yala que mi smandaruc ja Dios ja jas huax cala, ja ma' huan yaljel jachuqui, mi xa huaahuex caso. 39 Quermano jumasa, c'anahuic yi ja Diosi, ta ay modo oj yaa hui ja hua cholex ba oj bob ahualex claro ja yabal ja Diosi. Jaxa ma' huax bob c'umanuc soc otro abal, mi xa comohuex juntiro. 40 Pero chican ja jas huaxa c'ulanex, sbej ni tzamal oja c'uluquexa.
Ja jastal sacui ja Cristo