6
Ja huenlex quermano jumasa, ta huan c'a xa quichtalaan abajex parte, ¿jastal lec huala huajyex ja ba sti sat ja ma' ay yatel ja ma' mi huas sc'uan ja Diosi? ¿Jastal lec mi xa c'ulanex t'un pensar que oj huajanic soc ja hua mojex creyenteili? ¿Mi ma huaxa naahuex que ja ma' yuntiquilex xa ja Diosi, oj jac ja c'ac'u oj aajuc ba hua c'abex ba oja tojbesex spetzanil ja cristiano ba? Y oj ni bobuc ahuujilexa, ¡jauc to ma mi oj bobuc ahuujilex oja tojbesex ja yal ch'in cosa huan eq'uel ja huego! ¿Mi ma huaxa naahuex, hasta ja ángel jumasa ja ma' slea ja smule ja najatei, oj tojbestic ja c'ac'u jahui? ¡Jauc to ma mi oj ni bob jtojbestic ja cristiano ja tiempo iti! Iday, jaxa huenlexi, jun ch'in ahuocolex jaxa huocol jahui, jun yal untic oj bob stojbes, pero jaxa huenlexi, ti huanex huajel soc ja ma' mi creyenteuqui. Jayuj huax cala huabyex ja iti ba oj q'uixhuanic t'usan. ¿Yuj ama mi ni june ja huenlexi oja naex jastal oja tojbesex ja jastal ayex ba? ¡Pero naca huermano abajex tac! ¿Jel ama t'ilan oj huajanic parte soc ja ma' mi creyenteuc ba? Ja jastal huanex xta squichtalajel abajex parte, ja mero smeranili, yuj ni jomel juntiro ja hua pensarexi. ¿Mi ma mas lec ja lec huaxa c'ulanex ahuantar ja jas mi sbejuc huaxa huabyexi? Ta ay c'a ma' huax jac slolayex soc ja jas ahuiojexi, anima, sbej ni oja huaa ja hua pasensiaexi. Pero ja iti, ¡huanex lec ja huenlex jastal it tac! ¡Mi ni t'un toj ayuquexa! Huanex yelc'ajel abajex, iday, ja huermano xa ni abajex ja yabalili. ¿Mi ni ma t'un xa naahuex ja huenlexi, ja ma' mi tojuqui mi ni oj bob ochuc ja ba huas sc'ulan mandar ja Diosi? Cuando ti ayex ja ba yojol ja jastaltic iti, mi lom xa lola bajex que oj bob ochanic ja ba huas sc'ulan mandar ja Diosi porque ja tihui, moc ahualex oj ochuc jun huinic ma jun ixuc cuando ja' huajel sc'ujole ja sleejel ja smule soc ja scuerpoei, mi ni ja ma' ja' huajel sc'ujole soc ja sdios c'ulubali, soc mi ni ja ma' nupanel xa ta huane c'a sleejel ja smule soc otro ixuc ma otro huinic. Soc mi ni ja jun tiq'ue huinique jau ja ma' yen ita huax yiaj sbaje smoj huiniquil sbajei, 10 Soc mi ja ma' ja' huajel sc'ujol ja elc'aneli soc mi ni ja ma' quechan yen huas sc'ana oj ajyuc lequi, soc mi ni ja ma' huajel sc'ujol ja yuujel trago, soc mi ni ja ma' ja' sgusto ja chonoj abali. Spetzanil ja ma' huas slola smoj soc ja sastic sbaji, mi ni oj bob ochuque ja ba huas sc'ulan mandar ja Diosi. 11 Ja jastal jahui, eso sí, ay ma' ec' ahuujilex jachuc ja huenlexi pero ja yaani, lajanex soc jun c'uutz ba sac xa ay. Pilubalex xa yuj ja Diosi. Sbajex xa nia. Ja Diosi, lajan soc mi ni nunca hua lea hua mulexi. Jacha ni huax yilahuex ja Dios ja huegoa, pero quechan yuj ja stz'acatal ja Cajualtic Jesusi soc ja yip ja Yespíritu Santo ja jDiostiqui.
Mi sbejuc huax lea jmultic soc ja jcuerpotiqui
12 Eso sí, hasta oj caltic que libre ayotic ba oj c'ultic ja jas huax c'anatiqui. Pero ta jach c'a huax c'ulantic meran, ¿jasunc'a oj caatic el soc ja jahui? Quechan oj jom jbajtic soc ja Diosi. Meran ni yena, libre ni aytica pero mi sbejuc ba oj caa jbajtic ba oj c'ulajucotic mandar yuj ja jmultiqui. 13 Jel ja ma' huax yala jastal iti: Cuando jex c'anc'oni huax yab ja hua cuerpoex oj slee ja smuli, ¿jas lom huaxa c'ulanex ahuantar? Porque lajan soc cuando jel huain xcabtiqui, jel ni t'ilan oj huaacotic tac. Jach ni huax yalahuea, pero ja Diosi, mi jachucuc huax yala. Eso sí, ja juaeltiqui, ec'um bej ita nia, pero tuc juntiro ja jastal huax lea ja jmultic soc ja jcuerpotiqui porque ja jcuerpotiqui, yena ni sbaj ja Cajualtic tac. Huan ni maconel yujila. 14 Jaxa jcuerpotic jahui, oj to ni aaji sac‑huuc yuj ja yip ja Diosi ja jastal ni aaji sac‑huuc ja scuerpo ja Cajualtic Jesusi. Jayuj mi sbejuc oja leex amulex soc otro ixuqui, ma otro huiniqui. Jach ni ja ma' mi tox nupani, mi sbejuc huas slea ja smulei. Mas lec huax nupaniye. 15 ¿Mi ni ma t'un huaxa naahuex que cada jujune ja jcuerpotic ja quentiqui, yen ni sbaj ja Cristoi? Mi xa ni t'un sbejuc oj huajcon soc jun ixuc mañosa soc ja jcuerpo cuando sbaj xa Cristo. 16 Pero ja huenlexi, lajan soc mi xa naahuex cuando jun huinic huas sc'uman jun ixuc mañosa, ja jastal jahui, ¿mi ma huaxa naahuex ja jastal jahui, jun ita ni ja scuerpo huax huajyea? Porque jach ni huax yala ja ba yabal ja Diosi que jun huinic cuando huax ajyi soc jun ixuc, entonces mi xa chahuaneuque. Lajan soc jun ita ni ayea. 17 Jach mero aytic soc ja Cajualtiqui. Cuando sbajotic xa ni ja yeni, jun ita ni aytic soca. 18 Jipahuic xa can jun lado ja sleejel ja mulal soc otro ixuqui porque ja' ni mero huanex yixtalajel ja hua cuerpoex tac. Meran nia, jel ni ja mulala, pero ja mulal iti, ja' ni mero ja hua cuerpoex huanex yixtalajela. 19 ¿Mi ma huaxa naahuex que ja hua cuerpoexi, stemplo ni ja Espíritu Santo ja ma' secunej quitic ja Diosi? Yena ni ja Espíritu Santo ti ni culan ja ba templo jahui. Mi xa hualahuex que huen suinquilex ja hua cuerpoexi 20 Porque ja Diosi, mi cualquierauc ja stz'acol yauneji. Jayuj oja talnayex ja hua cuerpoexi ba oj bob ayajtayex meran ja Diosi.
Ja Pablo yaa yi razón ja ma' nupaneli