4
Ja Jesusi ti cho och see yi ja cristiano. Ti tzoman aye ja ba sti ja jai, pero montón xta aye. Jayuj ti huaj culan ba yoj barco ti lac'an ba yoj ja'. Jaxa cristiano ti ch'ac canuque ba sti ja jai. Jel jitzan ja jas jeeji yile yuj ja Jesusi pero soc jun loil: ―Maclayic. Jun c'ac'u jun huinic huaj stic ja yintil ja trigo. Cuando huan sticjel ec' ja inat jahui, iday, ay ba co ba yoj bej. Pero jac ja yalchani, ti stuch'u ela. Soc ay ba co yoj ton ba mey lec ja luumi. Huego el jani porque mi pimuc ja luumi. Iday, cuando el q'uen ja c'ac'u, huego huego tacji, como mey yech. Soc ay tuc inat ti co ba yoj q'uiix. Jaxa tihui, huax q'ui ja q'uiixi, jayuj ja inat jahui, c'utzji sq'uiel. Mi ni satinia. Pero ay ba co ja ba lequil luumi. Huaj to yile, tz'ipan xa ec' ja yal trigoi. Jel tzamal q'uii. Ajyi sat. Ja jun sat inati, ya pojxuc treinta, jaxa otro juni, sesenta, jaxa otro juni, ya pojxuc cien. Ja ma' ay xchiquini, a yabi, xchi ja Jesusi.
Ja jastal ja sbej ja loil it yala ja Jesusi
(Mt. 13:10‑17; Lc. 8:9‑10)
10 Jaxa mas tzaani, canye stuch'il ja Jesusi soc ja lajchahuanei soc chaboxe ja ma' mas yamigo sbajei. Ti och sobe yi ja Jesús jas sbej ja loil jau ja jas ch'ac yal yab ja cristiano. 11 Ti yala ja Jesusi: ―Ja ajyi, mi ni mero huax chijcaji jastal huas sc'ulan mandar ja Dios ja ba c'ujolali pero ja yaani sbej ni claro oja huabyexa. Pero ja tuc jumasa, sbej ni oj yabye jastal jun loil, porque mi nix c'ocxiyea. 12 Huas smaclaye pero mi ni huax yabyea. Eso sí, huax yilahue, pero ja smeranili, lajan soc mi ni huax yilahuea. Jayuj huax cal yab soc loil tac. Mi c'a, oj to huaja huabi, lec, oj chique. La xa c'uuctic siquiera oj c'ulajuc perdonar ja jmultiqui, pero yib ta ni abal oj yalea.
Ja Jesusi yala jas sbej ja loil sbaj ja tica‑inati
(Mt. 13:18‑23; Lc. 8:11‑15)
13 Pero ja huenlexi, ¿casta mi ahuabyex ja sbeji? ¿Jastal xa oja huabyex sbej ja otro loil oj to cal ba? 14 Ja ma' huaj stic ja inati, ja' ni ja ma' huan xcholjel ja yabal ja Diosi. 15 Jaxa ma' huas smacla ja yabal ja Diosi pero cuando huax ch'ac yabi, ti huax jac ja diablo. Huax jac sap yi ja jas ti xa ay ba sc'ujoli. Ja jun tiq'ue cristiano jahui lajane soc ja inat ti co ba yoj beji. 16 Soc ay ma' cuando huax yabye ja yabal ja Diosi, huego huas sc'ulane gusto. Lajane soc ja inati jau ti co yoj ton it huego eli, 17 Porque cuando huax q'ue ja huocoli, coraja huax iljiye yuj ja sc'uan ja yabal ja Diosi, mi huas sc'ulane ahuantar. Huax yaa can ja yabal ja Diosi. Mey yahuantare. Ja' ni smoj ja yal trigo jau tacji porque mey yech. 18-19 Jaxa ma' huax yab ja yabal ja Diosi, pero ja' huajel sc'ujol ja svida ba mundo, huax lolajiye yuj ja taq'uini, huax oc' sc'ujole ja cosa jumasa, pues, spetzanil ja jastic jahui, lajan soc huax jac sc'utz sq'uiel ja yabal ja Diosi. Mi huax ajyi sat. Lajane ni soc ja inat jau co ba yoj q'uiixi. 20 Pero ja ma' huax yab ja yabal ja Diosi y huas sc'uan merani, ja' ni smoj ja inat jau co ba lequil luum ja it yaa sati. Ay ba yaa treinta, ay ba yaa sesenta soc ay ba yaa cien. Iday, quechan jun yala sat tz'unji.
Ja loil sbaj ja yajlel ja candela
(Lc. 8:16‑18)
21 Ja jas huax jea, lajan soc jun candela huan ajleli. Jaxa candela, mi jauc ja ba oj nujxuc soc jun cajón, mi ni ba oj aaxuc ba yib ch'at. Sbaj ni oj aaxuc ba jun candelerio ba oj ijlabanuca. 22 Porque mi ni modo oj can musan ja jas huax jea. Sbaj ni t'ilan oj chicnajuca. Eso sí, ja huego nac'an musan to t'usan ja jas huanon yaljeli pero oj ni ch'ac abxuc sbeja. 23 Ja ma' ay xchiquin, a yabi, xchi ja Jesusi. 24 Ti cho yalaa: ―Ja jas huax cala huabyexi, toj a ajyuc ja hua c'ujolexi. Chican ja jastal huaxa c'anahuex yi ja Diosi, jach ni oj yaa huilexa. Ta soc spetzanil ja hua c'ujolex huaxa maclayex ja yabali, entonces ja Diosi oj ya jac ac'ujolex mas. 25 Porque ja ma' huax yab sbej ja jas huax cala, oj to ni jamxuc mas ja sata. Jaxa ma' quechan huas smacla, mi jachucuc ay ja sc'ujoli, ja t'usan huas snaa, oj ni aajuc ch'ay sc'ujola.
Ja loil sbaj ja inat it tz'unji
26 Ja Diosi ja jastal huax atji ja ba sc'ujol ja ma' yaunej sbaj ba oj c'ulajuc mandar, lajan soc jun huinic huas stz'unu can ja inati, 27 Ti xa huax huaja. Huax huaj como jastal ja smodo culan yuji. Ja acuali huax huayi, jaxa sacbeli huax q'uei. Mi jauc huan sc'ulajel pensar ta huan sitz'el ja inat jau stz'ununeji. Mey sc'ulan pensar jas ora oj eluc. 28 Como smodo ni ja luuma. Stuch'il huax q'ui ja sbaali. Bajtan huax q'uii, ti huax jac ja yal jia, jaxa tzaani, ti huax ajyi ja sata. 29 Cuando c'an xa, es que yuj ni mojan xa jach'oji.
Ja loil sbaj ja sbac mostaza
(Mt. 13:31‑32; Lc. 13:18‑19)
30 Ti cho yala ja Jesusi: ―Ja jastal huax pojxi el ja abal it jastal huax c'ulhuani mandar ja Diosi, oj cala huabyex otro jun loil. 31 Lajan soc ja ch'in sbac mostaza. Jel ja inat ja ba luumi pero quechan mas ch'in ja iti. Cuando huax moc' ja ba yoj alaji, 32 Huaj to ahuile, tz'ipan xa eq'ue. Jun jabil mi ma' oj sc'oc ja sc'abi, quechan yen mas nihuan oj ajyuc soc ja smoj c'ulili. Jel huax ajyi ja sc'abi, jaxa yalchani huax jac sc'ul ja soj ja ba spimil ja sc'abi como ay yaxubil ja tihui, xchi ja Jesusi ja huan seejel yi ja cristiano.
Ja Jesusi yala jas sbej yuj ja puro loil huas sea
(Mt. 13:34‑35)
33 Jel ni sea yi ja cristiano ja Jesús ja yabal ja Diosi pero mi juntiro clarouc yala. Pero cuando huax yila ja Jesús mi xa huan to smaclayei, ti xa huax ch'ajbajia. 34 Huax ya slaj loil ja jas huax yal yab ja cristiano pero ja snebuman jumasa, claro ni huax yal yabyea. 35 Ja mismo c'ac'u jahui, cuando och ja acuali, ti yal yabye ja snebuman jumasa: ―Huajtiquic xa. Oj xa ec' jc'utztic ja jai, xchi. 36 Ti ch'ac sc'um can ja cristiano jumasa. Jaxa yeni mi ni t'un xchapa sbaja. Jach ni huaj ja jastal ni ayi. Ja' ni huajye soc ja mismo barco ja ba culane eq'ue. Soc ay ni chaboxe yal barco huaj nochana. 37 Bej xa aye cuando jac jun tzatzal ic'. Spuctzin sbaj ja ja' ja ba barco. But' ja' ja yoj barco, jaxa snebumani huane xta yaljel que oj bi ibjaaxuc ja sbarco. 38 Jaxa Jesusi huan huayel ja ba stop ja barco. Ti baan ec' ba jun scolchonil ja barco. Ti huaj syujquesea, ti yalahuea: ―Jaxa huen Maestro, ¿mi huaxa naa que oj xa huajcotic ja' ba? xchiye. 39 Jaxa Jesusi ti xa q'uea. Ti scomo ja iq'ui. Ti yal yab ja ja' que oj ch'ajbajuc. ―Laman la ajyi, xyutaj. Jaxa ch'ac yali, ch'abaji huego ja iq'ui. Xlamami huaj juntiro. 40 Ti yal yab ja snebumani: ―¿Jasyuj ja huanex ta xihueli? ¿Yuj ama mi ni t'usan huaxa c'uanex ba? x'utjiye. 41 Jaxa yenlei jel och juntiro ja spensarei. Ti yala sbaje yenle itaa: ―¿Jas huiniquil ja iti? Ja jai soc ja iq'ui, ¡pe huax c'uaji tac!
Ja huinic ixtalanubal yuj ja pucuj ja ba Gadara
(Mt. 8:28‑34; Lc. 8:26‑39)