7
Ja fariseo jumasa soc chanjoe ja ma' huas sea ja smandar ja Moisesi ti huajye ja bay ja Jesusi. Ja yenlei ti elye jan ja ba Jerusaleni. Cuando yilahue jastal huane huael chaboxe ja snebuman ja Jesusi, ti sleahue yi ja smula porque mi bi sbejuc ja jastal sac'ahue ja sc'abei. Jel bi cux ja sc'ab huas syamahue ja suaelei. Ja fariseo jumasa, jach ni spetzanil ja cristiano judio, culan ni yujile jitzan vuelta huas sac'a ja sc'abei. Ja costumbre iti, ja' ni sbaj ja ma' ec' pax ta yujilei. Mi c'a huas sac'ahue jitzan vuelta, mi ni bi modo oj bob huauque. Cuando huax huajye ba plaza ti huax cumxiye ja ba snajei, mi c'a huas sac'a jitzan vuelta ja sc'abei, mi ni bi oj huauquea. Jitzan lec ja scostumbre yioje xa ja jastal jahui. Jach ni ja svasoe ja ba huax yuaje ja' soc ja jarro jumasa soc ja oxom taq'uini. Hasta ja suaynubei, huas sac'ahue lec. Jayuj ti jac sobe yi ja Jesusi ja fariseo jumasa soc ja ma' huas sea ja smandar ja Moisesi: ―Ja hua nebuman jumasa mi ni t'un huas squitz'ahue ja scostumbre ja ma' ec' pax ta cujtiqui. Pe scuxil sc'ab huax huaaye tac. ¿Jasyuj jach huas sc'ulane ba? Ti yala ja Jesusi: ―Ja huenlexi toj chab cara ayex. Meran ni ja jastal staahuex ti' ja Isaiasi:
Ja cristiano jumasa iti huas sea sbaje que huas squitz'ahuone.
Jel tzamal ja sc'umalei, pero iday, ja sc'ujolei, mi ni t'un huas squitz'ahuone. Ja' bi ja ba sti jsati huas stzomo sbaje, pero lom ni juntiroa. Ja jas huane seejeli, spensar ni yenlea,
xchi ni ja Isaías tac. Huaxa huaahuex can jun lado ja smandar ja Diosi, jaxa jastic culan ahuujilexi, ja' jel nihuan ahuiojex. Q'uelahuilex ja jastal huaxa sac'ahuex ja hua jarroex soc ja hua vasoexi. Montón jastal jau huaxa c'ulanexi, xchi ja Jesusi. Soc ay jas mas yala: ―Jel ni vivoexa. Jel xa naahuex jastal huaxa c'ulan ja hua costumbreexi, jaxa smandar ja Diosi, huaxa huaahuex can jun lado. 10 ¿Mi ma yala ja Moisesi que oj bi yajtatic ja jnan jtatiqui, jaxa ma' huas staahue ti' malo ja snan stati, oj ni bi aajuc ch'ay snaajela? 11 Jaxa huenlexi, at ja jas huaxa hualahuexi: Naney, tatey, eso sí, huax c'ana jcoltayex nique ajyi pero spetzanil ja jas quioji, naca caunej yi ja Diosi, huaxa huutajex ja hua nan atatexi. Jach huaxa jeahuex yi ja cristiano. 12 Jaxa cristiano, mix bob scolta mas ja snan statei pero ja' yuj ja hua mul ja huenlexi. 13 Lamlamil jach huaxa jeahuex yi ja cristiano. Puro ja' hua costumbreexi, jaxa yabal ja Diosi, lom ni altiro ahuujilexa. But'elex soc ja hua modoex ja jastal jahui, x'utji ja fariseo jumasa. 14 Ja Jesusi ti spaya jan ja jun nole cristiano ja tihui, ti ch'ac och aljuc yabyea: ―Maclayic apetzanilex. Naahuic t'unuc ja sbeji. 15 Ja jas huax och ba hua tiexi, mi jauc oj jomanic yuj. Ja jas huax el ja ba hua tiexi, ja' mero huas somohuex. 16 Ja ma' ay xchiquin, a yabi, xchi ja Jesusi. 17 Ti xa spila sbaj soc ja cristiano jumasa. Cuando och ja ba yoj naitzi, ti jobji yi yuj ja snebuman jumasa jastal ay ja loil it ch'ac ta yali. 18 Ti yala ja Jesusi: ―Jaxa huenlex chomajquili, ¿yuj ama mi ni t'un huaxa huabyex slugaril ba? 19-20 ¿Mi ma huaxa naahuex ja jas huax och ba hua tiexi, mi jauc oj jomanic yuj? Ja jahui mi jas yioj ba hua hualtzilexi. Ja jas huax och ba hua tiexi, ti huax co ba hua lucumexi, jaxa ba ja hua lucumexi, toj eq'uel huax eq'ui, xchi ja Jesusi. Cuando jach yala, slugar que yala que lec yabjel spetzanil ja huaelali. 21 Ja' bi ja jas huax el ja ba jtiitiqui, ja' bi oj jomcotic yuj, mi bi jauc ja juaeltiqui. Porque ja' ni ja caltziltiqui, ti huax jac ja malo jpensartiqui. Huax leatic ja tuc jcheumtiqui, ma ja tuc huiniqui. Lajan soc chante ja jpensartiqui, huala milhuanitic, como ti ni ay ja ba caltziltica. 22 Huala elc'anitic. Jex c'anc'oni ja jc'ujoltiqui, chican jas malo huax c'ulantiqui. Huax lola jbajtic. Toj malo ja jpensartiqui, envidiosootic, huala c'umanitic malo, huax toyo jbajtic, jel bobootic. 23 Spetzanil ja jastal jahui, ti ni cajan jc'ujoltica. Juntiro huax jomo jbajtic.
Jun ixuc ba tuc raza sc'uan ja Jesusi
(Mt. 15:21‑28)
24 Ja Jesusi ti xa el ja tihui, ti huaj ja ba lugar mojan ja ba Tiro soc ja ba Sidoni. Cuando c'ot ja tihui, ti och ba jun naitz. Mi sc'ana oj see sbaj satalajel abal pero mi ni modo huax bob yujila. 25 Ti abji yabalil yuj jun ixuc, jaxa ixuc jahui, ay yal. Ja yal yaq'uixi ixtalanubal yuj ja pucuji. Ti huaj ja bay ja Jesusi, jaxa ixuqui ti co mec'an ja ba sti sati. 26 Ti och sc'an yi jitzan pavor ba oj sc'ul mandar ja pucuji ba oj actajuc can ja yali. Sirofeñera ja yeni. Griego huax c'umani. 27 Ti alji yab yuj ja Jesusi: ―¿Mi ma sbejuc bajtan huax huaa ja yal untic ba? Jel piero ta huan c'ax japxi ja suael ja yal untiqui oj aaxuc yi ja ma' mix naaxi sbaji, xchi ja Jesusi. 28 ―Meran Cajual. Eso sí, anima tz'iuc pero q'uelahuil jun ula tac. Huax jac ja ba jun naitz, anima jauc ja sobra pero oj ni aajuc yia, xchi ja ixuqui. 29 Ti yala ja Jesusi: ―Caax xa. Yuj ja jel tzamal ja jas ahualai, ja hua huali libre xa aaji ta can yuj ja pucuji, xyutaj. 30 Y meran nia. Yajni c'ot ja ba snaj ja ixuqui, huaj yile, lec xa ay ja yali. Ti to ni baan ec' ba sat ch'at pero mi xa ixtalanubaluc yuj ja pucuji. 31 Ja Jesusi ti yaa can ja lugar mojan ba Tiro. Toj eq'uel ec' ba Sidón soc ba Decápolis masan c'ot ja ba ja' sbaj Galilea. 32 Cuando ti xa ay c'ot ja tihui, ti iiji jan yi jun huinic sordo ay y jel queec huax c'umani. Ti c'anji yi pavor ja Jesusi ba oj syam yi ja scuerpo. 33 Ja Jesusi ti spila sbaj soc jun maq'ue ja huinic jau sordo ay y queec huax c'umani. Ti smaca soc ja xchiquin ja yal sc'abi. Yajni ch'ac sc'uluc ja jachuqui, ti tzujbania. Ti syama yi ja yac'a. 34 Ja Jesusi ti sq'uela q'ue ja satq'uinali. Sic'a sc'ujol: ―Efata, xchi soc ja sc'umali. Oj xa huab q'uinal. Oj xa bob c'umanan claro. Jach sbej ja jas yala. 35 Y meran nia. Huego huego jamxi ja xchiquini, jaxa yaq'ui lajan soc tzatzbel ajyi, jaxa ora jahui, huego huego c'umbi. Jel claro el ja sc'umali. 36 Ja Jesusi ti och sc'an yi lec pavor ja cristiano jumasa que mi ni ma' oj yale yab ja jastal tojbi ja huinic jahui. Pero lajan soc sulbes ita ja cristiano. Yochele ec' ch'ac spuque ec' jastal tojbi ja huiniqui. 37 Jel och juntiro ja spensarei, ti yalahuea: ―Jel ni tzamal spetzanil ja jas huas sc'ulani. Huax ya yab q'uinal ja ma' tupel xchiquin, jaxa matic mudo, huax ya c'umanuc, xchiye xta.
Ja Jesusi ya huauc chane mil cristiano
(Mt. 15:32‑39)