5
Ja huego ay jas huax c'ana cala huabyex ja ma' anciano ay ahuujilex. Ja queni ancianoon ni chomajquila. Quilunej jastal yiaj huocol ja Cajualtic Cristo, jaxa cuando oj jacuqui, jach ni, ¡ti ni oj ajyucon ja quen ja ba yijlabi! Huax cala huabyex, talnayic ja matic ac'ubal ba hua c'abex yuj ja Diosi, pero soc spetzanil ja hua c'ujolexi. Ja yenlei, lajane soc jun nole chej, jaxa huenlexi, ochelex jastal jun talnachej. Ja hua huatelex iti, mi ma' huax yala huabyex que t'ilan oja c'uluquex. Mi sbejuc ja' cahuan atiex oj ajyanic que oj tupjanic. Aa bajex soc con todo ac'ujolex. Mi la jelxiyex soc ja hua mandarexi porque ta toj c'a ayex ja huenlexi, oj ni yile ja hua chejexi. Oj ni jac sc'ujole que jach ni sbej oj ajyuque ja yenle chomajquili. Ja Cajualtiqui, yena ni ja ma' huas stalnayotic jpetzaniltiqui. Cuando huax jac ja yeni, ta toj c'a ecyex soc ja xchej ja Diosi, oj ni aajuc ahuilex jun corona ba tzamal oj ajyuc tola vida, ja' ni ja corona huax aaji quitic ja ba lugar jau jex lijpi. Jaxa huenlex ja ma' untiquex to, c'uanic ja yabal ja matic ay xa sc'ujolei. Ch'in xa huaa bajex apetzanilex porque ja Diosi jel bi coraja huax yila ja ma' jel nihuan huax yaa sbaji, pero ja ma' ch'in huax yaa sbaji, huan bi sea yi ja syajal sc'ujoli. Jayuj tac, ch'in xa huaa bajex ja ba yib sc'ab ja Diosi. Jach c'a huaxa c'ulanex, oj ni jacuc ja c'ac'u oj ya nihuanbananic ja Diosi. Spetzanil ja hua huocolexi soc ja hua pensarexi, ti xa huaahuex can ja ba sc'ab ja Diosi porque ja Diosi, huan nix yaahuex sata. Q'uelan jacan ajyanic porque ja diablo ti huan ahuanel ec' jastal jun tan choj. Jel xa puesto ay ba oj sbuquex coe. Mero ja hua condraex ja yeni. Pero mi xa huaahuex yi lugar. C'uanic soc spetzanil ja hua c'ujolex ja Diosi. Naahuic t'unuc que spetzanil ja jmojtic creyenteil ja ba sutanal ja mundo, jun xta lajan ja juocoltiqui. 10 Pero ja juocoltic iti, t'usan tiempo nia. Ja Diosi oj to ni ya ec'uca. Oj ya tojbuc ja hua hualtzilexi. Oj cho yaa huipex ba oj tzatzbanic ja ba sti sati porque jel ni ja syajal ja sc'ujola. Oj ni huajanic ja bay ja Cristo, ti ni oj ajyanic tola vida ja ba lugar jau jex lijpi. 11 Stz'acatal ja yen ja ma' mi ni nunca oj ch'acuc ja smandari. ¡Amén!
Ja Pedro seca spatulabil sc'ujol ja yamigo jumasa
12 Soc ja ch'in carta iti, ch'ac ta cala huabyex ja smeranil ja jastal huas sea quitic ja syajal sc'ujol ja Diosi. Sc'an to Dios, oj ajyanic tzatz ja ba sti sat ja yeni. Huanon secjel ja juun iti soc ja quermanotic Silvano. Ja quermanotic Silvanoi, ja jastal q'ue sc'uuc ja Diosi, jach ni huan sc'uajel man ora. Jach huax quila ja queni. 13 Ja quermanotic jumasa tey ba Babilonia, ja' ni ja ma' tzaubale yuj ja Diosi, huas secahue jitzan spatulabil ja hua c'ujolexi. Jach ni ja quermanotic Marcos, la coltaniyex bi xyala. 14 Cuando huaxa taa bajex, jea bajex ja syajal ja hua c'ujolexi. Ja petzanilex ja janec' ahuiojex ja sbiil ja Cajualtic Cristo, laman la ajyiyex. Ti ch'aca.