14
C'ulanic recibir ja quermanotic ja janec' huas sc'ana smojuquex, anima mi tox yab lec sbej ja jas huax c'uantiqui. Bob ta ay ba jel tuc ja spensarei, pero aahuic ja hua pasensiaexi Porque ta mero huas sc'uane ja Diosi, ay modo oj yal que mi sbejuc huax cabtic ja baq'ueti, ma chican jas cosa ‑ quechan puro bi yal c'ul ja ba lec sloojeli, jach bi sbej oj lootic. Jaxa otro ja quermanotiqui, huas sc'uan que lec yabjel spetzanil ja cosa. Pero mi ni ja juni, soc mi ni ja juni, mi sbejuc oj yaa yochel sbaje. Ja ma' huas sc'uxu baq'uet, mi sbejuc ch'in oj yil ja ma' quechan huas sloo ja yal c'ul jumasa. Jach ni ja quermanotic ja ma' huas sloo ja c'uli, mi sbejuc ay jas oj yal sbaj ja ma' huax cho sc'uxu ja baq'ueti porque ja Diosi, yuntiquile ni xchahuanilea. Yatjumex ni ja Diosa ja janeq'uex to ni ja huenlex huaxa huaa huochel ja bajexi. Quechan ja ma' mero Ajualali huas snaa ta lec ma mi lecuc ja jas huas sc'ulan ja yatjum jumasa. Oj ni coltajuque yuj ja Diosa ba oj bob sc'uluque mas lec. Jach ni, ay quermanotic huax yala que sbej oj talnaxuc ja c'ac'u jahui, cho ay otro quermanotic huax yala que miyuc, que mi bi sbejuc. Jun xta bi mismo spetzanil ja c'ac'u jumasa. Pero chican bay ja jc'ujoltic cada jujune. Porque ja ma' huas stalna jun c'ac'u, yuj ni huas stalna yuj ja Cajualtiqui. Jach ni ja ma' mi huas stalna, mi ni huas stalnaa, pero ja' ni yuj ja Cajualtiqui. Jaxa ma' mi huas scolo ja jas huax yabi, huan nix cho yaa yi stz'acatal ja Diosi, pero ja' ni bi yuj ja Cajualtiqui. Jaxa quermanotic ja ma' tzaubal ita ja suaelei, pero ja' ni bi yuj ja Cajualtic y stz'acatal bi ja Diosi. Porque ja janec' creyenteotiqui, mi xa quenuctic to huax c'ulan jbajtic mandar. Mandar xa aytic yuj ja Cajualtiqui ja janec' tiempo huax yaa ja jsac'aniltiqui y quechan ja yeni huas snaa jas ora oj chamcotic. Pero ta sac'anotic c'a, ma ta huan c'a la chamtic, sbajotic ni ja Cajualtica. Jayuj cham ja Cristoi, cho sacui, ba oj bob cajualuctic, sea sac'anotic, ma chamelotic. 10 Mi sbejuc huax caa jbajtic cocheltic ja janec' quermano jbajtica, mi ni sbejuc mi huax caatic casoa porque mi ni ma' mi oj yaa yi cuenta ja Diosi, 11 Como jach ni tz'ijbanubal can ja ba yabal ja Diosi:
Ja queni sac'anon nia. Spetzanil ja cristiano oj ni couc mec'an ja ba sti jsati, ti oj yaahue qui lec tz'acatala.
Jach ni xchi ja Cajualtic tac. 12 Jayuj cada jujuneotic oj caatic yi cuenta ja Diosi.
Mi xa hua sle smul ja hua huermano
13 Jayuj mi ni sbejuc oj caatic cochel ja otro quermanotiqui. La xa jleetic modo jastal mi oj caatic slee ja smuli. Mi sbejuc gana oj caatic slee ja smuli. 14 Ja queni huax c'uan ja Cajualtic Jesusi y seguro ni ayon soc ja ita: Ay jas oj bob jc'ultic que mi oj lee ja jmultiqui. Pero ay otro ja quermanotiqui, ta huan c'a sc'ulane ja mismo cosa, huax yabye que huas slee ja smulei, y huan ni slea ja smulea. 15 Por cuenta, ta ay c'a jun ahuermano huax yala que oj staa ja smuli ta huan c'a stiahue jun cosa, iday, jaxa hueni gana huaxa tia, quechan huaxa lea jastal oj yajbuc lec ja hua moj jahua, mi ni ay syajal ja hua c'ujol soc ja hua huermanoa. Mi sbejuc huax hua ch'ayuc ja yaltzil jun cristiano, porque cham ja Cristo yuj ja yenle chomajquili. ¡Quechan c'a yuj jex c'anc'oni oja ti' jun cosa, jayuj oj ch'ayuc ja yaltzilei! 16 Es meran, ja huen jel lec huaxa huab ja jas huana sc'ulajeli, pero ja tuqui huax yalahue que mi lecuc. Pues mas lec, actayic cani. 17 Porque cuando huax caa jbajtic ja ba smandar ja Diosi, sbej ni oj c'ultic ja ba leca. Laman oj ajyucotic. Gusto oj ajyucotic yuj ja Espíritu Santo. Mi jauc oj caa jc'ujoltic ta lec ma mi lecuc ja juaeltiqui. 18 Jaxa ma' huas sc'ulan ja jastal iti, yuj ni ja' huan sc'ulajel ja jas huas sc'ana ja Cristo, como jach ni mero huas sc'ana ja Dios chomajquili. Oj ni cho iljuque lec yuj ja smoj cristianoili. 19 La xa jleetic modo jastal laman oj ajyucotic, jastal oj bob jcolta jbajtic ba oj bob jc'uuctic mas ja Diosi. 20 La xa caa jcuidadotic que mi oj ch'aytic ja yatel ja Diosi yuj ja scuentosil ja juaeltiqui. Smeranil nia, spetzanil ja cosa, naca lec ni yabjela, pero ja ba mi sbejuc huax cab ja queni, ta huan c'ax c'uxutic jun cosa ba oj bob slee ja smul ja otro quermanotiqui. 21 Jayuj mas ni leca, actayic cani. Ta mi lec huax yabye ja baq'ueti, pues actayic cani. Soc mi nix cho huuajex ja yaalel tz'usubi. Chican ja jas huaxa huabyex que mi lecuc huax yabye ja quermanotic jumasa, pues actayic cani ta ja c'a oj staa ja smuli yuj ja jach huas sc'uani. 22 Eso sí, ja jas huaxa c'uanexi, c'uanic soc spetzanil ja hua c'ujolex ja ba sti sat ja Diosi. Jel lec huax yila ja ma' huax yab ja ba sc'ujol que mi huas staa ja smul soc ja jas huas sc'ulani. 23 Pero ja ma' huas stia jun cosa pero huax yala ja sc'ujoli: Mi naben ta lec oj ti ja iti, ta xchi ja sc'ujoli, soc ja jahui, huan ni staa ja smula. Porque ta huax c'umani ja jc'ujoltic: ¿Lec ama oj c'ultic ja iti? y mi mero sgustouc, mulal nia.
Colta ja hua moji; mi quechanuc oja naa baj ja huen mismo