6
Meran nia, but'elotic soc ja jmultic ajyi, jayuj ti jac stalna jyaujulaltic ja Diosi. Ja yaani, ¿sbej to ma oj c'ultic seguir oj lee ja jmultic ba, siquiera ba oj quiltic ta oj yaa mas ja syajal sc'ujoli? ¡Mi xa ni sbejuc yena! porque ja viejo jmodotiqui, quechan huax ya jlee ja jmultiqui ‑ ja jahui, caatic ta can juntiro. Ja yaani, la xa caltic que lajan soc chamtic ta, jaxa huego, yajc'achil xa ja jvidatiqui. Q'uelahuilex ja jastal quiajtic jai. ¿Mi xa ma xa naahuex jastal ja sbej ba? Pues oj cala huabyex jasunc'a ja sbeji. Cuando quiajtic ta jai, yuj ni sbajotic xa ja Cristo Jesusi. Lajan soc chamtic como jastal cham ja yeni. Jach ni ja quentiqui, lajan soc cho mucjitic, jayuj ti bob cho caatic can ja viejo costumbre ja quiojtic ajyi. Pero ja huego ay xa jun jvidatic yajc'achil como jach ni ja Cristo. Yuj ja yip ja Tatal Diosi, aaji yi ja svida ba yajc'achili. Jayuj jach ni mero sbej cuando huax quiajtic jai. Meran nia, cham ja Cristo, jayuj jach ni ja quentiqui, lajan soc cho chamtic ta jayuj ¡ba mi oj cho yaa quitic jun jvidatic ba yajc'achila! Porque q'uelahuil ja yen tac. Dios aaji sac‑huuc yuj, cho aaji ni yi ja svidaa. Porque ja jastal ayotic soc ja viejo jmodotic ajyi, ja yora q'ue locan ba cruz ja Cristo, yen ch'ac scuch spetzanil, jayuj lajan soc ti ni cho chamtic soc lajan ja yeni. Ja jcuerpotic ja it jex c'anc'oni yuj ja maloil ajyi, lajan soc ti q'ue locan soc lajan ja Cristo, jayuj mi xa oj to sc'ulucotic ganar mas ja mulali. Porque ta ay c'a ma' cham ta, mi ni modo oj caltic que huan to pensar oj slee ja smuli. Meran nia, yuj ja lajan soc chamtic ta soc lajan ja Cristo, jayuj huan xax naatic que ja jvidatic yajc'achil iti, yuj ti xa ni ay jmoctic ja Cristo. Huax cho jnaatic que mi ni nunca oj chamuc otro vuelta ja Cristo. Eso sí, cham nia, pero cuando sacui, juntiro ba spetzanil tiempo. 10 Jayuj ja yora cuando chami, yen xch'aya snaajel ja yip ja mulali, pero juntiro ba spetzanil tiempo. Ja yaani, sac'an lec. Ja' huan xa sc'ulajel ja jas huas sc'ana ja Dios Tatali. 11 Jaxa quentiqui, cuando mero mojan oj xa jtaa ja jmultiqui, laj naatic que mi xa quen quiojtic ja jcuerpotic huax ya jlee ja jmultiqui. La xa jnaatic que cham ta cani, iday, ¿jastal oj to bob slee ja smul ja jastal jau ba? La cho jnaatic que ja jvidatic yajc'achil xa, ja' xa ni sbaj ja Diosi, stz'acatal ja Cristo Jesusi. 12 Jayuj mi xa lom xa huaa bajex oj sc'uluquex ganar ja mulal ja ba hua cuerpoex ja jas huas sc'ana. 13 Mi xa huaahuex yi lugar ja hua cuerpoex ba oj sc'uluquex mandar ba piero oja c'uluquex. Aa bajex ja ba sc'ab ja Diosi porque yajc'achil xa ja hua vidaexi. Porque ja ba viejo, cham ta nia. Aa xa ba sc'ab ja Dios ja hua cuerpoexi ba puro lec xa oja c'uluquex. 14 Ja yaani, mi xa mandar ayuquex yuj ja mulali. Eso sí, ajyi ti ni ay ja mandar jumasa pero mi ni t'un huax naatic jastal oj elcotic libre soc ja jmultiqui. Pero ja yaani, stz'acatal ja Diosi, ya elcotic libre, pero puro slequil sc'ujol ja yeni.
Ja yaani, mi xa sbejuc oj ajyucotic soc ja viejo mandari
15 Ja ajyi, eso sí meran nia, ti ni aytic ja ba sc'ab ja mandari pero jel yaj huax c'ot ja ba jc'ujoltiqui porque mi ni huax bob jc'uluctica. Pero ja yaani, huan xax yaa spavor jmoctic ja Diosi. ¿Entonces sbej ama oj leetic mas ja jmultic ba? ¡Mi ni sbejuca! 16 Pero huan nix naatic ja sleejel ja mulali lajan soc jastal huala huajtic soc jun ajualal. Mandar juntiro huax caa jbajtic y jel ni t'ilana. Jach mero huala huajtic soc ja mulali. Y mandar ni aytic yuja. ¿Y jasunc'a oj caatic el ba? Quechan ni huax leatic ja jchameltica. Pero ta huan c'ax c'uantic ja Diosi, oj ni jtaatic jun jvidatic ba oj bob ajyucotic mas toj. 17 Meran nia, porque ajyi, mandar huax yaahuotic ja mulali pero stz'acatal ja Diosi, huan xa xa c'uanex ja jas huan jeejel ahuilexi, y huanex soc spetzanil ja hua c'ujolexi. 18 Ja Diosi, yaa ta elanic libre ba toj xa oj ajyanic. Mandar xa ayex yuj, jayuj mi xa t'ilanuc oja leex ja hua mulexi. 19 Huanon sleejel modo jastal oja c'uluquex entender ja jas huanon yaljeli porque ja ajyi, huax caatic yi lugar ja jcuerpotic ba oj sc'ulucotic mandar, pero ja yaani, aa xa bajex con todo acuerpoexi, pero ba toj oj ajyanic porque sbej xa ni oj caa jbajtic soc juntiro ja Diosi. 20 Meran nia, ja ba lequi, mi ni t'ilanuc huax cabtic ajyia. Ja' ni huajel jc'ujoltic soc ja maloili. 21 Pero ja yaani, huan xax yaa jun q'uixhuel ja jastal ch'ac ec' cujtiqui. Iday, ¿ay ama jas ca eltic ba? Moc to ja' scoltayotic ja Diosi, quechan ni huax leatic ja jch'ayelaltic ajyi. 22 Pero ja huego, libre xa ac'ubalotic. Mi xa mochanucotic te' soc ja jmultiqui. Mandar xa huax yaahuotic ja Diosi como caunej xa ni jbajtic ba sc'aba, jayuj huanotic xa ni sleejel jastal oj ajyucotic mas toj. Y oj ni jacuc ja c'ac'u oj ochcotic juntiro ja ba vida jau jel tzamali. 23 Porque ja jmultic ajyi, ja' ni mero jtz'acoltic oj ch'ay lom ja caltziltic ajyi. Pero stz'acatal lec ja Cajualtic Cristo Jesusi, ja Diosi puro q'uebubal yaunej quitic ja jvidatic ja ba jel tzamali.
Eltic ta libre soc ja smandar ja Moisesi