13
Yu xalakti'astancha ixchiwinti an Pablo
Yucha anicha yu ixlipu'a't'utucha aklala'antacha'aw. Wa tuchicha lhilats'awalat la ixkilhnik'an ixt'uyunk'an u ixt'utunk'an yu tala'ts'ilh. An yu ixtalhit'ajun ixtala'alhink'an, chaway li ma'ati ikt'awnachilh a'tam ijkajumpalayi tacha an xajkajunitacha akxni ijkilapalhchalh: li akxni a'tam ak'ampalhtachalh, jantu k'is aktijamak'akxanilh. Mu uxitnan p'uxk'awyat'iti tu'u tan k'ap'uk'ats'at li an Cristo yucha kimpuchiwiniy, yu jantu wa talhitamakawniyancha, yucha tamasuniyani li alhp'as. Chun sawalh yucha makxtukmuk'akalh tacha yu jantu k'ut'ilh, pero yucha lhit'ajuni an ix'alhp'asninti Dios. Pus kitnan wanajcha chun jantu lajk'ut'ilini ikpujuntaw yucha, pero an la x'alhp'asninti an Dios akput'a'aklatsukuyawi an Cristo para li aklatapatsaniw.
K'alhak'ap'up'ink'ant'itcha mi'akstuk'ani li sna jak'iklak'a'ininat'it. K'alhila'ts'int'anuk'ant'itcha mi'akstuk'an. ¿Jant'u k'ats'ayat'iti li an Jesucristo taput'awnan? Li jant'u oxi t'awnat, pus chuncha jantu taput'awnan. Pero kit'in ikpakxan'iya li uxitnan k'anawna'it'iti li kitnan iklhajatacha'awcha. Chi iktapayniniyawi an Dios li jant'u t'u'u k'a'ilht'ut yu jantu oxi, chi jantu wa xliyu aktasuwcha li iklhajatacha'awcha, wa xliyu li k'a'ilht'uti uxitnan yu oxi, masi kitnan wa tachanu yu jantucha talhajatachalh aktasuw. Mu jantu lay tu'u akti'ilhtuw yu wa akput'alaxtukuwcha an yu sawalh, apalij wa ik'ilhtuyaw yu t'ala'an an yu sawalh. Pus kitnan iklaj'achanawi li kitnan jantu lajk'ut'ilin chi li uxitnan lajk'ut'ilin. Walh chi masi chuncha iklalhitapayniyawi para li jant'uch'a t'u'u k'a'ilht'ut yu jantu oxi. 10 Xliyu iklalhits'o'niyawi masi jantu an iklat'a'aklat'awnacha'aw, para li akxni aklala'cha'aw jantu alhp'asi akla'ilhtuniw an la kilhich'alhkat yu an Jamach'alhkat Jesús kixta'nita para li oxi k'ats'uk'ut chi para li jantu wa k'ap'uma'nik'ant'itcha.
11 Yu xli'astancha iklajunawi kint'ala'awnin, k'alaj'ach'ant'it, k'amak'a'unt'itcha yu jantu laj'oxi tanlhun, k'ala't'a'oximaj'ayat'it, wa tami k'ak'ats'at'it chi wa oxich'a k'at'awlat'it. Walh an Dios yu xt'a'a oxi jatawlhnat chi jamapayninti katat'a'aklatsukuyan. 12 K'alala'axa'alap'axachi'itcha atamjtamin laka la'atam stalan'a jala'xtikilhtastuknut. 13 Ixchuxk'an an yu takiklaka'iycha sawalh Dios tamak'aniyacha'an jala'axa'alanti.
14 Minchuxk'an k'ala'a'itcha an ixjamapayninti an Jamach'alhkat Jesucristo chi an ixjamapayninti an Dios chi katat'a'aklatsukuncha an Stalan'a Takuwin.