២៤
សារ យីស៊ូ រ៉ីស សឹត ណាវ្គ
១ ប៉ាគ់ ទឹល ដារ់ អាទិត កេះ ប៉ាគ់ តារ រ៉ីង សារ៉ីង មួត អង់កាន់ ណោះ អន់ឌែ ឡាំ ប៉ាគ់ រ៉ូង័ អំហ្មោ ទ្រុង ឡាំ ទឹប ឃឿង បោផូវ ឡាក់ អន់ឌែ ទី ទ្រៀម ពែ ហង។ ២ អន់ឌែ ប៉ប័ អំហ្មោ ប៉ាហ្វាល់ ឡាច់ ឡឹង អំប៉ារ រ៉ូង័ កេះ។ ៣ អន់ឌែ កា ម៉ុត កាណុង រ៉ូង័ អំហ្មោ ណោះ ហៃ អូ ប៉ប័ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ អុះ។ ៤ អន់ឌែ អូ អ្លុ ចឹង ឃឹត នីចម័ អុះ ឡឹង សារ ណោះ ផាឌី ទី កាម៉ាក័ ពៀរ ដូវ កាស៊ប ពៀត ខោ អាវ តាតារ ក្លាគ់ អ្វៃ អន់តាវ ក្យាម័ អន់ឌែ។ ៥ អន់ឌែ កាខរ់ ណូស អ្យូគ កាខាក់ កុប កល់ កាម៉ាក័ ពៀរ ដូវ ណោះ កាកាប លូ អន់ឌែ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស ឡាំ ណាំង បក់ ទី អាញុ រ៉ីស កាណុង ចារ ប៉ាទ្រូ នីអៀ ឡគ ? ៦ អ៊ែ អូ អ្វៃ ហះ ចារ អា អុះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត អ៊ែ កេះ។ ហគ់ កាចាំង ឡឹង ប៉ានឹរ អ៊ែ រ៉ះ កា អន់ដីស ផះ អ្វៃ ប៉ាគ់ ខេត កាលីឡេ ពែ ផា ៧ "ប៉ាណូស អាញ់ ពូ ចឹង មប អន់ ពឹង តី ប៉ាណូស អូ ដាគ់ ពូ ចឹង ប៉ង់ អាញ់ ពឹង អ៊្លង គឹង ហះកា ប៉ៃង ដារ់ ឡឹង ណោះ អាញ់ ចឹង រ៉ីស សឹត"»។ ៨ ណោះ អន់ឌែ កា កាចាំង កា ប៉ានឹរ យីស៊ូ រ៉ះ។ ៩ អន់ឌែ កា សឹត ឡឹង រ៉ូង័ រ៉ះ សារ ទិណោ័ះ កា មួត សឹះ យីស៊ូ ១១ ដូវ ទឹប កា ពូ អន់ទៀគ ដេល។ ១០ មួត អង់កាន់ បក់ រ៉ះ សារ ទិណោ័ះ កា មួត សឹះ ណោះ ឃឺ ម៉ារី ឡឹង ស្រុក ម៉ាដាឡា អន់ដា យ៉ូអាន់ លូ ម៉ារី មើគ យ៉ាកុប អន់ដា លូ មួត អង់កាន់ អន់ទៀគ ឡាក់ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ឌែ។ ១១ ហះកា មួត សឹះ អូ សឿ អុះ ខង ប៉ានឹរ មួត អង់កាន់ រ៉ះ ណោះ ហៃ ឡាក់ កា សារ កាប រ៉ល់។ ១២ ហះកា ពេត្រុះ អ៊ែ សាតាក់ ឡាំ ប៉ាគ់ រ៉ូង័ អ៊ែ សាម៉ង័ ហៃ ប៉ប័ ដឹង កាណាត់ ពូ លម ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ អ៊ែ កា វ៉ីល សឹត ប៉ាគ់ ហី ណាវ្គ ទឹប ញម ខាក់ កា ទី សារ នីណោ័ះ។
សារ យីស៊ូ កាកាប លូ សឹះ ពៀរ ដូវ រទ្រង
១៣ ដារ់ ណោះ ទៅ ហង ទី សឹះ ពៀរ ដូវ ផះ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ ស្រុក អេម៉ោស ចាំងហាយ្គ ឡឹង មឿង យេរូសាឡឹម ១១ កាឡូម៉ិត។ ១៤ អន់ឌែ ផះ អ្វៃ កាកាប ឡឹង សារ ឡាក់ ទី កើត ពឹះ ណោះ។ ១៥ ផះ អន់ឌែ កាកាប លូ គួប សោប ផាឌី យីស៊ូ កា ម៉ុត ប៉ាគ់ អន់ឌែ ចាក អន់ឌូ លូ អន់ឌែ ដេល។ ១៦ ហះកា ប‌៉្រ័ះ តាំបឹង ម៉ាត់ អន់ឌែ អូ អន់ អន់ហ្នាល់ យីស៊ូ អុះ។ ១៧ យីស៊ូ អំប៉ញ់ អន់ឌែ ផា «សារ ញ៉ា អន់ដីស រ៉ះ ផះ អន់ដីស ចាក អា ?» អន់ឌែ កា តាវ ទឹប ម៉ូះ ម៉ាត់ សាំងអយ។ ១៨ បក់ សិច ក្លេវប៉ះ តើល ផា «ញ៉ា ទី ដឹង អីស ហង ប កាណុង កាំឡាំង អ្វៃ ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម អូ អ្លុ សារ ឡាក់ ទី កើត កាណុង រ៉ាំងវ៉ាង អា ?» ១៩ យីស៊ូ អំប៉ញ់ ផា «សារ ញ៉ា ?» អន់ឌែ តើល ផា «សារ វគ័ យីស៊ូ ឡឹង ស្រុក ណាសារែត អ៊ែ ឡាក់ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ប៉ាំងហៀន ទឹប អំរ៉ាញ អឺញ លូ ប៉្រគ័ ង៉ារ កេង ខាក់ ហះ ម៉ាត់ ប‌៉្រ័ះ លូ ហះ ម៉ាត់ ប៉ាសុន ទិឌូ។ ២០ មួត ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ លូ ក្រុំ ពឹកសា រ៉ាតីសៗ អន់ឌែ មប អ៊ែ អន់ កា ពូ តាត់ស៊ិន សារ ប៉ាន់តោ័ អ៊ែ ពូ កា ប៉ង់ អ៊ែ ពឹង អ៊្លង គឹង។ ២១ ញឹន ម៉ឹង ផា អ៊ែ ណោះ ហង បក់ ទ្រៀម ចឹង តង័ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ពិន ទិឌូ ហះកា អ៊ែ តោ័ នីណោ័ះ គ្រឹប ប៉ៃង ដារ់ កេះ។ ២២ ម៉ោញ ណាវ្គ កាណុង កាំឡាំង ញឹន ទី មួត អង់កាន់ បក់ អន់ដា ប៉្រគ័ អន់ ញឹន ញម ខាក់។ អន់ឌែ ឡាំ ប៉ាគ់ រ៉ូង័ ចារ តប់ ប៉ាទ្រូ ឡឹង កាំលឺ ផុងម៉ាំង ២៣ ហះកា អូ ប៉ប័ ប៉ាទ្រូ យីស៊ូ អុះ។ អន់ឌែ កា សឹត រ៉ះ ផា ប៉ប័ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា អ៊ែ រ៉ីស សឹត កេះ។ ២៤ កាំឡាំង ញឹន បក់ អន់ដា អន់ឌែ ជៀក គួប ឡាំ ប៉ាគ់ រ៉ូង័ ចារ តប់ ប៉ាទ្រូ ណោះ ដេល ប៉ប័ ឡាក់ កា សារ មួត អង់កាន់ រ៉ះ ណោះ តាទឹច ហះកា អូ ប៉ប័ យីស៊ូ អុះ»។ ២៥ ណោះ យីស៊ូ តើល អន់ឌែ ផា «អឺ ប៉ាណូស អូ ហ្លង់ អូ ហ្លី ពុត អន់ដីស អូ ង៉ាយ ចឹង សឿ ទិ សារ មួត រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ សើគ ពែ រ៉ះ ណោះ អុះ។ ២៦ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ អ៊ែ ត្រគ់ ទី សារ ឡាំបាក នែវ អា ហិ កេះណោះ ចឹង ម៉ុត រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា»។ ២៧ កេះណោះ យីស៊ូ រ៉ះ ឡឹង សារ អ៊ែ ឡាក់ ពូ ទី ច្រាគ់ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ទិណោ័ះ អន់ កា អន់ឌែ សាំយ៉ាំង ឡឹង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ម៉ះ វគ័ ម៉ូសេ លូ ផាប់ មួត រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ អន់ទៀគៗ ទិណោ័ះ។
២៨ អន់ឌែ ចាក ប៉ាគ់ ក្យាម័ ចឹង ទឹល ស្រុក ណោះ កេះ យីស៊ូ តាគ់ អំប៉្រគ័ ប៉ិច ចាក ទ្រួង។ ២៩ អន់ឌែ ជៀក យីស៊ូ ផា «ចុ ម៉ុត ដំ លូ ញឹន ពឹង ស្រុក អា ហិ ខង កាង៉ាច កេះ អា ប៉្លៃង ក្យាម័ ចឹង ម៉ាំង ហង»។ យីស៊ូ កា ម៉ុត ដំ អន់ឌូ លូ អន់ឌែ ដេល។ ៣០ អ៊ែ អ្វៃ សា សាណា អន់ឌូ លូ អន់ឌែ អ៊ែ អ្យក់ ចឹក ណុំ ប៉ាំង ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កេះណោះ គុ អន់ កា អន់ឌែ សា។ ៣១ ផះ ណោះ អន់ឌែ ប៉្រាល់ ម៉ាត់ ហៃ យីស៊ូ អន់ហ្នាល់ ហង ហះកា យីស៊ូ ហ៊្យង ឡឹង អន់ឌែ តាតិង ឡូត។ ៣២ អន់ឌែ កាកាប លូ គួប ផា «ផះ អ៊ែ កាកាប លូ រ៉ះ ប៉ាឡាក់ ឡឹង សារ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ អន់ កា ពិន សាំយ៉ាំង រទ្រង ណោះ ពែ នីចម័ កាណុង ពុត ពិន អូ ទី សារ ហោក រ៉គ់ ប ?» ៣៣ អន់ឌែ កា អ្យូវ វ៉ីល សឹត ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម ណាវ្គ ឡូត ប៉ប័ មួត សឹះ ១១ ដូវ អ្វៃ ប៉ាតុំ គួប អន់ឌូ លូ មួត ពូ អន់ទៀគៗ ណាវ្គ។ ៣៤ ពូ រ៉ះ កា អន់ឌែ ផា «ពឹ តាំងឡា ពិន រ៉ីស សឹត តាទឹច កេះ អ៊ែ តាំបាង ឡាកោ អន់ កា ស៊ីម៉ូន ប៉ប័»។ ៣៥ មួត សឹះ ពៀរ ដូវ អន់ឌែ កា រ៉ះ សារ ឡាក់ អន់ឌែ ទី ប៉ប័ រទ្រង លូ រ៉ះ ផា អន់ឌែ អន់ហ្នាល់ យីស៊ូ ផះ អ៊ែ គុ ណុំ ប៉ាំង។
សារ យីស៊ូ តាំបាង ឡាកោ អន់ កា សឹះ អ៊ែ ប៉ប័ ទិឌូ
៣៦ ផះ អន់ឌែ អ្វៃ រ៉ះ សារ ណោះ ផាឌី យីស៊ូ កា អន់តាវ ហះ អន់តិគ័ កាំឡាំង សឹះ ទិណោ័ះ លូ កាប ផា «ហគ់ អន់ អន់ដីស ទី សារ សាណុក សាវ៉ាក ពិ»។ ៣៧ អន់ឌែ អ្យូគ កាខរ់ ណូស ខង សាម៉គ័ កា ប៉ាទ្រូ ប៉ាំងអ្យូគ។ ៣៨ យីស៊ូ កាប កា អន់ឌែ ផា «ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស កាខរ់ ណូស អ្យូគ នីអៀ ? ញ៉ា ត្រគ់ អន់ដីស ទី សារ សង់សៃ កាណុង ពុត នីអៀ ឡគ ? ៣៩ ហគ់ ហៃ ជុង តី អាញ់ ឃឺ អាញ់ តាទឹច ហគ់ សាប៉ាគ់ ហៃ ប៉ាទ្រូ អូ ទី ប៉ាំងឡៃ អូ ទី កាន់តីង ឡាក់ កា អាញ់ អុះ»។ ៤០ អ៊ែ កាប នីណោ័ះ កេះៗ អ៊ែ តាំបាង ជុង តី អន់ កា អន់ឌែ ប៉ប័ តាំងហាល ពូ ប៉ង់។ ៤១ ហះកា មួត សឹះ បើ សឿ អុះ ខង អន់ឌែ ហោក អន់ដើរ ញម អន់ដើរ។ ទឹល នីណោ័ះ យីស៊ូ អំប៉ញ់ លូ អន់ឌែ ផា «ហះ ចារ អា ទី សាណា ញ៉ា អន់ដីស សា ?» ៤២ ពូ អ្យក់ កា តាទៀង ម៉ោញ កាតុ អន់ កា អ៊ែ។ ៤៣ យីស៊ូ កា អ្យក់ កេះណោះ សា ហះ ម៉ាត់ អន់ឌែ ទិឌូ។
៤៤ កេះណោះ អ៊ែ រ៉ះ ផា «សារ អា ហង អាញ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ផះ អាញ់ អ្វៃ អន់ឌូ ពែ ឃឺ ត្រគ់ តាគ់ អង់កេះ គ្រឹប សារ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ឡឹង សារ អាញ់ យ‌៉័ះ កាណុង ផាប់ ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ ម៉ះ ម៉ូសេ យ‌៉័ះ កាណុង ផាប់ មួត រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ លូ កាណុង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ដេល»។ ៤៥ យីស៊ូ កា ប៉្រគ័ អន់ អន់ឌែ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង សារ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ។ ៤៦ អ៊ែ កាប ផា «សារ អា ហង ឡាក់ ទី ច្រាគ់ រ៉ះ ផា ឃឺ បក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ សាដាច់ ត្រគ់ ទី សារ ឡាំបាក ទឹប តោ័ ហះកា ប៉ាគ់ ទឹល ប៉ៃង ដារ់ កេះ អ៊ែ ចឹង រ៉ីស សឹត។ ៤៧ កេះណោះ ពូ ចឹង រ៉ះ កា គ្រឹប សុនសាត ញន អំរ៉ាញ អាញ់ ប៉្រើ ពូ ប៉ិនពែង ពុត ពៀក ម៉ាគ់ ប‌៉្រ័ះ ចឹង អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច ពូ ឃឺ ត្រគ់ រ៉ះ កា ពូ អ្យក់ ឡឹង មឿង យេរូសាឡឹម អា លើយ។ ៤៨ ឃឺ អន់ដីស ហង ត្រគ់ រ៉ះ ឡឹង សារ ឡាក់ អន់ដីស ទី ប៉ប័ ណោះ។ ៤៩ ហៃ អាញ់ ចឹង អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ដាគ់ កាខាក់ កា អន់ដីស ឡាក់ កា ពឹ អាញ់ ទី សាញ៉ា ពែ ហះកា ហគ់ អន់ដីស អ្វៃ ពឹង មឿង យេរូសាឡឹម អា ក្យាគ់ អន់ ទឹល អន់ដីស ទី សារ អំរ៉ាញ អឺញ ឡឹង ប៉្លៃង»។
៥០ ឡៃង ឡឹង ណោះ អ៊ែ ប៉ាណាំ មួត សឹះ ឡាច់ គែង ឡីង មឿង លើយ ទឹល ស្រុក បេតថានី អ៊ែ លឺក តី អន់ សារ ដាគ់ កា អន់ឌែ។ ៥១ ផះ យីស៊ូ កាកាប អន់ សារ ដាគ់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ោក ឡាច់ អ៊ែ ឡឹង អន់ឌែ អ្យក់ ហាវ ពឹង ប៉្លៃង។ ៥២ អន់ឌែ កា កាដាប សាំប‌៉័ះ អ៊ែ កេះណោះ អន់ឌែ កា វ៉ីល សឹត ប៉ាគ់ មឿង យេរូសាឡឹម ណាវ្គ ទឹប ទី ពុត ពៀក ហោក រ៉គ់ ខាក់។ ៥៣ អន់ឌែ អ្វៃ កាណុង ចារ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ លើយ លូ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ។