6
Kai mekamakava Yaubada kapaisowa toyawa mwa kakabiyakaiwemiu bwaite besiele. Yaubada ana katekamkamna wakalaiyako, kabo tabu iyayamala ginauli bwagabwaga. Yaubada ami valam lebo kaiwena kani ibenalan besiele beyabeyana tomo Isileli ali valam ibenalan. Kaiwena Yaubada iwalo kolili iba, “Kana sauga yawasosi koina ami valam yabenalagili. Na lebo kana kaliyate koina yaleboimiuko.” Kabo komiu Kolinita kwabenali. Sauga bwaitete iya Yaubada ana katekamkamna kana sauga, Yeisu Keliso kwameliyan, kaiwena kaliyatene kabona ana lebo kana kaliyate.
Yaubada ana paisowa mumugana yo ana kalakisiye walona
Kabo tomo ali lau Guyau koina nige kakakausi kisi tomo ama paisowa sikawa-naenae-yani. Na ama paisowa meuloina kolili kayakenayagimai tomo kolili yakato kai Yaubada ana topaisowao. Kabo kamkamna polopoloweli yo tomo ali paisowa naenaena kolimai kakalakisiye-yagili, yo sauga meuloina mumugamai idudulai bwagana siunu-gwalagwalai-mai, sipeimai nume pan mena, yo ali boda siginaulili sikasokasoimai yo sitawoimai, yo nima kana paisowa koina kapaipaisowa yo me ama kamnanae yo nige kakekeno namwanamwa yo guliyam kalobai. Sauga meuloina katonan kaiwe tem mumugamai idudulai, ama katai imiyamiya wasana namwanamwana kaiwena, me ama kalakisiye, mumugamai inamwanamwa kamakavao kolili, Yaluyaluwa Tabuna iya ikabi-yakaiwemai, yo me ama mulolo lalakina, me ama meli wasa dudulaina kaguguyeyan yo Yaubada ana kaiwe koina kapaipaisowa. Tem saugana kakaleya Seitani koina mumugana namwanamwana iya ama kaleya kelepana ulaulamai mena yo iya tabe ama ebeu gegebamai mena. Kai Yaubada kaiwena kapaipaisowa kabo tomo tupwaliyao siyakasisi-yagimai yo tupwaliyao sisinalimai, tupwaliyao sikalomagigi-lagimai yo tupwaliyao sitobalanagimai. Yo tomo tupwaliyao siba yakato kai tomwakota na iyamo kai towalo yawasosi. Tomo tupwaliyao sipaisowai kolimai yakato kai nige esamai ipapagan paisowa bwaite koina, na iyamo tomo sibaibaiwasosi sikataimai. Sauga meuloina boita manimai mena, na iyamo kai ele kamiyamiya. Siunuimai kikiunamo kaboita na iyamo nige kaboboita. 10 Bwagana nuwamai sinae kama polowe kaiweli na iyamo sauga meuloina me ama yaliyaya, kai tobubutuma na iyamo tomo sibaibaiwasosi kasaguili yaluyaluwa ana dedei koina. Nige ama gogo sipapagan na iyamo ginauli meuloina sowasowamai kolimai simiyamiya.
11 Komiu Kolinita ginauli meuloina kawalowenako kolimiu. Nige ginauli yabo kawawadam kolimiu kaiwena katemai kasokeliko kolimiu yo kamuloloimiu. 12 Kami katekamkamna katemai mena nige kaba kausina na komiu kwabomamo wakausimiu kolimai. 13 Kani yawalowalowa kolimiu kaiwena komiu besiele yau yaboma natuguwao. Sowasowana katemiu kwasokeli na kwamulolo kolimai besiele kai kaginauli kolimiu.
Paulo Kolinita tomeliwo iyanuwapeili siya nige tomeli kaiweli
14 Tabu siya nige tomeli mekamikavao kwayayaboda kaigeda na paisowa yabo mekamikavao kwapapaisowa toyawai. Kaiwena inae. Gubesi, sowasowana namwanamwa yo naenaena sipaisowa gogo? Nigele. Sowasowana mayale yo boniyai simiya kaigeda? Nigele. 15 Sowasowana Keliso yo Seitani sikawa-elieliyam yo simiya namwanamwa? Nigele. Sowasowana siya tomeli yo siya nige tomeli ali nuwatu kaigeda? Nigele. 16 Gubesi, sowasowana tatapwalolo Yaubada koina yo kokotomo kolili nume tabu kaigedana koina? Nigele. Kaiwena kita Yaubada meyawasina ana Nume Tabu, besiele Yaubada ana walo iwalowen iba, “Yau kani yamiyamiya kolili yo yalaulau luwali mena. Yo yau ali Yaubada yo siya siyamala yagu tomoyao. 17 Kabo kwalogabaegili kwamiya-suwala kolili.” Yo tabe Yaubada iwaloyameli kolila bwaite besiele iwaloba, “Tem ginauli siya dumdumsosili mangu mena nige wakakabi-tonagili kani yakalaimiu kwaemala yagu tomoyao, 18 yo yau kani yaemala tamamiu na komiu kwaemala natuguwao.” Bwaite Yaubada Tokaiwesosi ana waloyameli kolila.