2
Yaubada yawasi waluwaluna iyeyama Keliso koina
Baguna ami gamwa-panapanawa yo mumugamiu naenaeli kaiweli yaluyaluwamiu siboita. Sauganane koina yanuwa yaulina nuwatuli boniboniyaili kolili kwalolokeikeile yo Seitani ana kamwasa koina kwamuliya, iya nige tagigitai na tomo siya nige Yaubada siyayakasisiyan iloinayagili. Yo sauga bwaite Seitani yaluyaluwana togamwa-panapanawa meuloili iloiloinayagili. Baguna kita meuloila besiele tamiyamiya togamwa-panapanawa ali boda luwali mena, yo yola kana yaliyaya tamulimuliya koina yo tawae yaluyaluwala yo yola ali gadosisi tapaisowai besiele. Tem iyaelemo tamiyamiya dedeinane koina idudulai yo sowasowana Yaubada ana munamunai talobai besiele yanuwa yaulina kana tomiyayao meuloili. 4-5 Ala gamwa-panapanawa kaiwena yaluyaluwala siboitako. Na iya tokatekamkamna yo ana mulolo kolila ilalakisosi kabo yawasi waluwaluna iyeyama Keliso mekalakava. Ana katekamkamna koina bwaite iyeyawa bwagabwagai kolimiu leboimiu kwalobai. Kita Yeisu Keliso koina tamiyamiya, mwa Yaubada ikele-yatoloyoila boita mena Keliso mekalakava yo ipeila Keliso mekalakava ana kaba miya wasawasana koina bulibuli mena. Iginauli besiele na tem kita taemala kaba gite siya tomo muli mena silalaoma kaiweli, na mesabana sikatai Yaubada ana katekamkamna ilalakisosi, bwaimwana ilaoma kolila Yeisu Keliso koina. Saugana kwanuwabui yo kwameli, Yaubada ana katekamkamna koina bwaite ana eyawa bwagabwagai, lebo kwalobai. Nige yakato ami paisowa uwena koina lebone kwalobai, na bwaite Yaubada ana eyawa bwagabwaga koina lebo kwalobai. Nige ami paisowa maisana, nigele. Mwa nige sowana yabo igagasa. 10 Yaubada iginaulila taemala yamayamayale waluwaluli Yeisu Keliso koina na mesabana paisowa namwanamwali iya ikatububunagiliko kani tapaisowaili.
Keliso ipei-gogonagila tayaboda kaigeda
11 Baguna sikabimiu komiu nige tomo Yudiya. Mwa tomo Yudiya sigite-yatalumiu siwaloba, “Komiu nige nigwenigwe mumugana wakakalai besiele kai, kabo komiu nige Yaubada ana tomoyao, kai kabomamo Yaubada ana tomoyao.” Na yau Paulo, yayanuwapeimiu tomo sibomamo mumugane siginauli nimali mena. Kabo ilonamwayagimiu kwanuwatu-kalatan ami miyamiya beyabeyana. 12 Sauganane koina kami mwayaga iyai Keliso koina. Komiu besiele taumana, esamiyao nige simiyamiya Yaubada ana tomoyao Isileli ana bodao kolili yo Yaubada ana waloyameli iginauli kolili nige komiu kaiwemiu. Ami miyamiya yanuwa yaulina mena inae kaiwena nige ami katai yabo Yaubada kaiwena yo nige namwanamwa yabo imiyamiya kaiwemiu yakato kwasanasanai. 13 Na komiu kwapatuko Yeisu Keliso koina. Baguna komiu kami mwayaga iyai Yaubada koina na sauga bwaite koina Yaubada ikalaimiuma salina mena Yeisu Keliso kwasinena koina. 14 Keliso katela ikabi-yanuwa-daumwalili mwa koina tamiya daumwali mekalakavao siya simiyamiya salila mena. Kai Yudiya yo komiu nige Yudiya taekalokalomagigi-lagila mwa kalomagigiline besiele dedeli iyakasala tamiya-suwala boda labui. Na Keliso dedeline ikogwaligwali ana boita koina kabo bodane labuine talaoma tayaboda kaigeda. 15 Kai Yudiya kama loina sibaibaiwa, na Keliso ana boita koina loinaone iko-gwaligwaliliko. Iginauli besiele kabo bodane labuine ipei-gogonagila yo boda kaigeda waluwaluna iginauli mwa koina tamiya-daumwali. 16 Keliso ana boitane kelose mena koina kalomagigiline ikele-gabaen na iyamiya-toyawaila, kita besiele tomo kaigeda yo nuwatu-pwaiki mena ikalaila tapileyoi Yaubada koina. 17 Mwa ilaoma yo nuwa-daumwali wasana iguguyeyan kolimiu komiu baguna kwamiya-suwala Yaubada koina yo tabe kolimai kai Yudiya kamiyamiya Yaubada salina mena. 18 Ala yai namwanamwana ele yakato kita bodane labuine talau Yaubada koina Yaluyaluwa Tabuna ana sagu mena bwaite Keliso ana boita, mwa koina tamiya-daumwali.
19 Koinaele bwaite sauga komiu nige besiele taumanao yo laolaoma, na komiu yanuwa tanuwagaliyao besiele Yaubada ana tomoyao, ana susu yawasosi. 20 Komiu tabe besiele Yaubada ana nume kana wawali ana kaba kabi. Kai apositoloyao yo palopitao besiele Yaubada ana paisowa kana wauwauyao numene kaiwena yo Yeisu Keliso iya ala wauwau kana veku kaikaiwena. 21 Nume kana wawali meuloina situbwe Keliso koina mwa koina numene iyasae isaesae, iyamala nume tabu yakayakasisina ala Guyau kaiwena. 22 Na komiu kwamiyamiya Keliso koina, kabo Yaubada iyaboda-kaigedaimiu ana tomoyao meuloimiu kwaemala Yaubada yo Yaluyaluwana ali kaba miya.