6
Tama, sina yo natuliyao kali loina
Komiu gagagiliwo, sinamiyao yo tamamiyao ali guguye kwayakasisi-yagili kaiwena kwamiyamiya Keliso manna mena. Idudulai tem besiele waginauli, kaiwena Buki Tabu iba, “Sinamiyao yo tamamiyao kwayakasisi-yagili.” Bwaite loinane iya loina bagubagunana waloyameli mekanakava, yo bwaite waloyameli iwaloba, “Na mesabana kwamiya namwanamwa na ami miya yanuwa yaulina mena yawasimiu imamalawe.” Komiu tama, tabu natumiyao kwaula-munamunaili, na wagitekalatan namwanamwaili, mumugali kwayadudulaili yo kwayakataili meli mumugana besiele Guyau ana nuwatu.
Topaisowa panpanli yo ali tautaubalao kali loina
Komiu topaisowa panpanli me ami yakasisi yo me ami matausi yo me ami talam ami tautaubalao kolili, siya siloiloina-yagimiu yanuwa yaulina ana dedei koina, kwaobigaili. Me ami obiga kwapaipaisowa kolili yakato kwapaipaisowa Keliso koina. Sauga meuloina me ami kaiwe kwapaisowa kaiweli, yakato komiu Keliso ana topaisowa panpanli yo Yaubada ana paisowa waginaulili me ami talam yawasosi. Tabu yakato sigitagitaimiu kabo kwapaisowa kaikaiwe na saugana silogabaegimiu paisowa kwalopei. Kwapaisowa me ami yaliyaya, besiele Guyau kaiwena kwapaipaisowa, na nige tomo kaiweli. Kaiwena wakatai Guyau naga tomo kaigeda kaigeda, nuwana topaisowa panpanna o nuwana tomo livalivasina, kani iyamaisa ana paisowa namwanamwana kaiwena. Na komiu tautaubalao, sowasowana mumugamiu sidudulai ami topaisowao panpanli kolili. Tabu kwayayadidigali kaiwena wakatai ami Guyau yo ali Guyau yawasosi iyaele bulibuli mena igitagitaimiu yo kita meuloila tatoyatoyawa manna mena.
Sowasowana Yaubada ana gogo kaleya kwamana kwalikwali
10 Yagu walo ana kaba mwawasi kani yawalowen bwaite besiele, kwamiyamiya ala Guyau koina na mesabana ana kaiwe lalakina koina ikabi-yakaiwemiu. 11 Kaleya gogona meuloina Yaubada iyeliwako kolimiu kwalikwali kabo sowasowamiu kwatolo kaiwe na mesabana tabu Seitani ana nuwatu imwamwakota-yagimiu. 12 Nige yakato takalekaleya ala tali tomo kolili, nigele, na yaluyaluwa biki simiyamiya mwayaga bwagabwaga mena me ali tobagunao yo ali kaiwe uloi uloi siya yanuwa yaulina boniboniyaina koina siloiloina.
13 Mwa kaleya gogona kwamana meuloina Yaubada iyeliwako kolimiu kwalikwali na mesabana sowasowamiu kwatolo kaiwe sauga naenaena kaleyana koina. Saugana kaleyane imwawasi komiu ami kaba kaleya mena kwatotolo me ami kaiwe. 14 Ami tolo kaikaiwene koina, ami kaleya gogona kwamana bwaite besiele. Kami wakisowa bwaite walo yawasosi iya kwapan-kalatan kasipumiu mena, tabe gamwagamwalimiu kana kokaukausi aeyan bwaite mumuga namwanamwana. 15 Yo nuwa-daumwali wasana kana walo-masala bwaite kaemiu kana suma. 16 Ami ebeu bwaite ami meli yo koina Seitani ana wamali wedowedolili ikaukausili yo ana mayau kalakala-pulupulululi koina itabeyamateli. 17 Yo Yaubada ana lebo iya kami pwaopwaom kaikaiwena, yo tabe Yaubada ana walo iya bwaite kaleya kelepana bwaimwa Yaluyaluwa Tabuna iyeyawako kolimiu. Wakalaili na kwatolo kaiwe kolili. 18 Yo sauga meuloina wakawakawanoi Yaluyaluwa Tabuna ana kaiwe koina. Sowasowana ami kawanoi meuloili kwaolegili Yaubada koina na mesabana isaguimiu. Manimiyao silala na tabu ami kawanoi kwalolopei Yaubada ana tomoyao kaiweli.
19 Tabe kaiwegu wakawakawanoi. Wakawanoi na tem saugana yaedeedede Yaubada yagu walo iyelima na meyagu katepatu Yaubada ana nuwatu wadawadamna yayawasayan. Nuwatu wadawadamnane kana katai bwaite, tomo meuloili sowasowali lebo silobai wasana namwanamwana koina, tomo Yudiya yo tabe siya nige tomo Yudiya kolili. 20 Yaubada iyawasayauma yakato wasa namwanamwana sabi yawasana. Mwa bwaite kaiwena yau ele nume pan mena. Tem sowasowana wakawanoi kaiwegu na me yagu katepatu wasana namwanamwana yawalo-masalan tomo kolili besiele Guyau ana walo koliyau.
Walo ana kaba mwawasi
21 Tikiko, iya kalakava namwanamwana yo Yaubada ana topaisowa namwanamwana, naga kani ami wasa iyeyawa kaiwegu na wakatai gubesi yagu miyamiya kana koleya. 22 Bwaite iya kaiwena yayawasa ilalaowa kolimiu, na mesabana wakatai ama miyamiya na tabe ikabi-yakaiwemiu. 23 Yakawanoi Tamala Yaubada yo Guyau Yeisu Keliso katemiu sikabi-yadaumwalili, yo ami meli sikabiyakaiwe na sisaguimiu kwaemulomulolo-wagimiu. 24 Tabe yakawanoi siya sauga meuloina ala Guyau simulolo koina. Kani Yaubada ana walo-mulolo silobai. Yau Paulo.