6
Kalakavao tasaguili kali polowe tayamalamalaeli
Kaukavao yo duguwao, tem luwamiu mena ami boda yabo ibeku naenaena mumugana koina, komiu bwaite Yaluyaluwa Tabuna wakalaiyako yo ami meli imatuwako ilonamwayagimiu mumugamiu bigana koina tomone kwasagui na mumugana kwayadudulai. Na tabe wagite-kalatagimiu kisi kaba bekune kaigedanane koina kwabekuyoi. Kwaesagusagu-wagimiu kami polowe kolili yo bwaine kamwasane koina kani Keliso ana loina mulolo kaiwena kwaemwawasi. Tem tomo yabo nige ana kaiwe yakato naenaena isikotanan na ibomayoi iwaloseyan iwaloba, “Yau me yagu kaiwe” ibomayoi imwakotayan. Sowasowana tomo kaigeda kaigeda iboma mumugana igitegite-sipwai. Tem ana paisowa inamwanamwa, sowasowana iyaliyaya. Na tabu ana nuwatu bwaite besiele, “Yau yagu paisowa inamwanamwasosi kabo iya ana paisowa.” Kaiwena tomo kaigeda kaigeda ilonamwayan iboma ana paisowa kana polowe ikalai igitekalatan. Tem ami toyakayakatai Yaubada ana walo iyakayakatai-yani kolimiu, sowasowana kwasagui kwapi ana dedei koina yo ami gogo namwanamwali kwaolena kaiwena iya isaguimiu yaluyaluwa ana dedei koina.
Kwanuwatu namwanamwa yo nuwamiu sidudulai nige sowasowana tomo yabo Yaubada imwakotayan. Tem tawae takumai, kani takeli kanna besiele. Kabo tem tomo yabo mumugana naenaena iginauli na tem yona kana gadosisi ikabi-yaliyaya-yan kani boita ilobai. Na tem mumugana namwanamwana iginauli na tem Yaluyaluwa Tabuna ikabi-yaliyaya-yan kani yawasi miyamiya yaina ilobai. Tabu mumugana namwanamwana kana paisowa yola ikwakwatakwata-yani, kaiwena tem nige yola ikwakwatakwata-yani kani kana sauga yawasosi koina maisana namwanamwana talobai. 10 Kabo sowasowana sauga meuloina tatonan tem tomo meuloili tasaguili yo takabi-yakaiweli. Siya ala tali tomeliwo, bwaimwa Yeisu ana susu, tatonan kaikaiwe na tem tasaguili yo takabi-yakaiweli.
11 Bwaite saugane koina yaboma nimagu mena yalele. Na wagitai nimagu leleyana yalele yalalaki.* 12 Siya toyakayakataine siwalo samasamaluluimiu yakato nigwenigwe mumugana wakalai mwa siginauli besiele kaiwena nuwanuwali sigagasa ali tali Yudiya manli mena yo siba, “Wagitai, ama paisowa koina siya nige Yudiya meuloili nigwenigwe mumugana sikalai.” Siwalo samasamaluluimiu kaiwena sikatai tem Mosese ana loina nige simumuliya kani kalomagigili yo kamkamna silobai ali tali Yudiya kolili, bwagana simeliko Yeisu Keliso ana boita koina. 13 Bwagana toyakayakataine siya nigwenigwe mumugana sikalaiyako, na iyamo nige Mosese ana loina meuloina simumuliya-oli. Na nuwanuwali lalakina tem komiu nigwenigwe mumugana wakalai na mesabana sigagasa ami talam nigwenigwe siginauli yomiu koina kaiwena. 14 Na yau koliyau, nige sowasowana ginauli yabo kaiwena yagagasa, na yagu gagasa kaigedamo bwaimwana ala Guyau Yeisu Keliso ana boita kelose mena. Ana boita kelose koina yau kaba yaliyaya kaiwena ana boitane koina yanuwa yaulina mumugana kana yaliyaya koliyau iboitako. Yo miyamiya yanuwa yaulina ana dedei koina yau besiele yaboitako. 15 Nige kana uloi yabo tem nigwenigwe mumugana takalai o tem nige takakalai, bwaite nige ginauli lalakina besi. Na nuwatu lalakina kaigeda ele kita taemala tomo waluwaluli. 16 Analiyao komiu nuwatune bwaite wakawa-namwanamwa-yani, komiu Yaubada ana tomoyao yawasosi. Kabo yakawanoi Yaubada koina ana katekamkamna yo ana nuwa-daumwali katemiu iloyakalapowonli.
17 Nige nuwanuwagu tomo yabo polowe yabo iyeyama koliyau nigwenigwe mumugana kaiwena. Kaiwena yogu mena gai simiyamiya bwaimwana kilakilala yawasosi siya siwalo-masalagau yau Yeisu Keliso ana tomo. 18 Kaukavao yo duguwao, ala Guyau Yeisu Keliso ana katekamkamna imiyamiya yaluyaluwamiu koina. O besiele. Kaiyoni, yau Paulo.
* 6:11 Buki bwaite liguna meuloina koina Paulo ana walo iwaloweni na tomo uloina ilele kanasiga 6:10 koina na tomna 11 Paulo iboma nimana mena ilele.