3
Paulo Timoti tauna kona iyawasa ilau Tesalonaika
1-2 Saugana kai ele kamiyamiya Ateni, kanuwanuwatu lalakina kaiwemiu yo nige sowasowamai tabe kakalakisiye, mwa ama nuwatu kaginauli kabo Timoti kayawasayawa kolimiu na yomai labuine kamiyamiya Ateni. Timoti iya kalakava yo mekamakava kapaipaisowa Yaubada kaiwena yo Keliso wasana namwanamwana kaguguguyeyan. Iya kayawasa ilaowa na mesabana isaguimiu na ami meli ikabiyakaiwe, na kwatolo kaiwe ami meli koina tabu kwamamatausi kamkamna kana lotonan kaiwena. Wakataiyako Yaubada iwalo kamkamna besiele bwaite kani talobai. Tauna kona kai mekamakavao komiu, na sauganane koina kawalowalo-kalatan kolimiu yakato kita kamkamna kani talobai. Na wakatai namwanamwai iyawatagiliko besiele ama yanuwapei kolimiu tauna kona. Kabo bwaite iya kaiwena Timoti yayawasa ilaowako. Nige sowasowagu tabe yakalakisiye, na yayawasa ilaowa ami meli igitai. Sauganane koina yamiyamiya Ateni yakatewakaka kisi Seitani iya tosamasamalulu isamaluluimiu na ama paisowa kolimiu iyamala ginauli bwagabwaga.
Paulo Tesalonaika tomeliwo wasali ibenalan kabo iyaliyaya
Na Timoti iyaele ipileyoimako kolimai yo wasa namwanamwana kaiwemiu iwalowenako kolimai. Iwaloba ami meli koina iyaele kwatotolo kaiwe yo me ami mulolo kamikavao kolili. Tabe iwaloyoi yakato sauga meuloina me ami yaliyaya kwanuwatu-kalatagimai, yo nuwanuwamiu lalakina tem wagitaimai. Besiele tabe kai ama nuwatu lalakina tem kagitaimiu. Kamakavao yo dumayao, kai besiele komiu sauga bwaite kamkamna yo polowe kalobalobaili. Na saugana ami meli wasana kabenalan mwa kaiwena kakatepatu. Mwa koina me ama yaliyaya yo kama lotonan inamwanamwa yo kamiya namwanamwa kaiwena kabenalan komiu kwatolo kaikaiwe Guyau koina. Kaiwemiu ama yaliyaya ilalakisosi ala Yaubada manna mena. Kabo ama yaliyayane ana lalaki kaiwena, kani tawae kaginauli na kakawatoki Yaubada koina? 10 Yo kai kaliyate yo boniyai kakawakawanoi kaikaiwe Yaubada koina na tem kalaowa manimiu kagitaili yo ginauli tupwaliyao kayakenayagimiu ami meli kana etulan kaiwena. 11 Kabo kakawanoi Tamala Yaubada yo ala Guyau Yeisu, siya ama kamwasa sikatububun na kalaowa kolimiu. 12 Kakawanoi ami mulolo kamikavao kolili Guyau ikabi-yalalaki, kabo ami boda yo tomo meuloili kwamuloloili lalakina besiele kai kamuloloimiu lalakina. 13 Tabe kakawanoiyoi iya ikabi-yakaiwemiu yo ami meli ikabiyamatuwa, kabo saugana tem ala Guyau Yeisu ipileyoima me ana boda yakayakasisili meuloili kani ileboimiu komiu Tesalonaika tomeliwo me ami meli yo nige kami yakewa yabo na iyamo me ami dudulai Tamala Yaubada manna mena.