9
Pwaoli mumugana beyabeyana nige sowasowana ikalaila Yaubada salina mena
Saugana Yaubada kamwasa beyabeyana iginauli loina tupwaliyao iwolegili kolili ali tapwalolo mumugana kaiwena. Tabe iwalo Mosese koina palai kaba elobelobe numena ikatububu. 2-3 Palaine siyatolo kabo siyakasa kaleko tabatabana lalakina koina, palaine kalona mena biliutusi labui. Yabo kalo mena esana sipei dedei yakasisi. Bwaine koina mayale kaba peina yo teibeli simiyamiya. Bwaine teibeline pwalawa yakayakasisina sigwauili. Biliutusine labuina esana sipei ‘dedei yakayakasisi-molosina.’ Biliutusi labuinane kalona mena mayau kaba peina siginauli gole koina imiyamiya. Pwatana mena inisensi, bwalaina namwanamwana koina sigabugabu. Yo tabe besiele biliutusine kalona mena waloyameli kana dedewaga sisuma gole koina imiyamiya. Na dedewagane kalona mena ginauline bwaite simiyamiya, gaeba kikiuna, Eloni ana sige yo tabe veku tabatabali labui. Gaebane siginauli gole koina yo mana sitauli kalona mena. Eloni ana sigene pwatana mena pwalawesi ibwasili. Tabe veku tabatabali labuine pwatali mena loina sanaulu sileleli. Siya meuloili simiyamiya dedewaga kalona mena. Dedewagane pwatana mena anelose labui, siginaulili gole koina, siyatololi. Ginauline labuine Yaubada ana wasawasa kana kilakilala yakato iyakenayagili iya mekanakavao. Dedewaga kana kopwaiki esana sipei ‘pwanoli kana nuwatu-pwaiki kaba miyana.’ Na nige sowasowana ginauline taedeedede yoi kaiweli bwaite sauga.
Ginauline meuloili sikatububunagili kabo sowasowana topwaoli ali paisowa siyatubu. Kaliyate kaigeda kaigeda biliutusine bagubagunana bwaimwana esana sipei dedei yakasisi silusae koina na ali paisowa sipaipaisowai. Yo topwaoli lalakinamo iboma biliutusi labuinane, esana sipei ‘dedei yakayakasisi-molosina,’ ilusalusae koina, bolime kaigeda kalona mena mekaigedamo ilusae. Yo nige sowasowana menimana ilusae. Tem yakayakan kwasinena ikalai sowasowana ilusae, ana lusaene koina iboma ana pwaoli ipaisowai ana pwanoli kaiwena. Kabo muli mena pwaoli yaboyoi ipaisowai tomo kaiweli, bwaite pwaoline tomo bolime kaigeda kalona mena ali pwanoli siginaulili kaiwena. Pwanoli tupwali Isileli siginaulili bolimene kalona mena nige sikakataili. Mumugane sipaipaisowailine palaine kalona mena kaiwena Yaluyaluwa Tabuna iyanuwatuila bwaite besiele. Saugana palaine imiyamiya yanuwa yaulina mena kita nige sowasowala dedei yakayakasisi-molosina koina talusae, kaiwena Mosese ana loina ikausila. Nige kamwasa yabo imiyamiya na talau Yaubada salina mena, kamwasane naga isosoke. Kabo palaine bwaine kilakilala kaba gite bwaite saugane kaiwena. Tomo siya loina beyabeyana simulimuliya yo pwaoli sipaipaisowailine yakayakan kolili, yo pwaoli tupwaliyao sipaisowai, paisowane bwaine nige sowasowana ikabiyakapwali yo ali pwanoli ideuli-gabaegili. 10 Kamwasa beyabeyana kana loina iwalo yakato kan tupwali sowasowali sikan yo waila tupwali sowasowali sinuma. Yo tabe tupwali loina simiyamiya gogo kali deudeuli kaiwena. Bwagana Yaubada loinane iwolena Isileli kolili nige sowasowali sikabi-yakapwala yo ala pwanoli sideuli-gabaegili. Kaiwena Yaubada kamwasane ipei sauga kubwakubwanamo kaiwena kanasiga kamwasa waluwaluna ikalaiyama iya miyamiya yaina, kabo loina beyabeyanane imwawasi sinuwa-gabaen.
Yeisu kwasinena iyamala ala kamwasa waluwaluna
11-12 Na kabona kamwasa waluwaluna imayale, kaiwena Yeisu iya ala topwaoli lalakina yawasosi ilaomako yo ana paisowa namwanamwana ipaisowai. Yeisu ana paisowa nige besiele Libai ana bodao ali paisowa, nige iyayamaisala gouti yo bulumakau kwasineli koina na iyamaisala iboma kwasinena koina yo ilivasila. Walo yawasosi, paisowa bwaite paisowa namwanamwana kaiwena kita livasi miyamiya yaina talobai. Ilivasila kabo muli mena ilusae palai kaba elobelobe numena bulibuli mena mekaigedamo. Na palaine bwaine ginauli dudulaina yo palai beyabeyanane bwaine Isileli siyatolo inamwanamwa-gabaen. Kaiwena palaine dudulaina tomo nige sikakabi yo nige imiyamiya yanuwa yaulina mena, iyaele bulibuli mena. 13 Kamwasa beyabeyanane koina tem ginauli yabo tomo ikabiyabikili Yaubada manna mena, topwaoli lalakili yakayakan kwasinena sikalai sisiuli tomone pwatali mena, o nuwana bulumakau sinena kauna siyasulu kolili. Kamwasane koina topwaoli lalakili siwalo tomone kolili yakato siya sidudulai-yoiko. 14 Bwaine paisowa lalakina na iyamo Yeisu ana paisowa topwaoli lalakili ali paisowa ilalaki-gabaen. Yeisu ana paisowa koina katela ikabiyakapwali yo ikabiyakaiwela na tem mumuga naenaena, bwaimwa ala kaba losuwala yo ala kaba boita, tasikotanan. Kamwasane koina sowasowana Yaubada meyawasina koina tapaisowa. Kaiwena Yaluyaluwa Tabuna meyawasina Yeisu ikabiyakaiwe na iboma yona ipwaoliyan iboita kaiwela. Pwaoline bwaite ginauli dudulaina, nige wenoweno yabo koina. 15 Kabo siya Yaubada iyoganili siyamala ana tomoyao, Yeisu kamwasa waluwaluna iginauliyako kaiweli na tem siyaboda-kaigeda Yaubada koina. Bwaite kamwasa waluwaluna. Mosese ana loina koina, kamwasa beyabeyana, maisa imiyamiya pwanoli kaiwena. Na Yeisu maisane iyamaisa saugana iboma italamwan yo kwasinena ididi kelose mena. Iya ala tosabilau yo tabe kamwasane koina ana tomoyao miya miyamiya yaina silobai.
Yeisu kwasinena Yaubada ana kamwasa ikabiyakaiwe
16-17 Yeisu ana boita mulina mena Yaubada ana kamwasa waluwaluna uwena kanna talobai. Kaba gite bwaite yawalowen kabo nuwatune bwaite imayale kolila. Tem tomo yabo ikatai yakato kikiunamo iboita kani ana nuwatu iwalo-masalan natunao kolili ana bwatano yo ana gogo kaiweli yakato naga sikalaili siloinayagili. Na nige sowana sikalaili siloinayagili kanasiga tomone iboita. Sipei salai mena kabo muli mena ana edeedede kolili kani iyamala yawasosi yo ana bwatano yo ana gogo kani silau nimali mena siloinayagili. Na iyamo saugana tomone meyawasina ana walo-masala natunao kolili imiyamiya, nige ali gogo. Iboita kabo sauganane koina walone uwena kanna kani silobai.* 18 Kabo besiele tabe kamwasa bagubagunana nige iyayamala yawasosi kanasiga yakayakan iboita yo kwasinena koina kabo kamwasane iyamala yawasosi. 19-20 Mosese Yaubada ana loina meuloili iwalowegili Isileli kolili yo ikabi-yamayaleli. Imwawasi iwalo kolili iba, “Kwasinene bwaite Yaubada ana kamwasane ikabiyakaiwe, kamwasane iwalowen kolila yakato tamuliya.” Kabo muli mena bulumakau kwasinena ikalai yo iyebweli waila mekanakava. Imwawasi sipi wiyana, siliga dai balabalagiyana koina, ikalai yo isuma mayau lagalagana esana isopi koina kabo iyalakwa kwasinene koina yo isiuli loina kana buki liguna koina yo tabe tomo pwatali mena. 21 Yo Mosese besiele iginauli palai kaba elobelobe numena yo kaba paisowa meuloina kolili, kwasinene isiuli kolili. 22 Kaiwena loina beyabeyana iwalo yakato ginauli meuloina kani kwasine sisiuli kolili kabo sikabi-yakapwa Yaubada manna mena. Tem yakayakan nige sikokoyamate yo kwasine nige idididi, nige nuwatu-pwaiki imiyamiya.
Yeisu pwaoli mekaigedamo ipaisowai
23 Pwaoli kana paisowa yawasosina iyaele bulibuli mena na Isileli pwaoli sipaipaisowai yanuwa yaulina mena bwaite kaba gitemo. Saugana yakayakan kwasinena sisiuli sowasowana ginauli meuloina ikabiyakapwali yanuwa yaulina mena. Na iyamo bulibuli ana dedei koina yakayakan kwasinena nige sowasowana, ilonamwayan tem kwasine yabo namwanamwasosina kabo yakayakan kwasinena. 24 Saugana Yeisu iboita yo kwasinena ididi kelose mena yo itoloyoi, kabo bulibuli ana dedei yakayakasisi-molosina koina ilusae. Nige sowasowana dedei yakayakasisi-molosina tomo siginauli nimali mena koina ilusae. Nigele. Kaiwena bwaine kaba gitemo. Kabona Yeisu imiyamiya Yaubada manna mena iya kala tosagu yo ala toedeedede. 25 Na Yudiya, ali topwaoli lalakili bolime kaigeda kaigeda dedei yakayakasisi-molosina Nume Tabu kalona mena silusalusae. Yo saugana silusae nige sibomamo kwasineli sikakalai. Nigele. Yakayakan kwasinena nimali mena sikalai silusae. Na Yeisu iboma yona italamwan na mesabana Yaubada ala pwanoli inuwatu-pwaikili kabo isae bulibuli mena. Wagitai. Topwaoli lalakili ali paisowa sipaipaisowaili bolime kaigeda kaigeda kolili na Yeisu iya ana paisowa ipaisowai mekaigedamo. 26 Tem Yeisu topwaoli lalakili ali paisowa imuliya kani ana paisowa iboiboita bolime kaigeda kaigeda iyatubu kaba yatubu koina yo ilaulau nige ana kaba mwawasi. Na nigele, nige sowana ali paisowa imuliya. Ilonamwayan tem ilaoma iboita mekaigedamo na mesabana ala pwanoli meuloili ikele-gabaegili sauga bwaite koina. 27 Takatai tomo meuloili kani siboita silau salai mena. Yo sauga ana kaba mwawasi koina kani mekaigedamo sitolo Yaubada manna mena yatala kaiwena. 28 Besiele Yeisu, mekaigedamo ana pwaoli ipaisowai na mesabana tomo meuloili ali pwanoli ikele-gabaegili. Kabo muli mena kani me ana lebo ipileyoima siya analiyao sisanasanai kaiwena. Nige sowana ana pwaoli ipaisowai yoi.
* 9:16-17 Bwaite besiele Yeisu kaiwena. Saugana iboita kabo Yaubada ana kamwasa waluwaluna uwena kanna talobai.