10
Sipi togitekalatan namwanamwana mumugana
Yeisu iwaloba, “Yawalo yawasosi kolimiu, tem yaiya nige ilulusaema sipi kana gana gamwana mena na ivinae-likwama ganane koina, iya tokewali. Na tem yaiya ilusaema gamwa mena, iya sipi kali togitekalatan. Saugana sipi togitekalatan ilaoma ganane koina gamwa kana togitekalatan gamwane isoke na sipi togitekalatan ilusae na ana sipiyao esali kolili iyoganlima. Saugana kainana sibenalan kabo silaoma koina simuliya yo siyawatagili yauli mena. Mwa meuloili siyawatagili, yo kali togitekalatan ibaguna na simulimuliya, kaiwena kainana kana dagugu sikatai mwa simanasamwanako. Sipi nige sowasowana tomo uloina koina simuliya, kani siyabubu-gabaen kaiwena kainana kana dagugu uloina.” Kobwaibwaili bwaite Yeisu iwalowen Palisiyao kolili na kana katai nige nuwali imamayaleyan.
Yeisu iya sipi togitekalatan namwanamwana
Yeisu iwaloyoi kolili iba, “Yawalo yawasosi kolimiu, yau sipi kali gamwaele. Na sipi togitekalatan uloili silaoma baguna kabo muli mena yau siya tokewali mwa sipine nige kainali sibebenalan. Yau bwaite gamwaele, tem yaiya koliyau ilusaema kani inamwanamwa yo lebo ilobai. Kaiwena kani sauga meuloina ilusalusaema yo iyawayawatagili na kawasi namwanamwana ilobalobai. 10 Na tokewali siya ali paisowa silaoma sikewali sisibayanae yo siunuyamate. Na yau yalaoma na mesabana tomo yawasili namwanamwana yo powopowona koliyau silobai. 11 Yau sipi kali togitekalatan namwanamwana, togitekalatan namwanamwana kani yawasina italamwan ana sipiyao kaiweli iboita. 12 Na tem yaiya iya nige sipi tanuwagana na ipaisowamo maisa kaiwena na tem bwauwa sokasokali igitaili silalaoma kani sipine iyabubu-gabaegili. Na bwauwane sokasokali sipi sitonan tem sikwayaili kabo sipine matausi mena siyabubu-gwaligwali. 13 Tomone ana yabubu yaina kaiwena iya ipaisowamo maisa kaiwena, mwa sipine nige kaiweli inuwanuwatu kaiwena tomo uloina ana sipi. 14 Yau sipi kali togitekalatan namwanamwana kaiwena yagu sipiyao yakataili yo siya sikataiyau. 15 Besiele Tamagu ikataiyau yo yau tabe yakatai. Yo tabe yau yawasigu yatalamwan yo yagu sipiyao kaiweli yaboita. 16 Yagu sipi tupwaliyao nige simiyamiya bwaite ganane kalona mena. Mwa yatonan na yakalailima na mesabana kainagu sibenalan yo silaoma koliyau na mekalikavao siyaboda kaigeda na kali togitekalatan kaigedamo yau. 17 Tamagu imulolososi koliyau kaiwena yawasigu yatalamwan na yakato yaboita kabo muli mena yawasigu yalobaiyoi. 18 Nige sowasowana yabo yawasigu koliyau ikalai. Yaumo yaboma yatalam-wagau na yaboita, yo sowasowagu tabe yawasigu yakalai yoi. Kaiwena bwaite besiele Tamagu ana nuwatu yo tabe ana loina koliyau.”
19 Walone bwaite kaiweli tomo Yudiya sibomamo kolili sigamwapakiki lalakina, mwa koina yakasa kolili iyawatagili. 20 Tupwana sibaibaiwa siba, “Iya dimoni koina mwa ikabaleya. Tabu ana walo kwabebenalagili.” 21 Na tupwaliyao siwaloba, “Bwaite nige besiele dimoni ana walo. Gubesi kwawawalo yakato iya dimoni? Kaiwena dimoni nige sowasowana tomangibugibu manna iyalala.”
Yudiya toloinao Yeisu sisikotanan
22 Saugana tulutulu kana sauga Yudiya ali soi yabo sipaisowai bwaimwa Nume Tabu kana kabiyakapwa kana nuwatu-kalatan kaiwena.* 23 Sauganane koina Yeisu Nume Tabu kalona mena ilokeikeile dedei yabo koina iya sipei Kin Solomon ana kaba kelolon. 24 Kabo bwaine koina Yudiya toloinao Yeisu sitolo-takikilan yo siwalo koina siba, “Tawanesana kani kuwalo dudulai kolimai? Ama wasa kuyeyama, kowa Mesaiya o nigele?” 25 Yeisu kainali iyamaisa iwaloba, “Yawaloko kolimiu, na nige kwamemeli-yagau. Ginauli kaba nuwapwanopwano yapaisowailiko Tamagu esana mena na kilakilalane siya siwalo-masalagau, 26 na iyamo nige kwamemeli-yagau, kaiwena komiu nige yagu sipiyao. 27 Yagu sipi kainagu sibenalan, yo tabe yakataili mwa simuliye koliyau. 28 Yawasili miyamiya yaina yaolegili na mesabana tabu siboboita yo tabu yaiya yabo nimagu mena ikwakwayaili. 29 Tamagu iya iyelima koliyau mwa iya ilalakisosi kabo ginauli meuloina mwa nige sowasowana yaiya yabo Tamagu nimana mena ikwayaili. 30 Yau yo Tamagu kaigedamai.”
31 Yeisu ana walone bwaite kaiwena Yudiya toloinao simunamunai mwa veku sikalaiyoi yakato siunui. 32 Kabo Yeisu kolili iwaloba, “Ginauli kaba nuwapwanopwano namwanamwali sibaibaiwa yapaisowaili siya Tamagu iyelima wagitailiko. Toisabo paisowa kaikaiwena kaiwena nuwanuwamiu kwaunuyamateyau?” 33 Kabo siya toloinaone Yeisu kainana siyamaisa siba, “Nige yakato am paisowane namwanamwali kaiwena kaunuiwo, na iyamo am walo kawasewa kaiwena. Kaiwena kowa tomo molosi na kuwalo yakato kuyamala Yaubada.” 34 Yeisu kainali iyamaisa iba, “Same koina Yaubada toyatala bagubagunali ikawa-yaubada-yagili. 35 Yaubada walone bwaitete iwalowegili tomo kolili yakato siya yaubadao. Komiu wakatai Buki Tabune iya sauga meuloina walo yawasosi. 36 Na tawae kaiwena kwawalo yakato yakawasewa saugana yawaloba ‘Yau Yaubada Natuna’? Tamagu iyakasisi-yagau yo iyawasayauma yanuwa yaulina mena na ana paisowa yapaisowai. 37 Tem nige Tamagu ana paisowa yaginaginauli kabo tabu yagu walone kwamemeli-yagili. 38 Na iyamo yau ana paisowa yaginaginauli. Na tem nige kwamemeli yagu walone koina sowasowana yagu paisowane koina kwameli. Kabo nuwamiu imayale na wakatai yakato Tamagu imiyamiya koliyau na yau yamiyamiya koina.” 39 Bwaine koina siya Yudiya toloinao sitonanyoi yakato sikabikalatan, na iyamo Yeisu nimali mena iyabubu.
40 Mwa ilau yo Yolidan wailana igayopanaisi yoi, bwaine dedeine koina tauna kona Yoni tomo iyababitaisoli, yo bwaine koina imiyamiya. 41 Yo tomo sibaibaiwa silau koina sagu kaiwena. Tomone meuloili siedeedede Yeisu kaiwena siba, “Yoni Toyababitaiso nige ginauli kaba nuwapwanopwano yabo ipapaisowai na iyamo tawae ana walo iwalowegili tomone bwaite kaiwena walo yawasosi.” 42 Mwa dedei bwaine koina tomo sibaibaiwa Yeisu koina simeli.
* 10:22 Beyabeyana yanuwa uloili tomonliyao silaoma na Nume Tabune sikabikalatan bolime yaiyona. Kabo tomo Yudiya tomone uloiline sitawoili yo Nume Tabu sikalaiyoi mwa sikabi-yakapwa yoi. Na soi bwaite siginauli bolime kaigeda kaigeda ali nuwatu-kalatan kabi-yakapwane kaiwena.