21
Yeisu ana yawatagili tobenali yoli seben kolili
Muli mena Yeisu iyawatagili yoi ana tobenaliyao kolili kalita Taibiliya dekawana mena. Ana yawatagili kolili bwaite besiele. Saimon Pita, Tomasi iya esana Didiluwaluwa, Nataniela iya ilaomaya yanuwa Kena koina Galili dedeina mena yo Sebedi natunao labui mekalikavao tobenaliyao labui. Saimon Pita iwalolau kolili iba, “Yau yalalau yagogomana.” Kabo siwaloba, “Kai kalalaowa tabe.” Mwa silobi simwalisae ali waga mena yo silau siyaoyaoni boniyai meuloina na bwaine boniyainane koina nige kikiuna iye yabo siyayakona.
4-8 Malala kikiuna dabwelo itunsae kabo Yeisu ilobi dekawa mena itolo. Tobenaliyaone Yeisu sigitai na nige sikakatai yakato iya Yeisu. Kali mwayaga nige imamamalawe Yeisu koina nuwana besiele andeledi mita. Mwa iyoga kolili iba, “Eliyamwao, tabu iye yabo kwayayakona?” Kainana siyamaisa siwaloba, “Nigele.” Kabo iwalolau kolili iwaloba, “Ami yagidane wagabaen ami wagane dedeina mena ulaulamiu mena na kani iye tupwana kwayakona.” Kabo yagida sigabae-yatalu kalita mena mwa nige sowasowali sitabeisin waga mena kaiwena iye sikona sibaibaiwasosi. Kabo tobenaline, iya Yeisu imulolososi koina, iwalolau Pita koina iwaloba, “Bwaine iya Guyau.” Saugana Pita walone bwaite ibenalan kabo kana kwama ikalai ilikwa mwa ikapusele-kaisulu kalita mena ituba isae dekawa mena. Na tobenaline tupwaliyaone muli mena kabo waga mena siwose-saema yo ali yagida sitabei siseyan dekawa mena kaiwena dekawa nige imamamalawe kolili. Ali yagida iye ipowon.
Saugana sisaema waga mena sikaisulu sigayosae dekawa mena sigitai mayau yo iye tupwali kau mena simiyamiya yo tabe besiele pwalawa. 10 Kabo Yeisu iwalo kolili iwaloba, “Iye tupwana wakalailima na tagabu-lawagili mayau mena.” 11 Mwa Pita ilobi imwalisae waga mena na yagida iniuli-seyan magu mena. Yagidane koina iye lalakili sibaibaiwa sikona kali baibaiwa besiele andeledi pipti tili (153) na iyamo yagidane nige itataigali. 12 Yeisu iwalolau kolili iwaloba, “Kwalaoma wakekan.” Na nige yabo yaiya ineneli ‘yaiya kowa?’ kaiwena sikataiyako iya ali Guyau. 13 Kabo Yeisu ilau beledi ikalai yo iwolena kolili yo tabe iginauli besiele iye kolili. 14 Bwaite Yeisu ana yawatagili yaiyonana ana tobenaliyao kolili ana toloyoima ana boita mulina mena.
Yeisu yo Pita ali edeedede
15 Kabo ali kekan mulina mena, Yeisu Saimon Pita ineliyan iba, “Saimon, kowa Yoni natuna, kumulolo koliyau kabo muli mena siya kamkavao kolili?” Kabo Pita Yeisu kainana iyamaisa iba, “Besiele Guyau, ukwataiyauko yamulolo koliwo.” Kabo Yeisu iwaloba, “Yagu lamiyao ugitekalatagili.” 16 Yeisu ana neli labuina iwaloba, “Saimon, kowa Yoni natuna, kumulolososi koliyau?” Yo Pita iba, “Besiele Guyau, ukwataiyauko yamulolo koliwo.” Kabo Yeisu iba, “Yagu sipiyao ugitekalatagili.” 17 Yeisu ana neli yaiyonana iwaloba, “Saimoni, kowa Yoni natuna, kumulolo koliyau?” Pita katena ikamkamna kaiwena Yeisu meyaiyona ineliyan iwaloba, “Kumulolo koliyau?” Pita iba, “Guyau, ginauli meuloina ukwatailiko. Ukwataiyako yamulolo koliwo.” Kabo Yeisu iba, “Yagu sipiyao ugitekalatagili. 18 Yo yawalo yawasosi koliwo am sauga kilakai koina kuboma kam kwama kulikwali na toisabo dedei koina nuwanuwam kulau koina kani koina kulau. Na tem am sauga tautaubala kani nimam kuyagayagili na tomo uloili nimam sipanli, na toisabo dedei koina nige nuwanuwam kulau koina bwaine dedeine koina kani silawagiwo.” 19 Yeisu walo bwaite iwalowen Pita ana boita sabi yakelosena kaiwena na ana boitane koina Yaubada esana ikeleisin. Kabo Yeisu iwaloba, “Pita, kumuliya koliyau.”
Yeisu me ana tobenaliyao ali edeedede kalikava Yoni kaiwena
20 Pita itagelakeile yo tobenaline Yeisu imulolososi koina igitai, na tobenaline iya kekan kana sauga mena imiyasio Yeisu salina mena yo sauganane koina ineliyan iba, “Guyau, yaiya kani iwalo-masalagiwo?” 21 Saugana Pita tobenaline igitai kabo ineli Yeisu koina iba, “Guyau, tomone bwaite iya kani gubesi?” 22 Yeisu kainana iyamaisa iwaloba, “Tem nuwanuwagu kani imiyamiya kanasiga yapileyoima. Bwaimwa kowa nige am dedei. Bwai kumuliyamo koliyau.” 23 Kabo wasa mwakomwakota yabo ilau tomeliwo kolili yakato Yeisu iwawalo tobenaline kani nige iboboita. Na iyamo Yeisu nige iwawalo besiele yakato kani nige iboboita. Na iwaloba, “Tem nuwanuwagu kani imiyamiya kanasiga yapileyoima. Bwaimwa kowa nige am dedei.” 24 Tobenaline iya ginauliline kaiweli iwalo-masala kolimiu bwaite yau. Yo buki bwaite yau yalele. Yagu walo-masalane siya walo yawasosi. 25 Yeisu ginauli sibaibaiwa tabe iginaulili besiele. Na nige meuloili yaleleleli bwaite bukine koina. Tem ana paisowa kaigeda kaigeda taleleli buki mena kani yanuwa yaulina buki ikalapowon.