5
Yeisu tobelu yabo iwoisi waila Beteseda koina
Sauga yabo tabe, Yeisu ilauyoi Yelusalema Yudiya ali tapwalolo kekanna yabo kaiwena. Yelusalema kaba lusalusaena yabo esana siba Sipi ali Gamwa. Na waila kipukipuna yabo iyaele kaba lusalusaene dedeina mena, esana kaina Ibeliu siba Beteseda.* Nume gwau kali baibaiwa paibi sikabi-takikilagili wailane koina. 3-4 Gwaune tokasiebwao sibaibaiwa ali kaba miya, siya tomangibugibu, siya kaeli youyouli, yo siya yoli sitawalololi. Bwaine koina tobelu yabo iyaele ikasiebwa bolime kana baibaiwa teti eit (38). Yeisu tomone igitai ikenokeno yo ikatai sauga imamalawesosi ikasikasiebwa, mwa ineli iba, “Gubesi, nuwanuwam kunamwanamwa?” Tobelune Yeisu kainana iyamaisa iba, “Taubala, saugana tem wailane imwasali, nige tosagu yabo imiyamiya na isaguiyau na mesabana yalobi wailane kalona mena. Saugana tem yatonan yakato yagayolobi waila mena na tomo yabo igayolobi bagunako.” Kabo Yeisu iwalo tobelune koina iba, “Kutolo am dam ukwalai na kulau.” Kabo sauganane koina tobelune inamwanamwa yo itolo, ana dam ikalai yo ilau. Na ginauli bwaite iyawatagili Yudiya ali Sabati koina, 10 mwa Yudiya ali toloinao sigitai tobelune ana dam ikalakalai kabo siwalo koina siba, “Kaliyate Sabati kabona. Loina isikote tabu paisowa Sabati koina. Nige sowana am dam ukwalai na kulau.” 11 Kabo kainali iyamaisa iba, “Tomo bwaite iwoisiyau iba, ‘Am dam ukwalai na kulau.’ ” 12 Kabo toloinaone sineli siba, “Toisabo tomo iwalo koliwo yakato am dam ukwalai kulau?”
13 Na tobelune bwaite nige sowasowana kainali iyamaisa kaiwena kana towoisine esana nige ikakatai, kaiwena boda lalakina siyaele waila dedeina mena yo Yeisu ilusola luwali mena ilau. 14 Saugana toloinaone silowasi, nige sauga mamalawena kabo Yeisu tobelune ilobaiyoi Nume Tabu kalona mena, yo iwalo koina iba, “Ugitai, kunamwanamwako. Mumugana naenaena kulopei koina kisi sauga muli mena ginauli naenaesosina kulobai.” 15 Kabo tobelune ilau Yudiya ali toloinao ali wasa iwolegili iba, “Tomala Yeisu mwa iwoisiyau.”
Yaubada Natuna iya Toyatala yo yawasi yaina
16 Yeisu tobelune iwoisi Sabati koina mwa kaiwena Yudiya toloinao siyatubu Yeisu sikalomagigilan yo sauga meuloina sigamwapakiki koina. 17 Kabo Yeisu iwalo kolili iba, “Tamagu kaliyate kaigeda kaigeda ipaipaisowa bwagana Sabati, yau tabe besiele yapaisowa.” 18 Walone bwaite Yudiya toloinao iula-munamunaili kaiwena ali nuwatu yakato Sabati kana loina ilikwai, yo tabe iwawalo iya tamana Yaubada yo iwawalo iya Yaubada mekanakava sitoyatoyawa. Kabo sikepate kaikaiwe nuwanuwali Yeisu siunuyamate. 19 Kabo Yeisu iwalo kolili iba, “Yawalo yawasosi kolimiu, Yaubada Natuna nige sowasowana ginauli yabo iboma ipaisowai, na ginauline bwaite igitaiya Tamana koina mwa tabe sowasowana ipaisowai. Kaiwena ginauline bwaite Tamana ipaipaisowaili mwa tabe Natuna ipaisowai besiele. 20 Tamana natuna imulolo koina, yo paisowa bwaite ipaisowaili meuloina iyakenayan natuna koina. Paisowane siya sauga bwaite nige ilalalaki, na tamana paisowa lalakisosina kani iyakenayan na ipaisowaili, ana paisowane koina kani katemiu iyapitali. 21 Kaiwena tamana toboita ikeleyatololi yo yawasili iwolegili kabo besiele tabe iya natuna yawasina iwolena tomo siya igitesipwaili kolili. 22 Yaboyoi tabe, tamana nige tomo yabo iyayatalayan, na yatala kana loina meuloina iwolena natuna koina, 23 na mesabana tomo meuloili natuna siyakasisiyani besiele Tamana siyakasisiyan. Yaiya tem natuna nige iyayakasisiyan, iya kana toyawasayamane nige iyayakasisiyan.”
24 Yeisu iwaloyoi iba, “Yawalo yawasosi kolimiu, yaiya tem yagu walo ibenalan yo imeli kagu toyawasayaumane koina kani yawasi miyamiya yaina ilobai yo nige sowasowana loina kolokololona ilobai. Kani boita dedeina ilogabaen yo ilau yawasi miyamiya yaina koina. 25 Yawalo yawasosi kolimiu, sauga iyaele ilalaoma yo tabe iyawatagilimako, kabo toboita Yaubada Natuna kainana sibenalan, yo siya tem kainana sibenalan yawasi sikalai. 26 Tamana iya yawasi yaina, kabo besiele tabe italamwan natuna iya yawasi yaina. 27 Iya Tomo Natuna kabo tamana ipei iya tomo meuloili ali toyatala. 28 Tabu katemiu siwawakaka walone bwaite kaiwena. Sauga iyaele ilalaoma yo toboita siya salai mena kainana kani sibenalan, 29 kabo sitoloyoima kali salai mena. Siya ginauli namwanamwana sipaipaisowaili kani sitolo yawasi miyamiya yaina koina, na siya ginauli naenaena sipaipaisowaili kani sitolo loina kolokololona manna mena maisali kaiwena. 30 Nige sowasowana ginauli yabo yabomamo yapaisowai yagu nuwatu mena. Na yayatala-yagimiu besiele tawae Tamagu iwalowen koliyau, mwa yagu yatala idudulai. Kaiwena nige yakato yaboma yagu nuwatu mena yapaipaisowa, na iya kagu toyawasa ana nuwatu mena yapaisowa.”
Yeisu wasana kana toyawasa waloli
31 Yeisu iwaloyoi Yudiya toloinao kolili iba, “Tem yabomayoi wasagu yayawasayan, kani ami nuwatu yakato yagu walo-masala nige walo yawasosi. 32 Na yaboyoi tabe iyaele wasagu iwalo-masalanako yo yakatai walo bwaite iwalowen kaiwegu iyamala yawasosi, kabo ilonamwayagimiu yagu walo-masala wakawa-yawasosiyan. 33 Kaiwena beyabeyana tomo tupwali, bwaimwa topwaoli yo Palisiyao, kwayawasali silau Yoni Toyababitaiso koina yo saugana Yoni wasagu iwalowen iwalo yawasosi kolili. 34 Yau nige yanuwanuwatu yakato tomo yabo iyawasa kabo yagu wasa isagui yo iyamala yawasosi, na Yoni ana yawasa kaiwegu yawalowen kolimiu kaiwena nuwanuwagu kwameliyan na lebo kwalobai. 35 Yoni iya besiele lampa iwedoli tauna kona yo imayale, kabo sauga kubwakubwana koina nuwanuwamiu kwalau mayalenane koina na kwayaliyaya. 36 Yagu paisowa kaikaiweli kilakilalali siyakenayagimiu yakato yaiya yau na siya ali walo-masala ilalakisosi kabo Yoni ana walo-masala. Na ginauline kaikaiweline yapaipaisowailine siwalo-masala yakato kagu toyawasa iya Tamagu. Kaiwena ginauline yapaipaisowailine Tamagu kaiwena. 37 Tabe Tamagu iya iyawasayau iya iboma wasagu iwalowalowen. Na kainana nige sauga yabo kwabebenalan, yo kana koleya nige wagigitai. 38 Ana walo nige wakakalaili yo kwamemeliyagili kaiwena nige kwamemeliyagau. 39 Komiu Buki Tabu kwayasiyasili yo kwanuwanuwatui lalakina kaiwena ami nuwatu iya ana walo koina yakato yawasi miyamiya yaina kwalobai. Na Buki Tabu ana walo bwaite iwalowalo yau kaiwegu, 40 na komiu kwasikotanagau nige kwalalaoma koliyau na yawasi miyamiya yaina wakalai. 41 Nige yanuwanuwatu tomo ali tobali kaiwena, 42 na yakataimiu, yakatai Yaubada ana mulolo nige imiyamiya katemiu mena. 43 Tamagu esana koina yalaoma na komiu kwasikotanagau. Na tem tomo yabo iboma esana koina ilaoma ee kani kwayaliyaya-yan. 44 Nuwanuwamiu tem kamikavao sitobalanagimiu na nige wakekepate Yaubada kana tobali kaiwena, iya Yaubada kaigeda-sosisosimo. Bwaite mumugamiune kaiwena nige sowasowamiu kwameliyagau. 45 Tabu kwanuwanuwatu yakato yau kani yayakewaimiu Tamagu koina. Nigele, Mosese iya mwa kwabatoko yakato iya kami tosagu, kani sauga muli mena iyakewaimiu. 46 Tem kwameliko Mosese ana walo koina sowasowana kwameli tabe koliyau kaiwena ilelelele kaiwegu. 47 Na nige sowasowamiu sauga bwaite yagu walo kwameliyan kaiwena Mosese ana lelelele nige kwamemeliyan.”
* 5:2 Betesaida iya yanuwa esana imiyamiya Galili dedeina mena na Beteseda iya waila esana imiyamiya Yelusalema kalona mena. 5:3-4 Tolele-panaisi tupwaliyao walo bwaite sipei. Tokasiebwane sisanasana tem wailane imwasali kaiwena ali nuwatu Yaubada ana anelose sauga tupwana ilaoma yo wailane ikasi-bui. Na yaiya ibaguna wailane kalona mena woisi ilobai. Bwaite ali meli tubuliyao kolili ilaoma.