7
Yeisu yo kanakavao
Kabo muli mena Yeisu itakitakikili dedei Galili kalona mena. Nige nuwanuwana ilau dedei Yudiya kalona mena yaina kaiwena Yudiya ali toloinao nuwanuwali siunuyamate. Na Yudiya ali soi lalakina yabo esana sipei Gwau Soi kana sauga ikelakubwamako.* Na Yeisu ana susu bwaimwa kanakavao yawasosi sigitai kana tomuliyayao nige sibabaibaiwa kabo sitalawasiyan siwalo Yeisu koina siba, “Dedei bwaite kulogabaen na kusae Yelusalema Yudiya dedeina kabo am tomuliyayao am paisowa ginauli kaba nuwa pwanopwano kupaipaisowaili na sigitagitaili. Tem tomo yabo nuwanuwana wasana ilalaki na boda sikatai, nige sowasowana ana paisowa ipaisowa wadam. Ginauli kaba nuwapwanopwano sibaibaiwa kupaisowaili mayale mena na tem tomo meuloili yanuwa yaulina mena sigitaili kabo esam ilalaki.” Bwagana iya kanakavao, na nige simemeli koina. Ali nuwatu besiele tomo meuloili ali nuwatu. Koinaele Yeisu iwalo kanakavao kolili iwaloba, “Yagu sauga yawasosi nige naga ilalaoma. Na komiu bwaite ami sauga saugane meuloina. Tomo meuloili nige sikakalomagigi-lagimiu, na yau sikalomagigi-lagau kaiwena ali nae yawalo-masalan kolili yo yayakenayagili. Komiu kwalau Yelusalema soine kaiwena. Na yau kani nige yalalau bwaite sauga, kaiwena yagu sauga naga ilalaoma.” Yeisu walo bwaite iwalowen kanakavao kolili, mwa nige ilalau na imiyamiya Galili.
10 Yeisu kanakavao silau soine kaiwena, iya mulili mena kabo ilau, na nige iuutu-mayale, ilolowadawadam-yagili. 11 Soi kalona mena Yudiya ali toloinao Yeisu siloyaloyai yo sinelineliyan siba, “Iya toweya?” 12 Boda luwali mena tomo sibaibaiwa siedeedede Yeisu kaiwena. Tupwaliyao siwaloba, “Iya tomo namwanamwana,” na tupwaliyaoyoi siba, “Nigele, iya tomwakota yo tomo iwoyawoya-pwanolili.” 13 Na nige yabo nuwanuwana iedeedede tomo manli mena kaiwena tomo meuloili simatausi Yudiya toloinaone kolili.
14 Soi bwaite luwaluwalina mena, kabo Yeisu ilau ilusae Nume Tabu mena kabo ilau kaba yakayakatai ana dedei koina yo iyatubu iyakayakatai. 15 Yudiya ali toloinao kateli sipitali ana yakayakatai kaiwena kabo siba, “Tomo bwaite iya nige isisikulu, na gubesi mwa ana sonoga ilalaki?” 16 Yeisu kainali iyamaisa iba, “Yagu yakayakatai bwaite nige yaboma yagu nuwatu mena, na ilaomaya kagu toyawasayauma koina. 17 Tem tomo yabo nuwanuwana Yaubada ana nuwatu ipaisowai kani igite-lobai yagu yakayakataine ilaomaya Yaubada koina na nige ilalaoma yaboma yagu nuwatu mena. 18 Walo yawasosi, tem tomo yabo iedeedede iboma ana nuwatu mena, iya nuwanuwana iboma kana tobali ipaisowai na esana ilalaki. Na iya ipaisowai kana toyawasa kana tobali kaiwena iya towalo-yawasosi yo nige mwakota koina. 19 Mosese loinaone iyeliwa kolimiu, wa? Na nuwanuwamiu kwaunuyamateyau mwa kaiwena yawalo yakato nige yabo luwamiu mena Mosese ana loinaone ioobigaili.” 20 Toloinao boda Yeisu kainana siyamaisa siwaloba, “Nuwana yaluyaluwa biki ilusae koliwo mwa kuwalowalo bwaite besiele. Yaiya nuwanuwana iunuyamatewo?” 21 Kabo Yeisu iba, “Yau tobelu yabo yawoisi Sabati mena kabo meuloimiu katemiu sipitali. 22-23 Komiu kwawalo tabu paisowa Sabati. Na tem natumiyao kali nigwenigwe kana kaliyate iyawatagili Sabati yabo koina kani kwatalam na nigwenigwe sikalai kaiwena nuwanuwamiu lalakina tem Mosese ana loina kwamuliya. Nigwenigwe mumugana Mosese nige iyayatubu, na ilaomaya tubumiyao bagubagunasosili kolili. Na tawae kaiwena kwamunamunai koliyau saugana tobelune yona meuloina yawoisi Sabati mena? 24 Tabu yagu paisowane kaiwena kwanunuwatu-bwagabwaga yakato kwayakewaiyau. Na ilonamwayagimiu tem kwanuwatu-namwanamwa yo kwaloina dudulai kabo wakatai yakato yagu paisowane idudulai Yaubada manna mena.”
Tomo Yudiya siwaloba, “Yeisu iya Mesaiya o nigele?”
25 Tomiya Yelusalema tupwaliyao siba, “Tomo bwainene iya toloinao sitonatonan yakato tem siunuyamate, wa? 26 Na wagitai. Iedeedede tomo manli mena na toloinaone ana walo nige situtupa-kaukausi. Gubesi, nuwana toloinao ali nuwatu yawasosi yakato iya Mesaiya? 27 Tem Mesaiya ilaoma nige sowasowana tomo sikatai toweya ilaomaya. Na Yeisu kita takataiyako toweya ilaomaya, mwa iya nige Mesaiya.” 28 Yeisu iyaelemo iyakayakatai Nume Tabu koina, kabo kainana lalakina mena iwaloba, “Na gubesi, ami nuwatu yakato wakataiyau na tabe wakatai toweya koina yalaomaya? Nuwana nigele. Nige yau yaboma yagu nuwatu mena yalalaoma, na Tamagu iyawasayau kabo yalaoma. Iya mumugana inamwanamwa. Iya nige wakakatai, 29 na yau yakatai, kaiwena iya iyawasayau mwa yalaoma kolimiu.” 30 Yeisu iwalo besiele, kabo Yudiya toloinao nuwanuwali yakato silokalatan yo sipan, na nige sowasowana tomo yabo nimana ipei yona mena kaiwena ana sauga nige naga iyayawatagilima. 31 Yo boda luwali mena tomo sibaibaiwa simeli Yeisu koina, yo siwalo siba, “Na tem tomo uloina iyawatagilima yakato iya Mesaiya, gubesi, sowasowana ana paisowa kaikaiweli Yeisu ana paisowa kaikaiweli silalaki-gabaegili? Nuwana nigele. Mwa koinaele ama nuwatu yakato Yeisu iya Mesaiya.”
32 Tomo ali walone bwaite kaiwena mwa Palisiyao sibenalan. Kabo Palisiyao yo topwaoli lalakili simiyagogo siedeedede kabo siloina yakato pilisiman, siya Nume Tabu kana togitekalatanwo, silau yakato Yeisu sikabikalatan na sipan. 33 Kabo Yeisu iwaloba, “Yagu miyamiya mekaukavao komiu sauga kubwakubwana, kabo muli mena kani yalogabaegimiu yo yapileyoi yalau toyawasayaumane koina. 34 Kani kwaloyaiyau, na kani nige kwalolobaiyau kaiwena dedeine bwaite yalalaune koina nige sowasowana kwalaoma koina.” 35 Yudiya ali toloinao walone bwaite sibenalan kabo sibomamo sitalatalawasi siba, “Tomone iya toweya ilalauya yakato kani taloyai na nige talolobai? Nuwana kani ala dedei ilogabaen yo ilau Giliki ali dedei kolili toweya siya Yudiya tupwaliyao simiyamiya na tem siya yo Giliki tomoliyao iyakayakataili? 36 Iwaloba, ‘Tem kwaloyaiyau kani nige kwalolobaiyau.’ Na gubesi kana katai? Tabe besiele iwaloba, ‘Nige sowasowamiu kwalau dedei bwainene yalalaune koina.’ Walone bwaite kaiwena kaba nuwapwanopwano yawasosi kolila.”
Yeisu iedeedede waila meyawasina kaiwena
37 Gwau soina kana kaliyate mwawamwawasina koina, iya kaliyate lalakisosina, Yeisu itolo yo iwalo kainana lalakina mena iba, “Yaiya kowa tem galogalom imagu ilonamwayagiwo kulaoma koliyau kunuma. 38 Tem kumeli koliyau kulaoma na kunuma. Kaiwena Buki Tabu iwalo-masala yakato waila yalubwasi meyawasina kani ididi-yawatagilima siya analiyao simeli koliyau.” 39 Saugana Yeisu iwalo ‘waila yalubwasi meyawasina’ iedeedede Yaluyaluwa Tabuna kaiwena, analiyao tomo simeli Yeisu koina kani sikalai. Na sauganane koina Yaluyaluwa Tabuna nige naga iwowolegili, kaiwena Yeisu nige naga itotoloyoi boita mena yo naga ana wasawasa ikakalai.
Tomo boda labui siginauli
40 Boda lalakina meuloina Yeisu ana walo sibenalan mwa sibaibaiwa siba, “Walo yawasosi, tomone bwaite Yeisu iya palopitawa Yaubada iwaloyameli kani ilaoma.” 41-42 Tomo tupwaliyao siba, “Iya Mesaiya.” Na tupwaliyaoyoi siba, “Kita takataiyako Buki Tabu ana walo iwaloba, ‘Mesaiya kani ilaoma Deibida ana susu koina yo sikabi Bedeliema, dedei bwaimwa beyabeyana Deibida imiyamiya koina.’ Na Yeisu iya Galili tomona, nige sikakabiyan Bedeliema, mwa iya nige Mesaiya.” 43 Kabo Yeisu kaiwena boda labui siyakasa. 44 Tupwali nuwanuwali sikabi-kalatan yo sipan, na iyamo nige tomo yabo nimana ipepei Yeisu yona mena.
Yudiya ali toloinao nige Yeisu simemeliyan
45 Kabo pilisimanwo siya Nume Tabu kana togitekalatanwo sipileyoi silau topwaoli lalakili mekalikavao Palisi kolili kabo siya siwalo pilisiman kolili siba, “Tawae kaiwena nige wakakalaiyama?” 46 Mwa kainali siyamaisa siba, “Nige sauga yabo tomo yabo ana walo besiele tomone bwaite ana walo.” 47 Kabo Palisi me ali munamunai siwalo pilisimanwo kolili siba, “Imwakota tomo meuloili kolili na sauga bwaite ana mwakota kolili ikalaimiu tabe. 48 Kai Palisi mekamakavao toloinao nige tomonane kamemeliyan. 49 Nigele molosi. Na boda bwaite simeliko koina siya Mosese ana loina nige sikakatai, siya Yaubada iwaloko kaiweli kani iyamaisali.” 50 Nikodimo, iya Palisi ali boda yabo yo iya beyabeyana ilau Yeisu koina boniyai mena, iwalolau kanakavao kolili iba, 51 “Ala loina iba tabu tomo kana loina tagiginauli tem nige naga ana edeedede tabebenalan yatala koina yo talolobai ginauli tawae ipaisowa-yanaeli.” 52 Na Palisiyaone Nikodimo siyokoiyan siba, “Na gubesi, nuwana kowa tabe kulaomaya Galili? Kulau naga Buki Tabu ukwalai kuyasili namwanamwai kabo ukwatai yakato kani nige palopita yabo ilalaomaya Galili.”
* 7:2 Gwau Soine koina, Yudiya sinuwatu-kalatan beyabeyana tubuliyao Isileli silokeikeile ule mena na sikenokeno gwau kaloli mena. 7:22-23 Yudiya mumugali bwaite. Melumelu ikabi kabo kaliyate eit (8) mulina mena nigwenigwe mumugana siginauli koina.