2
Yeisu ana kabi
(Madiu 1:18-25)
Elisabeti ikabiko kabo Sisa Ogosito loina iyawasa tomo meuloili kolili siya simiyamiya Loma ana kaba loina yaulina mena. Loinane iba tomo meuloili silau na esaliyao sileleli loina bukina koina.* Bwaite sensisi bagubagunana iyawatagili saugana Kuliniyasi iya Siliya dedeina ali gavana. Mwa meuloili silau ali yanuwa mena na mesabana esaliyao sileleli. Kabo Yosepa Nasaleta ilogabaen Galili dedeina mena yo ilau yanuwa Bedeliema bwaimwa dedei Yudiya. Bwaite yanuwane wasana ilalaki kaiwena Deibida ana yanuwa. Na Yosepa Deibida ana susu koina ilaoma mwa ilau Bedeliema. Yosepa mekanakava Meli silau na esali silele kaiwena iya ikawakawalulu Meli koina yo tabe kikiunamo Meli ikabi. 6-7 Saugana Yosepa te Meli simiyamiya Bedeliema Meli ana sauga ilobai kikiunamo ikabi. Bedeliema kalona mena kaba kaiyawasi siloyaloyai na nige yabo silolobai. Na ebaebai ali kaba keno numena silobai kabo koina Meli ikabi natuna tauna, iya natuna tobagubaguna. Meli melumelune isuma kaleko tupwatupwali kolili yo ibui ebaebai ali kaba kekan koina.
Boniyainane koina sipi togitekalatan tupwaliyao simiyamiya dedeinane koina, bubu mena ali sipi sigitegite-kalatagili. Kabo Yaubada ana anelose iyawatagili kolili. Yo ana wasawasa mayalena imayale-takikilagili mwa simatausi lalakina. 10 Yo anelosene iwalo kolili iba, “Tabu kwamamatausi, wasa namwanamwana yakalaiyama kolimiu kani tomo meuloili ali kaba yaliyaya. 11 Kabona kami tolebolebo Mesaiya sikabi Deibida ana yanuwa mena. 12 Ami kaba kataina bwaite besiele. Ebaebai ali kaba keno numena kalona mena melumelune kani kwalobai sisuma kaleko tupwatupwali kolili na sibui ebaebai ali kaba kekan koina ikenokeno.” 13 Kabo mwayamwayau mena anelose bodaliyao silobima bulibuli mena yo mekalikava anelose bagubagunana siyaboda kaigeda. Meuloili Yaubada sitobatobalani siwaloba, 14 “Yaubada bulibuli mena tatobalan. Na yanuwa yaulina mena daumwali ilau siya analiyao Yaubada iyaliyaya kolili.”
15 Kabo aneloseyao sipi togitekalatani silogabaegili yo sipileyoi bulibuli mena. Na sipi togitekalatan sibomayoi siedeedede, siba, “Talau Bedeliema na tagitai tawae bwaite ginauline iyawatagili, bwaine Yaubada ana walo-masala kolila anelosene gamwana mena.” 16 Mwa sipi togitekalatan mwayamwayau mena silau yo silobaili Meli te Yosepa ebaebai ali kaba keno numena kalona mena. Tabe sigitai melumelune ebaebai ali kaba kekan koina ikenokeno. 17 Imwawasi silau yo wasana siyawasa tomo kolili tawae anelose ana walo melumelune kaiwena. 18 Tomo meuloili kateli sipitali yo sisiliyata saugana sipi togitekalatan ali walo sibenalan. 19 Na Meli nuwatu meuloina iwadamli katena mena, na inuwatu-kalatagili sauga meuloina. 20 Yo sipi togitekalatani sipileyoi me ali yaliyaya yo me ali tobali yo Yaubada sikawakawatoki koina tawae sigitaiyako yo sibenalan, tawae anelose ana walo kolili.
Melumelune esana sipei
21 Saugana melumelune ana kaliyate eit (8) ilobai, kabo nigwenigwe mumugana siginauli koina besiele Yudiya mumugali. Imwawasi esana sipei Yeisu, besiele esa bwaite tauna kona anelose iwalowen-bagunayan muli mena kabo sinana isiuma.
Silau Nume Tabu Yelusalema koina
22-24 Meli ana sauga mogi imwawasi kabo Meli yo Yosepa nuwanuwali silau Nume Tabu Yelusalema koina na mesabana Meli kana kawa-namwanamwa ikalai yo besiele tabe Yeisu kana walo-mulolo ikalai. Meli kana kawa-namwanamwa kaiwena kani man sikalaili sipwaoli-yagili Yaubada koina besiele Mosese ana loina iba ‘Bunetutu labui o nuwana bunebune labui sikalailima.’ Na Yeisu kana walo-mulolo kaiwena kani silawan Nume Tabu Yelusalema koina sabi olenayanna Yaubada koina besiele Yaubada ana loina silele Buki Tabu kalona mena iba, ‘Tobagubaguna melumelu tataoliyao meuloili kwayakasisi-yagili Yaubada koina.’ Kabo Yosepa yo Meli mekalikava melumelune silau Yelusalema paisowane bwaite kaiweli.
25 Tomo yabo imiyamiya Yelusalema esana Simioni, mumugana idudulai yo imeli yawasosi Yaubada koina yo Yaluyaluwa Tabuna imiyamiya koina yo isanasana Isileli ali Tolebolebo kaiwena. 26 Yaluyaluwa Tabuna ana yawatagili koina iyanuwapei kani nige iboboita kanasiga Mesaiya bwaite Yaubada iwaloyameli igitai manna mena. 27 Na Yosepa yo Meli siyaele Nume Tabu kalona mena sisanasana topwaoli yabo kaiwena yakato tem ilaoma na melumelune iwalo-yakasisiyan Yaubada koina besiele Mosese ana loina. Kabo sauganane koina Yaluyaluwa Tabuna Simioni iyakenayan ilau ilusae Nume Tabu kalona mena. 28 Kabo Simioni ilusae ilobaili melumelune ikalai nimana mena isapwali yo Yaubada itobalan, 29 iwaloba, “Yaubada, sauga bwaite ilonamwayan am topaisowa kutalamwagau daumwali koina yaboita, besiele beyabeyana kuwaloyameli koliyau. 30 Kaiwena yaboma mangu mena am lebo tomona yagitai, 31 bwaimwana ukwatububunan tomo meuloili kaiweli na sigitai. 32 Iya mayale, kabo siya nige Yudiya tomoliyao imayale kolili na am kamwasa sikatai, yo kai am tomoyao Isileli ikabi-wasawasa-yagimai.”
33 Na Meli yo Yosepa kateli ipitali Simioni ana walo-tobali kaiwena bwaite iwaloweni melumelune kaiwena. 34 Kabo Simioni iwalo-muloloili yo iwalo Meli koina iba, “Kubenali, melumelune bwaite Yaubada igitesipwai boda Isileli sibaibaiwa ikeleyatololi lebo silobai yo sibaibaiwa tabe iya kaiwena sibeku nae silobai. Yaubada ipei iya ana kilakilala, na tomo sibaibaiwa sikawa-naenaeyani, 35 kabo ali nuwatu wadawadamna ipei-yawatagilagili mayale mena. Na kowa kamkamna kamnana besiele kaleya kelepana kani katem isakona.”
36 Kwabukwabuli yabo iya palopita esana Ana, Penuweli natuna ana susu Aseli na iya ikedukeduluma. Beyabeyana ikasole me wainena simiyamiya bolime kana baibaiwa seben, 37 kabo wainena iboita yo ikatububun. Na sauga bwaite ana bolime kana baibaiwa eiti powa (84). Iya sine yakayakasisina kaiwena sauga ibaibaiwa imiyamiya Nume Tabu koina, boniyai yo kaliyate kawanoi kaiwena me kana guliyam ikalakisiyeyan. Ikawakawanoi yo itapwatapwalolo Yaubada koina. 38 Sauganane koina iyawatagilima Nume Tabu kalona mena ilau Meli yo Yosepa kolili kabo melumelune igitai yo ikawatoki Yaubada koina melumelune kaiwena. Imwawasi iedeedede tomo meuloili kolili siya siyaele Nume Tabu kalona mena melumelune kaiwena. Siya meuloili Ana ana edeedede sibenabenalan sisanasana Mesaiyane iya yakato Yelusalema ileboi Loma ali loina koina. 39 Melumelune Yeisu kana walo-mulolo sibenalan kabo Yosepa yo Meli pwaoli sigabu Meli ana kawa-namwanamwa kaiwena besiele Yaubada ana loina koina. Imwawasi kabo mekalikava melumelune sipileyoi silau ali yanuwa mena Nasaleta dedei Galili koina. 40 Yo melumelune me ana kaiwe ilalaki isaesae yo sonoga ikalapowoni yo Yaubada ana katekamkamna imiyamiya koina.
Yeisu silobai Nume Tabu kalona mena
41 Bolime kaigeda kaigeda Yeisu tamana yo sinana silaulau Yelusalema mwalelikwa soina kaiwena. 42 Saugana Yeisu ana bolime kana lalaki tuwelo, kabo me tamana yo sinana silau soine kaiwena besiele tamana yo sinana siginaginauli. 43 Soine imwawasi, Meli yo Yosepa yo tomo meuloili sipipileyoi ali yanuwa mena. Na gamene Yeisu silogabaen Yelusalema, na tamana yo sinana nige sikakatai. 44 Ali nuwatu yakato iya iyaele boda luwali mena mekalikava silolo toyawa, kabo kaliyate meuloina silaulau. Yo tabe siloyaloyai totouliyao yo ali elieliyamwao kaloli mena. 45 Na nige silolobai, kabo sipileyoi tabe silau siloyai Yelusalema. 46 Na kaliyate yaiyona koina kabo silobai Nume Tabu kalona mena mekanakavao loina kana toyakayakataiwo simiyasio yo siedeedede iya ali edeedede ibenabenalan yo inelineli-yagili. 47 Siya analiyao ana walo sibenalani, kateli sipitali kaiwena me ana katai yo toyakayakatai ali neline iyamaisa-yadudulaili. 48 Saugana tamana yo sinana sigitai kateli sipitali. Mwa sinana iwalo koina iba, “Natugu, gubesi mumuga bwaite uginauli kolimai? Yau yo tamam kanuwanuwatu lalakina yo kaloyaloya kaiwem.” 49 Kainana iyamaisa iba, “Gubesi mwa kwaloyaloyaiyau, sowasowana wakatai yau yamiyamiya Tamagu ana nume mena.” 50 Na ana walo kana dudulai nige sikakatai. 51 Kabo mekanakavao tamana yo sinana sipileyoi silau Nasaleta yo ali walo iobigaili. Kabo sinana ginauli bwaite iyawatagili inuwatu-kalatan namwanamwai yo ipei katena mena. 52 Na Yeisu ana bolime yo ana katai ilalaki ilaulau, yo besiele tabe Yaubada yo tomo siyaliyaya lalakina kaiwena.
* 2:1 Kaina Dimdim siba ‘Sensisi’ (Census)