11
Yeisu ana lusae Yelusalema koina
(Madiu 21:1-11 yo Luka 19:28-40 yo Yoni 12:12-19)
Yo sisasae Yelusalema kaiwena yo tupwana imamalawe. Silaoma yanuwa kikiuli Bedani yo Bedipegi bwaimwa koya Olibe yaulina mena kabo Yeisu ana tobenaliyao labui iyawasa-bagunayagili. Iwalo kolili bwaite besiele iba, “Kwalau yanuwa kikiuna bwaimwa manimiu mena. Na saugana kwalulusae yanuwane koina ase natuna yabo wagitai sipan-kalatan. Bwaimwa ase natuna wauwau-bona nige yabo tomo imwamwalisae-tonan. Asene kwalivasi yo kwayoganama. Na tem yabo ineli kolimiu iba, ‘Tawae kaiwena bwaimwa ase natuna kwalivalivasi?’, kabo tomone koina kwawaloba, ‘Taubala nuwanuwana sauga kubwakubwanamo iyapaisowa kabo iyavivilayama yoi.’ ”
Yo yoli labuine silau yo ase natuna silobai kamwasa mena nume gamwana mena sipan-kalatan. Saugana silivalivasi tomo tupwaliyao salili mena sitotolo sineli siba, “Tawae kaiwena asene natuna kwalivalivasi?” Mwa yoli labuine kainali siyamaisa besiele tawae Yeisu iwalowen kolili. Kabo tomone sitalam. Yo tobenaliyao ase natuna silivasi siyoganama Yeisu koina. Tomo kali kwama ase dagelana mena siyeseli kabo Yeisu imwalisae koina. Yo boda meuloili kali kwama kamwasa mena siyeseli yo tupwali silau kamwasa dedeina mena yo mayau lagalagali meliguli sitomli yo siyeseli kamwasa mena. Boda tupwaliyao Yeisu sibagunayan na boda tupwaliyao simuliya yo meuloili sitobatobali siyogayoga siba, “Osana. Yaubada tatobalan. Guyau iwalo-muloloi iya ilaoma Yaubada esana mena. 10 Guyau iwalo-muloloi iya ilaoma ala Kini, tubula Deibida ana kaba loina ikalaiyama. Osana. Yaubada tatobalan.” 11 Yeisu ilau Yelusalema yo Nume Tabu koina ilusae yo ginauli meuloina Nume Tabu kalona mena iman-kulakulailimo na kaiwena dabwelo isusugu mwa me ana tobenaliyao yoli tuwelo sipileyoi Bedani na bwaine koina sikeno.
Yeisu mayau yabo iyokoiyan
(Madiu 21:18-19)
12 Yanuwa ilayan Bedani silogabaen na silalau Yelusalema kaiwena kabo Yeisu iguliyam. 13 Yo kelamamalawe mena mayau yabo esana fig, kana koleya besiele venavena, meliguna igitai mwa inuwanuwatu tem mayaune me kanna kabo ilau salina mena. Na saugana ilau koina ilobai ligu bwagabwagana nige kanna, kaiwena mayaune nige naga ana sauga uwe. 14 Mwa Yeisu mayaune iyokoiyan iwaloba, “Nige sowasowana kuuweyoi na tomo koliwo sikekan.” Yo ana walone bwaite ana tobenaliyao sibenalan.
Yeisu togimwala itawoili Nume Tabu mena
(Madiu 21:12-17 yo Luka 19:45-48 yo Yoni 2:13-22)
15 Saugana silaoma Yelusalema koina Yeisu ilusae Nume Tabu kalona mena. Bwaine koina ilobaili togimwala kalona mena. Kabo iyatubu itawoili yo mane toyakunelae ali teibeli ibuikeileli yo bunetutu kali togimwala ali kaba miya besiele ibuikeileli. 16 Yo yaboyoi Nume Tabu kalona iyakasisiyan tabu tomo yaboyoi ginauli yabo sikalai silawanama Nume Tabu kalona mena. 17 Iyakayakataili, iwaloba, “Buki Tabu koina Yaubada ana walo silele iwaloba, ‘Yagu Nume bwaite esana sipeiyako kaba kawanoi tomo meuloili kaiweli,’ na iyamo komiu kwapaisowai besiele tokewali ali gula.” 18 Topwaoli lalakili yo loina kana toyakayakatai Yeisu ana paisowa wasana sibenalan yo siyatubu sinuwanuwatu toisabo kamwasa koina na siunuyamate. Na Yeisu simatausan kaiwena tomo meuloili nuwali iyai ana yakayakatai kaiwena. 19 Saugana dabwelo isusugu Yeisu me ana tobenaliyao Yelusalema silogabaen.
Mayauwa Yeisu iyoyokoiyanwa iweweka
(Madiu 21:20-22)
20 Yanuwa ilayan malala mena silalau Yelusalema kaiwena yo Yeisu mayauwa esana fig iyoyokoiyanwa sigitai lamna yo mayauna siboita yo liguna meuloina siweweka. 21 Pita Yeisu ana walo inuwatu-kalatan yo iwaloba, “Toyakayakatai, ugitai mayauwa kuyoyokoiyanwa iboita yo liguna meuloina siweweka.” 22 Yeisu Pita kainana iyamaisa iba, “Yaubada kumeliyan. 23 Yawalo yawasosi kolimiu, tem tomo yabo me ana meli na nige me ana nuwa labulabui yo iwalo koyane koina iba, ‘Kulau na kuboma ugabaegiwo kalita mena’ kani iyawatagili besiele ana walo. 24 Bwaite kaiwena yawalo kolimiu baguna kwameli na tem tawae wakawanoiyan Yaubada koina kani kwalobai. 25 Yaboyoi saugana tem kwatolo na wakakawanoi Yaubada koina baguna tawae kamikavao naenaena siginauli kolimiu kwanuwatu-pwaikili na mesabana Tamamiu bulibuli mena tawae ami naenaena inuwatu-pwaikili. 26 Tem kamikavao ali naenaena nige kwanunuwatu-pwaikili, tabe besiele komiu ami naenaena Tamamiu bulibuli mena kani nige inunuwatu-pwaikili.”*
Yeisu ana loina kaiwena
(Madiu 21:23-27 yo Luka 20:1-8)
27 Sipileyoima Yelusalema na saugana Yeisu Nume Tabu kalona mena ilolokeikeile topwaoli lalakili yo loina kana toyakayakatai yo yanuwane kana tautaubalao mekalikavao silaoma koina. 28 Yo Yeisu ana paisowa laina kaiwena sineliyan siwaloba, “Yaiya ana loina mena yo ana kaiwe mena ginauli bwaite kupaipaisowaili?” 29 Yeisu kainali iyamaisa iba, “Neli yabo yaneliyan kolimiu. Tem kwayamaisa koliyau kani yawalo kolimiu yaiya ana loina mena ginauli bwaite yapaipaisowaili. 30 Yagu neli bwaite kwayamaisa. Yoni Toyababitaiso tomo iyababitaisoli. Ana loinane toweya ilaomaya? Yaubada koina o nuwana tomo yanuwa yaulina kolili?” 31 Kabo sibomamo kolili sigamwapakiki siwaloba, “Ana walo gubesi tem ala yamayamaisana? Kaiwena tem tawaloba, ‘Yaubada koina’ kani iwaloyoi kolila, ‘Tawae kaiwena Yoni nige kwamemeliyan?’ 32 Na tem tawaloba, ‘Tomo kolili’ naga boda simunamunai-yagila kaiwena tomo meuloili Yoni simeliyan yakato iya palopita yawasosi.” 33 Mwa siwaloba, “Nige kakakatai.” Kabo Yeisu iwalolau kolili iwaloba, “Yau tabe kani nige yawawalowen kolimiu yaiya ana loina mena ginauli bwaite yapaipaisowaili.”
* 11:26 Tomna 26 Buki kana tolele-panaisi bagubagunali sibaibaiwa walo bwaite nige sileleli, nuwana tomo yabo ana etulan bwaite.