14
Tabu paisowa yabo tagiginauli tem iyamala kaba beku kalakavao tomeli kolili
Tomeli tupwali ali katai Buki Tabu koina ikikiu, kabo yakayakatai yawasosi kalona mena kana dudulai tupwana nige sikakatai namwanamwai. Tabu kwasisikotanagili na tomo bwaite besielene kwayoganlima silusae ami boda koina na tabu mekamikavao wagamwagamwa-pakiki ali katai kaiwena. Tomo tupwali ali meli besiele sowasowali yakayakan bulumana sikan na tupwaliyao ali katai ikikiu kabo ali meli besiele nige sowasowana yakayakan bulumana sikan. Siya yakayakan bulumana sikankan, tabu kalikavao siya yakayakan bulumana nige sikankan siwalowalo-lobilobi-yegili. Na siya yakayakan bulumana nige sikankan, tabu kalikavao siya yakayakan bulumana sikankan sikakawa-naenae-yagili, kaiwena Yaubada tomeliwo meuloila ikalailako ana tomoyao. Tomeliwo meuloili siya Guyau ana topaisowao kabo nige ilolonamwa-yagiwo tem Guyau ana topaisowa yabo ukwawa-naenaeyan, kaiwena Guyau ana paisowa iwolena. Iya ibomamo sowasowana ana topaisowa ikawa-namwanamwa-yan o tem nigele. Na walo yawasosi topaisowane kani kana kawa-namwanamwa ilobai kaiwena Guyau sowasowana isagui na ana paisowa idudulai. Tomeli tupwali ali nuwatu yakato kaliyate kaigeda ilalakisosi kabo muli mena kaliyate meuloili. Na tomeli tupwaliyao ali nuwatu yakato kaliyate kaigeda kaigeda sitoyatoyawa. Na sowasowana tomeli kaigeda kaigeda iboma ana nuwatu ikatai, tabu inunuwa-labulabui. Tomeliwo siya siwalo yakato kaliyate kaigeda ilalakisosi mwa siyakasisiyan Guyau kana yakasisi kaiwena mwa ali nuwatu besiele. Siya tomeliwo yakayakan bulumana sikan, siginauli Guyau kana yakasisi kaiwena, kaiwena sikawatoki Yaubada koina kanne kaiwena. Yo siya tomeliwo yakayakan bulumana nige sikakan, siginauli Guyau kana yakasisi mwa nige sikakan, kaiwena kan bwagabwagamo kaiwena sikawatoki Yaubada koina. Kabo kita tomeliwo tabu Yeisu kana tomeliwo siya ali tapwalolo mumugana uloina takakawa-naenae-yagili. 7-8 Tem tamiyamiya meyawasila nige tabomayoi kaiwela, na Guyau kaiwena. Yo tem taboita, nige tabomayoi kaiwela, na Guyau kaiwena. Kabo nuwana meyawasila o tem taboita na kita Guyau ana tomoyao.
Kaiwena Keliso iboita yo itoloyoi, kabo siya toboita yo siya meyawasili ali Guyau. 10 Komiu yakayakan bulumana nige wakankan tawae kaiwena kamikavao siya sikankan wakawa-naenae-yagili? Na komiu yakayakan bulumana wakankan, tawae kaiwena kamikavao nige sikankan kwawalo-lobilobi-yegili? Wakataiyako yakato meuloila kani tatolo Yaubada manna mena na iya ala yatala ipaisowai. 11 Kaiwena Buki Tabu iwalo bwaite besiele, “Yaubada iwaloba, ‘Yau Yaubada meyawasigu, kabo yawalo yawasosi, tomo meuloili kani sipwalou mangu mena’, na meuloili siwaloba, ‘Walo yawasosi iya Yaubada.’ ” 12 Kabo kita kaigeda kaigeda kani ala paisowa meuloina tawalo-masalan Yaubada koina.
13 Koinaele tabu kalakavao tomeliwo takakawa-naenae-yagili. Na komiu sowasowana loinane bwaite kwabomayoi wakatai kwawaloba, “Tabu ama paisowa koina kaba tupa yabo kagiginauli kisi kamakavao yo dumayao ali meli kasibayanae na sibeku.” 14 Yagu katai Guyau Yeisu koina yakatai nige kan yabo sowasowana ikabi-yabikila. Na tem tomo yabo ana nuwatu yakato kan yabo kani ikabiyabiki, ee walo yawasosi, iya ana nuwatu mena kani iyamala tomo bikibikina Yaubada manna mena tem kanne ikan. 15 Tem kamkava katena kuyakamkamna kaiwena kan yabo ukwan bwaimwa iya ana nuwatu ibiki, nige mulolo mumugana ugiginauli. Tabu kowa kanne bwaite ukwakan kisi koina kamkava kana lotonan kusibayanae. Kunuwatu-kalatan iya tomeli besiele kowa, yo Keliso iboita kaiwemiu. 16 Bwagana ukwatai ginauli yabo inamwanamwa sowasowam uginauli, na tabu ugiginauli kamkavane manna mena kisi kamkavane kana lotonan kusibayanae kabo am paisowane ikawa-naenaeyan. 17 Kaiwena Yaubada ana kaba loina kana nuwatu lalakina nige imiyamiya kan yo waila koina na kana nuwatu lalakinaele ala paisowa sidudulai, mekalakavao tamiya-daumwali yo yaliyaya ilaoma Yaluyaluwa Tabuna koina tayaliyaya-yan. 18 Tem tomo yabo yagu walone bwaite imuliya iya kani iyamala Keliso ana topaisowa. Kabo Yaubada kani iyaliyaya kaiwena yo tomo meuloili kani tomone sikawa-namwanamwa-yan.
19 Koinaele takepate kaiwe tapaisowa na mesabana miya daumwali iyawatagili na kalakavao ali meli takabi-yakaiweli. 20 Tabu gamwapakiki kan kaiwena na Yaubada ana paisowa kusisibayanae. Kan meuloina ilonamwayagila sowasowana takanli, na tem kan yabo takan na kalakava ana meli tasibayanae, bwaimwa mumugana naenaena taginauli koina. 21 Nuwana tem yakayakan bulumana ukwan o tem wain kunuma o tem ginauli yabo kupaisowai, bwaimwa iya am paisowane koina kamkavane ukwabi-yabeku, na inamwanamwaele tabu mumugane ugiginauli besiele. 22 Am meli bwaimwana ginauline kaiweli kubomamo nuwam mena, kowa yo Yaubadamo wakatai na tabu kamkavao mekamkavao wagagamwa-pakiki-yani. Tem nuwatu yabo uginauli na katem mena ukwatai idudulai yo tabe ukwatai Yaubada am nuwatune kani ikawa-namwanamwa-yan, ee me am nuwadaumwali yo kuyaliyaya. 23 Tem am nuwatu mena nige sowasowam bulumane bwaite ukwan, na muli mena ukwan, kani Yaubada ikawa-naenae-yagiwo am lopwano kaiwena, kaiwena kam lotonan yo am meli yakato paisowane bwaite nige idududulai.