15
Anelose seben kamkamna sikalailima yanuwa yaulina mena
Kilakilala lalakina uloi molosina yabo yagitai bulibuli mena. Aneloseyao seben yo kamkamna seben sikalailima yanuwa yaulina mena, bwaite Yaubada ana munamunai mwawamwawasina. Ginauli yaboyoi yagitai kalita manna neganegana besiele gelasi, mekanakava mayau kalapulupululuna. Yo tomone siya yamayamayalene sikaiwe-gabaen yo nige sipwapwalou tabe kokotomone koina yo ana numela nige kolili, yagitaili sitolo waila papalina mena yo kaba venu esana api Yaubada iwolegili sikabi-kalatagili, kabo Yaubada ana topaisowao wali yabo siwaliyan, Mosese yo lami walili, siba, “Guyau Yaubada Tokaiwesosi am paisowa meuloili silalaki yo sinamwanamwa, mumugam sidudulaisosi yo yanuwa meuloili ali kin kowa, Yaubada tomo meuloili simatausagiwo yo esam tabu siwaloseyan kaiwena kowa tabu kaigedamo yanuwa meuloili silaoma koliwo sipwalou. Kaiwena am paisowa namwanamwali sigitailiko.”
Saugana tomone siwali imwawasi, yo manigu isae bulibuli mena yo Nume Tabu yagitai besiele nume kaba miyagogo gamwana itasoke. Yo anelose seben kamkamna seben sikalaili yo siyawatagilima Nume Tabu gamwana mena. Kwama namwanamwasosili pigapigabuli siluwuili, gamwagamwalili mena kali pasa gole sipan-kalatagili. Kabo yamayamayale meyawasili esopali kolili yabo gaeba gole seben iwolegili aneloseyao seben kolili. Gaebaone kaloli mena Yaubada miyamiya yaina ana munamunai iloyapowonli. Yo Yaubada ana kaiwe yo ana wasawasa besiele bogau, Nume Tabu iloyapowon yo nige tomo yabo sowasowana ilusae kalona mena kanasiga tem anelose sebenne ali nuwatu siyemwawasili.