୧ ଆପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ ଗନଏଃହେତେ ଜୀଉ ବିରିଦାକାନାପେ । ଏନାତେ ସିର୍ମାରେୟାଃ ବିଷାଏକ ନାମେ ନାଗେନ୍ତେ ମନ୍‌ ଏମେପେ, ଚିଆଃଚି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ସିର୍ମାରେ ଆୟାଃ ରାଜ୍‌ଗାଦିରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଜମ୍‌ସାଃରେ ଦୁବାକାନା । ୨ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ ବିଷାଏରେ ମନ୍‌ କା ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ସିର୍ମାରେୟାଃ ବିଷାଏରେ ମନ୍‌ ଏମେପେ ଆଡଃ ଉଡ଼ୁଃ ରିକାଏପେ । ୩ ଚିଆଃଚି ଆପେ ଗଏଃକାନାପେ ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ ଉକୁଆକାନା । ୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଗି ଆପେୟାଃ ସାର୍‌ତି ଜୀଦାନ୍‌ ତାନିଃ ଆଡଃ ଇନିଃ ଚିମ୍‌ତାଏ ଉଦୁବେନା ଇମ୍‌ତା ଆପେୟଗି ଆୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ହିସା ହବାକେଦ୍‌ତେ ଉଦୁବଃଆପେ ।
ମାରି ଆଡଃ ନାୱା ଜୀଦାନ୍‌
୫ ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଆପେ ନେ ଅତେରେ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମି, ସତ୍‌ରା, ଏତ୍‌କାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌, ଗିହୁଗାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌, ଆଡଃ ଖୁର୍ଜିକରେୟାଃ ହାୟାକ ବାଗିପେ । ଖୁର୍ଜିକରାଃ ହାୟା ହବାଅଃତାନା ମୁରୁତ୍‌ ସେୱା । ୬ ଚିଆଃଚି ନେ ସବେନାଃରେ ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଅକନ୍‌କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ କାକ ମାନାତିୟାଁଃ, ଇନ୍‌କୁଆଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଖିସ୍‌ ହିଜୁଃଆ । ୭ ମିସା ଆପେ ନେ'ଲେକାନ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ରେ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଅ ତାଇକେନାପେ ।
୮ ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଆପେକେ ନେ'ଲେକାନ୍‌ ଖିସ୍, ହିସିଙ୍ଗା, ନିନ୍ଦା କାଜିକ ବାଗି ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ଆପେ ଏଟାଃକକେ ଲାନ୍ଦାକ ଲେକାନ୍‌ କାଜିକ, ଆଡଃ ଗିହୁଗଃ କାଜିକ ଆଲପେ ଜାଗାରେୟା । ୯  ଆପେ ଆପେରେ ବେଦା କାଜି ଆଲପେ କାଜିୟା, ଚିଆଃଚି ଆପେ ମାରି ସଭାବ୍‌ ଚାଏ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌ ବାଗିକାଦାପେ, ୧୦  ଆଡଃ ନାୱା ସଭାବ୍‌ ଚାଏ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌ ସାବାକାଦାପେ । ଆପେୟାଃ ନେ ନାୱା ଜୀଦାନ୍‌ ହରାତେ ଆପେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ ବାବାଇନିଃ ଲେକାପେ ହବାକାନା, ଆଡଃ ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବିଷାଏରେୟାଃ ସାର୍‌ତି ସେଣାଁପେ ନାମ୍‌ଇଦିତାନା । ୧୧ ଏନାତେ ଯିହୁଦୀ ଆଡଃ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ ଥାଲାରେ ଜେତାନ୍‌ ଭେଦ୍‌ଭାବ୍‌ ବାନଃଆ, ଖାତ୍‌ନାଅ ଚାଏ କା ଖାତ୍‌ନାଅ, ଏଟାଃ ଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ଚାଏ ଆପ୍‌ନାଃ ଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌, ସ୍କୁଥୀୟ ହଡ଼, କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ଦାସି ଚାଏ ତନଲ୍‌ ରାଡ଼ାକାନ୍‌ ଦାସି ସବେନ୍‌କ ମିଦ୍‌ ସାମାନ୍‌ ତାନ୍‌କ । ମେନ୍‌ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ସବେନ୍‌କଆଃରେ ମେନାଇୟା ଆଡଃ ଇନିଃ ହବାଅଃତାନାଏ ସବେନ୍‌କଆଃ ।
୧୨  ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କ ତାନ୍‌ପେ । ଇନିଃ ଆପେକେ ଦୁଲାଡ଼୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ସାଲାକାଦ୍‌ପେୟା । ଏନାତେ ଆପେ ଲିନିବୁଇ, ଦାୟାଲୁ, ଲେବେୟେନ୍‌, ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌ୟେଁନ୍‌ ଆଡଃ ଧିରାଜ୍‌ ସାବେ ଲେକାନ୍‌ ଲିଜାଃ ତୁସେୟେଁନ୍‌ପେ । ୧୩  ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌କ ତାନ୍‌ଲେକା ହବାଃଅପେ ଆଡଃ ଜେତାଏୟାଃ ଏଟାଃନିଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ କାଜି ମେନାଃରେଦ, ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ଛାମାଇପେ । ପ୍ରାଭୁ ଆପେକେ ଛାମାକାଦ୍‌ପେ ଲେକାଗି, ଆପେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ଛାମାଇପେ । ୧୪ ଆଡଃ ନେ ସବେନ୍‌ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌ଲଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌କେ ମେସାଏପେ । ଦୁଲାଡ଼୍‌ ସବେନ୍ ବିଷାଏକେ ମିଦ୍‌ତାଃରେ ମେସାଏତାନ୍‌ଲଃ ତଲ୍‌କେଟେଦ୍‌ତାଃଏ । ୧୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଏମାକାଦ୍‌ ଜୀଉସୁକୁତେ ଆପେ ଉହାଟ୍‌କାଦ୍‌ ତେୟାଃକକେ ଆୟୁର୍‌ତେ ଇଦି ନାଙ୍ଗ୍‌ ଦେଙ୍ଗାପେକାଏ, ଚିଆଃଚି ନେ ଜୀଉସୁକୁ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେକେ ମିଦ୍‌ତେ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼୍‌ମ ହବାଅଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସାଲାକାଦ୍‌ପେୟାଏ । ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ହବାଅଃକା । ୧୬  ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ବିଷାଏରେୟାଃ ଇନିତୁ ଆପେୟାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେ ପୁରାଃତେ ତାଇନ୍‌କା । ସେଣାଁନ୍‌ ଲେକାତେ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ଇତୁ ଆଡଃ ଆଚୁକପେ । ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌ ଗାମୁତାନ୍‌ଲଃ, ଆଡଃ ଆତ୍ମାରେୟାଃ ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌କ ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଆପେୟାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ତେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମାଇପେ । ୧୭ ଆପେ କାଜିତେ ଚାଏ କାମିତେ ଜେତ୍‌ନାଃଗି ରିକାତାନ୍‌ତେୟାଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ରିକାତାନ୍‌ଲଃ ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମାଇପେ ।
ନାୱା ଜୀଦାନ୍‌ରେ ଆବୁଆଃ ନାତା
୧୮  ଏ କୁଡ଼ିକ, ଆପେ ଆପେୟାଃ କଡ଼ାକତାଃରେ ଜିମାନ୍‌ପେ । ପ୍ରାଭୁକେ ଅତଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌କ ଲେକା ନେଆଁ ରିକା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ।
୧୯  ଏ କଡ଼ାକ, ଆପେୟାଃ କୁଡ଼ିକକେ ଦୁଲାଡ଼୍‌କପେ । ଇନ୍‌କୁକେ ଖିସ୍‌ଅଃ ଲେକା ଆଲପେ ବାଇକଆ ।
୨୦  ଏ ହନ୍‌କ, ଆପେ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଆପେୟାଃ ଏଙ୍ଗାଆପୁକକେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କପେ । ନେଆଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌କେ ଅତଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌କକେ ରିକା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ଚିଆଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ନେଆଁରେ ସୁକୁଃଆ ।
୨୧  ଏ ଏଙ୍ଗାଆପୁକ, ଆପେ ହନ୍‌କକେ ଆଲପେ କାଏରାଅକଆ । କା'ରେଦ ଇନ୍‌କୁ ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌ ଜୀଉକଆଃକ ।
୨୨  ଏ କିରିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ଦାସିକ, ସବେନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଅତେରେନ୍‌ ଆପେୟାଃ ମାନୱା ଗୁସିୟାଁକଆଃ କାଜି ଆୟୁମେପେ, ଇନ୍‌କୁ ଆପେକେ ନେଲ୍‌ପେ ଇମ୍‌ତା ଇନ୍‌କୁକେ ସୁକୁଇଚିକ ନାଗେନ୍ତେ ଏସ୍‌କାର୍‌ କାହାଗି, ମେନ୍‌ଦ ପ୍ରାଭୁଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ବରଭାକ୍ତିତାନ୍‌ଲଃ ଆପ୍‌ନାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେୟାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାତେ କାମିପେ । ୨୩ ଆପେ କାମିତାନ୍‌ କାମି, ହଡ଼କଆଃ ନାଗେନ୍ତେ କା କାମିକେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନାଗେନ୍ତେ କାମିତାନାଲେ ମେନ୍ତେ ଉଡ଼ୁଃତାନ୍‌ଲଃ ଆପେୟାଃ ସବେନ୍‌ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ଲଃ କାମିପେ । ୨୪ ପାହାମେପେ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ହଡ଼କ ନାଗେନ୍ତେ ଅକ୍‌ନାଃ ଦହକାଦାଏ, ଏନା ଆପେକେ ନାଲା ଲେକାଏ ଏମାପେୟା । ଚିଆଃଚି ଆପେ ସେୱାତାନ୍‌, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଗି ଆପେୟାଃ ସାର୍‌ତି ଗୁସିୟାଁ ତାନିଃ । ୨୫  ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିତାନ୍‌କ ଆକଆଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମି ନାଗେନ୍ତେ ସାଜାଇକ ନାମେୟାଁ, ଚିଆଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଆକଆଃ କାମି ଲେକା ସାମାନ୍‌ଗି ବିଚାର୍‌କଆ ।
୩:୯ ୩:୯ ଏଫିସିୟ ୪:୨୨. ୩:୧୦ ୩:୧୦ ଏଫିସିୟ ୪:୨୪. ୩:୧୨ ୩:୧୨ ଏଫିସିୟ ୪:୨. ୩:୧୩ ୩:୧୩ ଏଫିସିୟ ୪:୩୨. ୩:୧୬ ୩:୧୬ ଏଫିସିୟ ୫:୧୯,୨୦. ୩:୧୮ ୩:୧୮ ଏଫିସିୟ ୫:୨୨; ୧ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ୩:୧. ୩:୧୯ ୩:୧୯ ଏଫିସିୟ ୫:୨୫; ୧ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ୩:୭. ୩:୨୦ ୩:୨୦ ଏଫିସିୟ ୬:୧. ୩:୨୧ ୩:୨୧ ଏଫିସିୟ ୬:୪. ୩:୨୨ ୩:୨୨ ଏଫିସିୟ ୬:୫-୮. ୩:୨୫ ୩:୨୫ ଏଫିସିୟ ୬:୯.