ପିତରଙ୍କ ଲିଖିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର
ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଅଲାକାଦ୍‌ ଏଟାଃ ଚିଟାଉ
ପାରିଚାଏ
ପାତ୍‌ରାସ୍‌ଆଃ ଏଟାଃ ଚିଟାଉ କାଜିୟାଃଏ ଯେ, ନେ ଚିଟାଉ ପ୍ରେରିତ୍‌ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ଆଃ ହରାତେ ଅଲାକାନା । ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ପୁରାଃ ପାଣ୍ଡିତ୍‌କ ନେଆଁ ସାର୍‌ତି ନାହାଁଲାଃ ମେନ୍ତେ କାଜିୟାଃକ । ହବାସାକାଅଆଃ ନେଆଁ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ଆଃ ବାଦ୍‌ଲାରେ ଏଟାଃ ମିହୁଡ଼୍‌ ଅଲାକାଦାଏ ମେନ୍ତେକ କାଜିୟାଃ । ଅନଲ୍‌ନିଃ କାଜିୟାଃଏ ଯେ, ଇନିଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌କେ ମେଦ୍‌ତେ ନେଲାକାଇ ହଡ଼ ତାନିଃ । ବିଶେଷ୍‌କେଦ୍‌ତେ ୟୀଶୁଆଃ ରୁପ୍‌ ବାଦ୍‌ଲାଅ ବିଷାଏରେ କାଜିୟାଃକ ୧:୧୭-୧୮ । ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ନେ ଚିଟାଉ ଅଲାକାଦ୍‌ରେଦ, ହବାସାକାଅଆଃ ରୋମ୍‌ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଜାନାମ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ୫୬-୬୯ କରେ, ଆୟାଃ ଗନଏଃ ସିଦାରେ ନେ ଚିଟାଉ ଅଲାକାଦାଏ । ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ହଗି ନେଆଁ ଆୟାଃ ଏଟାଃ ଚିଟାଉ ମେନ୍ତେ କାଜିୟାଃ ୩:୧ । ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଆୟାଃ ପାହିଲା ଚିଟାଉ ଅଲ୍‌କେଦ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ, ଏନ୍‌ ଅନଲ୍‌ ଦିପିଲିରାଃ ଠାୟାଦ୍‌ ଏମ୍‌କେଦ୍‌ ହରାତେ ନେଆଁକେ ଏଟାଃ ଚିଟାଉ ମେନ୍ତେ କାଜିୟାଃକ । ଇନିଃ ସବେନ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ନେ ଚିଟାଉ ଉଦୁବ୍‌କାଦାକଆଏ ।
ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀକକେ ଜୀଉରେ ରାସ୍‌କା ଏମ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌, ବୁଗିନ୍‌ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଅ ନାଙ୍ଗ୍‌, ହସଡ଼ ଇନିତୁକକେ କା ଅତଙ୍ଗ୍‌କ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଚେତାଅକ ନାଙ୍ଗ୍‌ ନେ ଚିଟାଉ ୨ ଆଧ୍ୟାୟରେ ଅଲାକାଦାଏ । ୟୀଶୁ ହିଜୁଃ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃ ବିଲାମେ ତାନାଏ ମେନ୍ତେ କାଜିତାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଇନିଃ ଆଲପେ କାଜିୟା ମେନ୍ତେ ଜୀଉରେ ରାସ୍‌କାଏ ଏମାକତାନା । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ବିଲାମେନିଃ ନାହାଁଲିଃ ମେନ୍‌ଦ ସବେନ୍‌କ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅକ ନାମେକା ମେନ୍ତେ ଇନିୟାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ତାନା ୩:୮-୯ । ନେଆଁ ମିଆଁଦ୍‌ ବୁଗିନ୍‌ ଜୀଦାନ୍‌ରେୟାଃ ବିଷାଏ ତାନାଃ ୩:୧୪ ।
ପୁଥି ଭିତାର୍‌ରେ ତାଇକାନ୍‌ କାଜି
୧. ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଆୟାଃ ପାରିଚାଏ ଉଦୁବାଃଏ ଆଡଃ ଆୟାଃ ପାଢ଼ାଅତାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେୟାଃ ଠାୟାଦ୍‌ ଉଦୁବାଃଏ । ୧:୧-୨
୨. ଏନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀକକେ ବୁଗିନ୍‌ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଅ ନାଗେନ୍ତେ ପାହାମ୍‌ଇଚିକ ତାନା, ଚିଆଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁକେ ପେଡ଼େଃ ଏମାଃଏ । ୧:୩-୨୧
୩. ଇନିଃ ହସଡ଼ ଇତୁକକେ ଚେତାଅକେଦ୍‌ତେ ଟୁଣ୍ଡୁ ଦିପିଲିରେ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଚିନାଃ ହବାଅଃଆ ଏନାଏ କାଜିକାଦା । ୨:୧-୨୨
୪. ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଆଡଃମିସା ହିଜୁଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସେକାଡ଼ାକାନ୍‌ଲଃ ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ବୁଗିନ୍‌ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଅ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜୀଉରେ ରାସ୍‌କା ଏମାଃଏ । ୩:୧-୧୮
୧ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଦାସି, କୁଲାକାନ୍‌ ଶିମୋନ୍‌ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଆବୁଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅନିଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ କାମି ହରାତେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ପୁରାଃ ଗନଙ୍ଗ୍‌ଆଁନ୍‌ ଦାନ୍‌କ ନାମାକାଦା, ଇନ୍‌କୁତାଃତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନେ ଚିଟାଉ ଅଲେତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ।
୨ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସେଣାଁଁ ହରାତେ ଆପେୟାଃ ପୁରା ସାୟାଦ୍‌ ଆଡଃ ଜୀଉସୁକୁ ହବାଅଃକା ।
ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କେନେଡ଼ା ଆଡଃ ସାଲା
୩ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଅ ନାଗେନ୍ତେ ଆବୁକେ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ପେଡ଼େଃ ଏମାକାଦ୍‌ବୁଆଏ । ଆୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ କାମିରେ ହିସାଦାର୍‌ ହବାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ କେଡ଼ାକେଦ୍‌ବୁଆ । ଇନିଃକେ ସାରିକିଃ ହରାତେ ଆବୁ ନେ ସବେନ୍‌ ବାର୍‌ଦାନ୍‌ବୁ ନାମାକାଦା । ୪ ନେ'ଲେକା ଇନିଃ ଆବୁକେ ଆୟାଃ ବାନାର୍‌ସା ଲେକାତେ ପୁରାଃ ଗନଙ୍ଗ୍‌ଆଁନ୍‌ ଆଡଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବାର୍‌ଦାନ୍‌ ଏମାକାଦ୍‌ବୁଆଏ, ଏନ୍‌ ସବେନ୍‌ ବାର୍‌ଦାନ୍‌ ହରାତେ ଆପେ ନେ ଜିୟନଃ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ତାଇନଃତାନ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ଏତେ ବାଞ୍ଚାଅପେ ନାମେୟା, ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଲେକାନ୍‌ ସଭାବ୍‌ରେ ହିସାଦାର୍‌ ହବା ଦାଡ଼ିୟଃଆପେ । ୫ ଏନା ନାଗେନ୍ତେ, ଆପେ ପୁରାଃ ବୁଗିଲେକାତେ ଆପେୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ଲଃ ବୁଗିନାଃ ମେସାଏପେ, ବୁଗିନାଃଲଃ ସେଣାଁଁକେ ମେସାଏପେ, ୬ ସେଣାଁଁଲଃ ଆପାନ୍‌କେ ଥାବର୍‌ ଦହନାଙ୍ଗ୍‌ ମେସାଏପେ, ଆପାନ୍‌କେ ଥାବର୍‌ରେ ଦହଲଃ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ଜୀୱାନ୍‌ ମେସାଏପେ, ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ଜୀୱାନ୍‌ଲଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ବରଭାକ୍ତି ମେସାଏପେ, ୭ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ବରଭାକ୍ତିଲଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ହାଗା ଦୁଲାଡ଼୍‌ ମେସାଏପେ, ଆଡଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ହାଗା ଦୁଲାଡ଼୍‌ଲଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ମେସାଏପେ । ୮ ନେ ସବେନ୍‌ ବୁଗିନାଃ ଆପେତାଃରେ ହାରାଇଦିୟଃରେ, ଆପେ ନାମାକାଦ୍‌ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସେଣାଁଁ ଆପେକେ କାମି ଇଚିପେୟା ଆଡଃ ଜ ବାନଃଲେକା କାଏ ବାଇପେୟା । ୯ ମେନ୍‌ଦ ଜେତାଏତାଃରେ ନେ ସବେନାଃ ବାନଃରେଦ, ଇନିଃ ସାଙ୍ଗିନ୍‌ତେ କା ନେଲ୍‌ ଦାଡ଼ିତାନ୍‌ ଆନ୍ଧା ତାନିଃ ଆଡଃ ଆୟାଃ ସିଦା କାମିକାଦ୍‌ ପାପ୍‌କଏତେ ଫାର୍‌ଚିଆକାନା ଏନାଏ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌କାଦା ।
୧୦ ଏନାମେନ୍ତେ, ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେକେ ସାଲାକେଦ୍‌ତେ କେଡ଼ାକାଦ୍‌ପେୟା, ଏନାକେ ଜାନାଅଗି ଦହ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃ ଜାତ୍‌ନାଅଃପେ । ନେ'ଲେକା କାମିଲେରେ ଆପେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତେ ଚିଉଲାଅ କାପେ ତହଦଃଆ । ୧୧ ନେ ଲେକାତେ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ଆଡଃ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅନିଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଜାନାଅ ରାଇଜ୍‌ରେ ବଲ ନାଗେନ୍ତେ ଆପେ ପୁରା ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ପେ ନାମେୟା ।
୧୨ ଆପେ ନେ ସବେନାଃ ସାରିତାନାପେ ଆଡଃ ନାମାକାଦ୍‌ ସାନାର୍‌ତିରେପେ କେଟେୟାକାନା, ନେ ସବେନ୍‌ କାଜି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ପାହାମ୍‌ଇଚି ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ୧୩ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନେ କୁମ୍ବା ଲେକାନ୍‌ ଗନଏଃ ହଡ଼୍‌ମରେ ଜୀନିଦ୍‌ ତାଇନଃ ଜାକେଦ୍‌, ନେ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଆପେ ପାହାମ୍‌କାତେପେ ନେଆଁ ଠାଉକାଗି ତାନାଃ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଡ଼ୁଃତାନା । ୧୪ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଉଦୁବାକାଦିଙ୍ଗ୍‌ ଲେକା ଜାଲ୍‌ଦିଗି ନେ କୁମ୍ବା ଲେକାନ୍‌ ଗନଏଃ ହଡ଼୍‌ମକେ ବାଗି ଲାଗାତିୟାଁ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନା । ୧୫ ଆଇଁୟାଃ ଗନଏଃ ତାୟମ୍‌ତେୟ ଆପେ ନେ ସବେନାଃ ସବେନ୍‌ ଦିପିଲିରେପେ ପାହାମେୟା, ଏନାମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌କେ ମେଦ୍‌ତେ ନେଲାକାଦ୍‌ ଗାୱା
୧୬ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ପେଡ଼େଃ ଆଡଃ ହିନିଜୁଃରେଆଃ କାଜି, ଆଲେ ଆପେକେ ଉଦୁବାଦ୍‌ପେତେୟାଃ ହଡ଼ ବାଇକାଦ୍‌ କାଥ୍‌ନି ଲେକା କାଲେ ଉଦୁବ୍‌, ମେନ୍‌ଦ ଇନିୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଷାଏରେ ମେଦ୍‌ତେ ନେଲାକାଦ୍‌ ଗାୱାଲେ ଏମ୍‌କେଦା । ୧୭  ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତେ ମାଇନ୍‌ ଆଡଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଆଲେୟ ଏନ୍ତାଃରେ ତାଇକେନାଲେ । ମାରାଙ୍ଗ୍‌ଉତାର୍‌ ମାଇନାନ୍‌ତାଃଏତେ ଇନିୟାଃ ବିଷାଏରେ ମିଆଁଦ୍‌ ସାଡ଼ି ଆୟୁମ୍‌ୟାନା, “ନିଃ ଆଇଁୟାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହନ୍‌, ନିଃକେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପୁରାଃଗିଇଙ୍ଗ୍‌ ସୁକୁଃଆ ।” ୧୮ ଆଲେ ଇନିଃଲଃ ଏନ୍‌ ପାବିତାର୍‌ ବୁରୁରେଲେ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, ଆଲେଗି ସିର୍ମାଏତେ ଉଦୁବଃତାନ୍‌ ନେ କାଜିଲେ ଆୟୁମ୍‌କେଦା ।
୧୯ ଏନାତେ ନାବୀକଆଃ ଆୟାର୍‌କାଜିରେ ଆଲେୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ପୁରାଃଗି କେଟେଦ୍‌କାନା । ଏନାମେନ୍ତେ ଆପେକେୟ ଏନାରେ ଧ୍ୟାନ୍‌ ଏମ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ଚିୟାଃଚି ଏନା ନୁବାଃରେ ଦିମି ଲେକା ମାସ୍କାଲେ ଲେକାନାଃ ତାନାଃ ଆଡଃ ଆଙ୍ଗ୍‌ଅଃ ଇପିଲ୍‌ ଆପେୟାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେ ଆଉରି ତୁରଃ ଜାକେଦ୍‌ ଏନା ଜୁଲ୍‌କାତେୟଃଆ । ୨୦ ଆପେ ନିମିନାଙ୍ଗ୍‌ ସାରିପେ, ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନ୍‌ ଆୟାର୍‌କାଜିକେ, ଜେତା ହଡ଼ ଆପାନ୍‌ ସେଣାଁଁତେ କାଏ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା । ୨୧ ଆୟାର୍‌କାଜି ହଡ଼କଆଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାତେ ଚିଉଲାଅ କା ହିଜୁଆକାନା, ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତେ କୁଲାକାନ୍‌ ହଡ଼କ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃଏତେ ହିଜୁଆକାନ୍‌ କାଜିକ ଉଦୁବ୍‌କାଦ୍‌ ତାଇକେନା ।
୧:୧୭ ୧:୧୭ ମାଥିଉ ୧୭:୧-୫; ମାର୍କ ୯:୨-୭; ଲୁକ ୯:୨୮-୩୫.