ପ୍ରାଭୁଆଃ ହିନିଜୁଃ
୧ ହେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେତାଃତେ ଆଡଃମିଆଁଦ୍‌ ଚିଟାଉ ଅଲେତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ନେ ବାରାନ୍‌ ଚିଟାଉରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେ ନେ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏରେ ପାହାମ୍‌ ଇଚିକେଦ୍‌ତେ ଆପେୟାଃ ମନ୍‌ରେ ଫାର୍‌ଚି ଉଡ଼ୁଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଚିହୁଟଃପେ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ୨ ଆପେ ପାବିତାର୍‌ ନାବୀକଆଃ ହରାତେ ସିଦାରେ ଉଦୁବାକାନ୍‌ କାଜିକ ଆଡଃ ଜୀଉ ବାଞ୍ଚାଅନିଃ ପ୍ରାଭୁଆଃ ଆନ୍‌ଚୁକେ କୁଲାକାନ୍‌ ପ୍ରେରିତ୍‌କ ଆପେକେ ଏମାକାଦ୍‌ପେୟାକ, ଏନା ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେ ପାହାମ୍‌ଇଚି ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ୩  ସବେନାଃଏତେ ସିଦା ଆପେକେ ସାରି ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ନେ ଟୁଣ୍ଡୁ ଦିପିଲିକରେ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ ସାର୍‌ତିକେ ଲାନ୍ଦାକେଦ୍‌ତେ ଆକଆଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତେ ଏସ୍‌କାର୍‌କ ସେସେନା, ୪ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଆପେକେ ଲାନ୍ଦାକେଦ୍‌ତେ କାଜିୟାକ, “ୟୀଶୁଆଃ ହିନିଜୁଃରାଃ ବାନାର୍‌ସା କାଜି କତାଃରେୟା ? ଆବୁଆଃ ପୁର୍‌ଖା ହାଡ଼ାମ୍‌କ ଗଏଃ ଚାବାୟାନ୍‌ଗିୟାକ, ମେନ୍‌ଦ ଏନେଟେଦ୍‌ରେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ ଚିଲ୍‌କା ବାଇକାନ୍‌ ତାଇକେନା ଏନ୍‌ଲେକାଗି ନାହାଁଃ ଜାକେଦ୍‌ ମେନାଃ ।” ୫ ଇନ୍‌କୁ ସାରିସାରିତେଗି ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ତାଃକ ଯେ, ସିଦା ଦିପିଲିରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହୁକୁମ୍‌ତେ ଅତେ ଆଡଃ ସିର୍ମା ବାଇୟାନା । ନେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ ଦାଆଃଏତେ ଆଡଃ ଦାଆଃତେ ବାଇୟାକାନା । ୬ ଆଡଃ ଏନ୍‌ ମାରି ଅତେଦିଶୁମ୍‌ ଇନିୟାଃ ହରାତେ ମୁସିଙ୍ଗ୍‌ ଦାଆଃ ଟୁଡାକେଦ୍‌ତେ ଜିୟନ୍‌ୟାନା । ୭ ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଅକନ୍‌ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ ଆଡଃ ସିର୍ମା ମେନାଃ, ଏନା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଏନ୍‌ ସାମାନ୍‌ ହୁକୁମ୍‌ତେଗି ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ରେ ଜିୟନଃ ନାଗେନ୍ତେ ଦହାକାନା । ଅକ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ରେ କା ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼କ ବିଚାରଃଆକ, ଏନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ଏନାକେ ଦହାକାନା ।
୮ ମେନ୍‌ଦ ହେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହାଗା ମିଶିକ, ମିଆଁଦ୍‌ କାଜି ଆଲ୍‌ପେ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ୟେଁଆ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ମୁସିଙ୍ଗ୍‌କେ, ମିଦ୍‌ ହାଜାର୍‌ ବାରାଷ୍‌ ମେନ୍ତେ ହିସାବଃଆ ଆଡଃ ମିଦ୍‌ ହାଜାର୍‌ ବାରାଷ୍‌କେ, ମୁସିଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ ହିସାବଃଆ । ନେ ବାରାନାଃ ସାମାନ୍‌ ତାନାଃ । ୯ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ ବିଲାମଃ ତାନାଃ ମେନ୍ତେକ ଉଡ଼ୁଃତାନ୍‌ ଲେକା, ପ୍ରାଭୁ ଆୟାଃ ବାନାର୍‌ସା କାଜିକେ ପୁରାଏ ନାଗେନ୍ତେ କାଏ ବିଲାମେ ତାନା, ମେନ୍‌ଦ ଜେତା ହଡ଼ ଆଲକାକ ଜିୟନଃକା ଆଡଃ ପାପ୍‌ହେତେ ମନ୍‌ ରୁହାଡ଼େକାକ ମେନ୍ତେ ଇନିୟାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ।
୧୦  ମେନ୍‌ଦ ପ୍ରାଭୁଆଃ ହିନିଜୁଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ କୁମ୍ୱୁଡ଼ୁଲେକା ହିଜୁଃଆ । ଏନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ସିର୍ମାକ ପୁରାଃ ସାଡ଼ିତେ ଜିୟନଃଆ, ଆଡଃ ନେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ ଅକ୍‌ନାଃତେ ବାଇକାନା, ଏନ୍‌ ଏନେଟେଦ୍‌ ବିଷାଏକ ସବେନ୍‌ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ତେ ସେରଃଆ, ଅତେରେ ବାଇୟାକାନ୍‌ ସବେନାଃ ଜିୟନଃଆ । ୧୧ ନେ ସବେନାଃ ନେ'ଲେକା ଜିୟନଃରେଦ, ଆପେୟାଃ ଚିଲ୍‌କାନ୍‌ ଜୀୱାନ୍‌ ହବାଅଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ଏନା କାଟିଃ ଉଡ଼ୁଃଲେପେ । ଆପେକେ ପାବିତାର୍‌ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ଜିମାକାନ୍‌ ଜୀୱାନ୍‌ ଲେକା ହବାଅଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୧୨ ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହିନିଜୁଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌କେ ନେଲ୍‌ ହରାତାନ୍‌ରେଦ, ଏନା ଜାଲ୍‌ଦି ହିଜୁଃ ନାଗେନ୍ତେ ସେକାଡ଼ାକାନ୍‌ପେ । ଏନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ସିର୍ମାରେୟାଃ ଏନେଟେଦ୍‌ ବିଷାଏ ସବେନ୍‌ ଜୁଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଜିୟନଃଆ ଆଡଃ ସିର୍ମାରେନ୍‌ ଇପିଲ୍‌ ଚାଣ୍ଡୁଃ ପୁରାଃ ଜୁନୁଲ୍‌ରାଃ ଏଲାଙ୍ଗ୍‌ତେ ଲେୟାଙ୍ଗ୍‌ଅଁଃଆ । ୧୩  ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁକେ ଏମାକାଦ୍‌ବୁ ବାନାର୍‌ସା କାଜିଲେକାତେ, ମିଆଁଦ୍‌ ନାୱା ସିର୍ମା ଆଡଃ ନାୱା ଅତେବୁ ନେଲ୍‌ହରାତାନା, ଅକ୍‌ନାଃଚି ଧାର୍‌ମାନ୍‌କଆଃ ତାଇନଃ ଠାୟାଦ୍‌ ହବାଅଃଆ ।
୧୪ ଏନାତେ ହେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହାଗା ମିଶିକ, ଆପେ ନେ ସବେନାଃକେ ନେଲ୍‌ହରାତାନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନେପେଲ୍‌ରେ ପାବିତାର୍‌ ଆଡଃ ବେଗାର୍‌ ଦାଗିକାନ୍‌ ଲେକା ସୁକୁଜୀଉତେ ତାଇନଃ ନାଗେନ୍ତେ ବୁଗିଲେକା ଚେଷ୍ଟାଏପେ । ୧୫ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ଚିମିନ୍‌ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ନିଃ ତାନିଃ । ଆପେୟାଃ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ ନାମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଇନିଃ ଚିମିନ୍‌ ନେଡା ଏମାକାଦାଏ, ଏନା ଆବୁଆଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହାଗା, ପାଉଲୁସ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃଏତେ ସେଣାଁଁ ନାମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆପେତାଃତେ ନେ ଚିଟାଉ ଅଲାକାଦାଏ । ୧୬ ଇନିଃ ଆୟାଃ ସବେନ୍‌ ଚିଟାଉରେ, ନେ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏ ଉଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ତେ କାଜିକାଦାଏ, ଏନ୍‌ ସବେନାଃରେ ନେ'ଲେକା ଚିମିନ୍‌ ହାମ୍ୱାଲ୍‌ କାଜିକ ମେନାଃ, ଅକ୍‌ନାଃକଚି ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃଗି ହାମ୍ବାଲାଃ । ଥାବର୍‌ରେ କା ତାଇନଃ ବେଗାର୍‌ ସେଣାଁଁନ୍‌ ହଡ଼କ ଏଟାଃ ସବେନ୍‌ ଧାରାମ୍‌ପୁଥି ଲେକାଗି ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଚିଟାଉକରେୟ ଏନ୍‌ଲେକାଗି ମୁଣ୍ଡିକ ଉଦୁବାଃ । ନେଆଁଁତେ ଇନ୍‌କୁ ଆକଆଃ ଜିୟନଃକ ଆଉତାନା ।
୧୭ ମେନ୍‌ଦ ହେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହାଗା ମିଶିକ, ଆପେ ନେ ସବେନାଃ ସିଦାରେ ସାରିକାଦାପେ । ଏନାତେ ଚିର୍ଗାଲାକାନ୍‌ ତାଇନ୍‌ପେ, ଜେ'ଲେକା ଏତ୍‌କାନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ହସଡ଼ ଇନିତୁରେ ଉୟୁଃକେଦ୍‌ତେ ଆପେୟାଃ କେଟେଦ୍‌ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ଏତେ ଆଲପେ ସାଙ୍ଗିନଃଆ । ୧୮ ମେନ୍‌ଦ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ଆଡଃ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ଆଡଃ ସେଣାଁଁତେ ହାରାଇଦିଅଃପେ । ନାହାଁଃ ଆଡଃ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ଜାକେଦ୍‌ ଇନିୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃକା, ଆମେନ୍‌ ।
୩:୩ ୩:୩ ଯିହୁଦା ୧:୧୮. ୩:୧୦ ୩:୧୦ ମାଥିଉ ୨୪:୪୩; ଲୁକ ୧୨:୩୯; ୧ ଥେସ୍‌ଲନିକା ୫:୨; ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧୬:୧୫. ୩:୧୩ ୩:୧୩ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୨୧:୧.