୧୨
ମିଆଁଦ୍‌ କୁଡ଼ି ଆଡଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌
୧ ଏନ୍ତେ ସିର୍ମାରେୟାଃ ରିମିଲ୍‌ରେ ମିଆଁଦ୍‌ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ ଚିହ୍ନାଁଁ ନେଲଃୟାନା, ଏନ୍ତାଃରେ ମିଆଁଦ୍‌ କୁଡ଼ି ସିଙ୍ଗିରାଃ ରାଁପ୍‌ ଲେକା ତୁସିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ତାଇକେନାଏ । ଆୟାଃ କାଟା ଲାତାର୍‌ରେ ଚାଣ୍ଡୁଃ ଆଡଃ ବହଃରେ ଗେଲ୍‌ବାର୍‌ ଇପିଲ୍‌ରାଃ ମୁକୁଟ୍‌ ତାଇକେନା । ୨ ଏନ୍‌ କୁଡ଼ି ହାମ୍ବାଲ୍‌ରୋୱାକାନ୍‌ ତାଇକେନାଏ ଆଡଃ ହନ୍‌ ଜାନାମଃରେୟାଃ ଦୁକୁରେ ହାସୁଇ ନାମେ ତାଇକେନା ।
୩ ସିର୍ମାରେୟାଃ ରିମିଲ୍‌ରେ ଆଡଃମିଆଁଦ୍‌ ଚିହ୍ନାଁଁ ନେଲଃୟାନା । ଏନ୍ତାଃରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆରାଃ ରାଙ୍ଗ୍‌ରେନ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌ ନେଲ୍‌କିୟାଇଙ୍ଗ୍‌, ଇନିୟାଃ ଏୟା ବହଃ, ଗେଲ୍‌ ଦିରିଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ମିପିଆଦ୍‌ ବହଃରେ ମିପିଆଦ୍‌ ମୁକୁଟ୍‌ ତାଇକେନା । ୪ ଇନିଃ ଆୟାଃ ଚାଆଃଲମ୍‌ତେ ସିର୍ମାରେନ୍‌ ଆପି ହିସା ଇପିଲ୍‍କକେ ଅତେରେ ହୁରାଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌କଆ । ଏନ୍ କୁଡ଼ିରାଃ ହନ୍‌ ଜାନାମ୍‌ୟାନ୍‌ଚି, ଇନିଃକେ ଉଦି ନାଗେନ୍ତେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌ ଏନ୍ କୁଡ଼ିଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁୟାନା । ୫ ଏନ୍ତେ ଏନ୍‌ କୁଡ଼ି, କଡ଼ାହନ୍‍ ଜାନାମ୍‌କିୟାଏ, ଇନିଃ ସବେନ୍ ଦିଶୁମ୍‌କେ ମିଆଁଦ୍‌ ମେଡ଼େଦ୍‌ ସଟାତେ ରାଇଜେୟା । ମେନ୍‌ଦ ଏନ୍‌ ହନ୍‌କେ ଛଡ଼ାଅ ଇଦିକେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ରାଜ୍‌ଗାଦି ଆୟାର୍‌ତେ ଇଦିୟାନା । ୬ ଆଡଃ ଏନ୍ କୁଡ଼ି ବିର୍‍ତେ ନିର୍‌ୟାନା । ଏନ୍ତାଃରେ ୧,୨୬୦ ମାହାଁ ଜାକେଦ୍‌ ଆୟାଃ ତାଇନଃ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଠାୟାଦ୍‌ ବାଇକେଦାଏ ।
୭  ଏନ୍ତେ ସିର୍ମାରେ ମାପାଃତୁପୁଇଙ୍ଗ୍‌ ଏନେଟେଦ୍‌ୟାନା । ମିଖେଲ୍‌ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଦୁଁତ୍‌କ, ଏନ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଆଇଃକ୍‌କେ ଅତଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କଲଃ ଲାପାଡ଼ାଇୟାନାକ । ୮ ମେନ୍‌ଦ ଲାପାଡ଼ାଇରେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଆଇଃକ୍‌କେ ଅତଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କ କାକ ଜିତାଅ ଦାଡ଼ିୟାନା ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ସିର୍ମାରେ ଠାୟାଦ୍‌ କାକ ନାମ୍‌କେଦା । ୯  ଏନ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃତାନାଏ, ସବେନ୍‌ ଅତେଦିଶୁମ୍‌କେ ବେଦାକାଦ୍‌ ମାରି ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌, ସାଏତାନ୍‌; ଆୟାଃ ଦୁଁତ୍‌ ଆଡଃ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ଲଃ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ହୁରାଙ୍ଗ୍‌ୟାନା ।
୧୦ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସିର୍ମାରେ ପୁରାଃ କାଉରିକେଦ୍‌ତେ ମିଆଁଦ୍‌ ଲାବ୍‌ଜା ଆୟୁମ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌, “ନାହାଁଃଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ ସେଟେରାକାନା । ଆୟାଃ ପୁରାଃ ପେଡ଼େଃ, ରାଇଜ୍‌ ଆଡଃ ଆୟାଃ ମାସିଆଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ଉଦୁବାକାନା । ଅକ ଫାଁସ୍‌ରିରେ ଉୟୁଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ନିଦାସିଙ୍ଗି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁକେଦ୍‌ତେ, ଆବୁଆଃ ହାଗା ମିଶିକଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ହସଡ଼ କାଜିନିଃ ତିସିଙ୍ଗ୍‌ ସିର୍ମାଏତେ ହୁରାଙ୍ଗ୍‌ ଏଣ୍ଡାଃକାନା । ୧୧ ମିଣ୍ଡିହନ୍‌ଆଃ ମାୟୋମ୍‌ରାଃ ପେଡ଼େଃତେ ଆଡଃ ଆକଆଃ ଗାୱାରେୟାଃ କାଜି ଉଦୁବ୍‌ ହରାତେ ଆବୁଆଃ ହାଗା ମିଶିକ ଜିତାଅକାନାକ, ଆଡଃ ଗନଏଃ ଜାକେଦ୍‌ ଇନ୍‌କୁ ଆକଆଃ ଆପ୍‌ନାଃ ଜୀଉକେ କା ଦୁଲାଡ଼୍‌କେଦ୍‌ତେ ଜୀଉ ଏମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ସେକାଡ଼ାକାନ୍‌ ତାଇକେନାକ । ୧୨ ଏନାତେ ସିର୍ମା ଆଡଃ ସିର୍ମାରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ସବେନ୍‌କ ରାସ୍‌କାଅଃପେ । ମେନ୍‌ଦ ହାଏ, ଅତେ ଆଡଃ ଦରେୟାରେନ୍‌ ସବେନ୍‌କ, ଆପେୟାଃ ଦୁର୍‌ଦାସା ଚିମିନ୍‌ ବରୱାନ୍‌ଗିଆ ! ନାହାଁଃ ସାଏତାନ୍‌ ଆପେତାଃରେ ପୁରାଃଗି ଖିସ୍‌କାନା, ଚିଆଃଚି ଇନିଃ ସାରିତାନାଏ ଆୟାଃ ନେଡା ପୁରାୟାନ୍‌ଗିଆ ।”
୧୩ ଏନ୍ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌ ଆପାନ୍‌କେ ଅତେରେ ହୁରାଙ୍ଗ୍‌କାନ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଏନ୍‌ ହନ୍‌ ଜାନାମାକାଇ କୁଡ଼ିଆଃ ଦୟା ଦୟା କୁଦାଅକିୟାଏ । ୧୪ ଏନ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌ତାଃଏତେ ବାଞ୍ଚାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ, ଏନ୍‌ କୁଡ଼ିକେ ବାଜ୍‌ ଅଡ଼େରାଃ ବାରିୟା ମାପ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌ ଆପ୍‌ରବ୍‌ ଏମ୍‌ୟାନା । ଏନାଃଲଃ ଇନିଃ ବିର୍‌ତେ ଆଫିର୍‌ୟାନା ଆଡଃ ଏନ୍ତାଃରେ ଆପିୟା ଆଡଃ ଆଧା ବାରାଷ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ବୁଗିଲେକା ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆସୁଲ୍‌ୟାନା । ୧୫ ଏନ୍ତେ ଏନ୍ କୁଡ଼ି ଗାଡ଼ାରେୟାଃ ଦାଆଃରେ ଆତୁଃକାଏ ମେନ୍ତେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌ ଆୟାଃ ମଚାଏତେ ଟୁଡା ଦାଆଃ ଫୁର୍‍କାଅ ଅଡଙ୍ଗ୍‌କେଦାଏ । ୧୬ ମେନ୍‌ଦ ଏନ୍‌ କୁଡ଼ିକେ ବାଞ୍ଚାଅ ନାଗେନ୍ତେ ଅତେ ଆୟାଃ ମଚା ଅଟାଃକେଦ୍‌ତେ, ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌ରାଃ ମଚାଏତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃତାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ଟୁଡା ଦାଆଃ ନୁଁ ଆଞ୍ଜେଦ୍ କେଦାଏ । ୧୭ ଏନାରେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌ ଏନ୍‌ କୁଡ଼ି ଚେତାନ୍‌ରେ ପୁରାଃଗି ଖିସ୍‌ୟାନା ଆଡଃ ଆୟାଃ କିଲିରେନ୍‌ ସାରେଜାକାନ୍‌ ହନ୍‍କଲଃ ଲାପ୍‌ଡ଼ାଇ ନାଗେନ୍ତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ୟାନା । ଅକନ୍‌କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆନ୍‌ଚୁକ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାନା ଆଡଃ ୟୀଶୁଆଃ ବିଷାଏରେ ଗାୱା ଏମାଃକ, ଇନ୍‌କୁ ଆୟାଃ ହନ୍‌କ ତାନ୍‌କ । ୧୮ ଆଡଃ ଏନ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌ ଦରେୟା ଗେନାରେ ତିଙ୍ଗୁୟାନା ।
୧୨:୭ ୧୨:୭ ଯିହୁଦା ୧:୯. ୧୨:୯ ୧୨:୯ ଲୁକ ୧୦:୧୮.