Pilipai
Yesu pi wel wiak kutömweri sëën wë krismaki 32 pöta ök won sëën Pool pi wii kaatak wë pep epwer retëng ëak Epaprotaitas mangkën wak së Pilipai kakë ingre mor saurö mena. Pool pi wet rëak Pilipai kak së ngönën ök maan narö Yesuun kön wi kosang wesa (Ngön Yaaö Omnarö 16:11-40). Pël ëën ënëmak Pool pi wii kaatak wëën ingre moröröak mon nant wa rongan ëak Epaprotaitas mangkën wak së Pool mena. Pël ëën Pool yowe mëak pep epwer mena. Pi wii kaatak wë ërëpërëp yeem pitta Kristooring wë pötaan ërëpërëp ëëpënëak kent kön wiak retëng ëa.
Pöt epël wia.
Ngön ngës rëaut 1:1-11
Poolë ngönte 1:12-26
Kristook yal menak wëauta ngönte 1:27–2:18
Timotiire Epaprotaitas piarpim ëëpnaat 2:19-30
Pepanöm ngönte 3:1–4:9
Kaamök elmëautaan yoöre ërëp ngönte 4:10-20
Ngön mëët 4:21-23
1
O Pilipai kak Anutuu omnarö Yesu Kristook yal menak wë pöröere ngönënë wotöököröere ngönënë ya kaamök yaaurö, Poolre Timoti Yesu Kristo pim inëën yaauwaar tenip wë nook pep epwer retëng ë yaningk.
Anutu tiarim Pepapre Aköp Yesu Kristo piarpim komre kolap mayaap pöt ningkën arim naë wiaap.
Pool pi Anutuun yoöre ërëp mëëa
Ne arimëën yak akun ëlötë kön weswes eimeë Anutu nemopön yoöre ërëp maim wë. 4-5 Ar wet rëak ngön ompyaut kat wia pötak ngës rëak neering top ëak aö aö imeë peene pël yeë pöten kön wieë nem Anutuun ök yamëëa pötë ërëpsawiaring wë ar kaamök elniipnaataan ök yamëëaup. Pël ëak ne epël kön yawi. Anutu ngës rëak arim lupötë ompyaö yaalni pöpök ompyaö elnii seimeë Yesu Kristo pim waisëpna akun kaöaöök pet irëpnaap. Ar nem ru ulöpöökörö. Pötaanök Anutuuk ompyaö elnieim öpnaat nem kön yawi pöt yok pangk. Pöt nem wii kaatak wëaöre Kristoë ngön ompyauta songönte tekeri wasën omnarö ngön pöt taë wesak öpënëak ngön yaatak neulëën wëaö pöteparë ar neering lup kopëtemer sak wëën Anutuuk komre kolap elniak kaamök yaalni. Yaap, Anutu ëwat wëën ne yaap pan ök yeniak. Yesu Kristoë tiarën ya ngës kësang yaalni pöl ne arën yaalni. Pël ëeë ne arim lup sant yewesaö pöt kaö sëën Anutuu omnant këëkë ëwat sak ompyaöre utpet pötepar kom ëënëëtaan Anutuun kimang yamëëaup. 10 Pël ëak ar omnant këët kom ëak Kristo pim waisëpna akun kaöaöök saun won, wotpil önëëtaan pël yaaup. 11 Ar pël eim wëën Yesu Kristook kaamök elniin wotpil wëauta këët arim naë oröak kaö sëpnaat. Pël ëën omnarö pöten itenak Anutuun yaya mëak pim yapinte ping wesak aim öpnaat.
Pit Pool wii kaatak moulmëak ngön ompyaut il newariin ëën ulöl sa
12 Karurö, ar ëngk ma e wasnganëën ök niamaan kat wieë. Pit nem wii kaatak neulëautak ngön ompyaut il nemowariin ëën ulöl yes. 13 Pötaanök nga omën pourö Rom omën omp ak Sisa pim kaatak ngai yaaö pöröere omën munt kak eprek wëauröeta pit neen ëwat wë, nem Yesu Kristoë ngön ök yaautaan wii ka eptak neulëa pöten. 14 Pël ëën ingre mor sa nem kar narö kësang nem Kristo pimëën yak wii kaatak neulëa pöten kön wieë Aköpön kön kosang wiak kas köpël Anutuu ngönte ök aim wë.
15 Yaap, omën narö ne utpet wesak wak neirapënëak Kristo pim ngönte ök aim wë. Ën narö neen ompyaö elnëëpënëak pim ngönte ök aim wë. 16 Omën nem ompyaö elnëëpënëak Kristoë ngönte ök aim wëa pörö pit omën naröak ne ngön ompyauta songönte amëak wii kaatak neulëa pöten kön wiak lup sant elnëëpënëak Kristoë ngönte ök aim wë. 17 Ën omën ne wak neirapënëak Kristoë ngönte ök aim wëa pörö pitëmtëën wak isak apënëak pim ngönte ök aim wë. Pit korar yeem ne wii kaatak wëën pitëm ngön ompyaut ök yaaö pötaan wii kaata ngarangköröak könöm munt nant nem rangk newiak yal mampënëak yaë. 18 Pipët ompyaö. Pöt omën narö korar yeem Kristoë ngönte ök aim wë, ën narö wotpil yeem pël eim wë pouteparëën ne ërëpsawi yeë. Nemëën pitëm Kristoë ngönte ök ya pipët kaöet. Pötaanök ërëpërëp yeë.
19 Yaap, ne ërëpsawi eim ömaap. Pöt ne epël kön yawi pötaanök. Ar nemëën Anutuun kimang yemaan Ngëëngk Pul Yesu Kristoë wes mëën waisa pöök kaamök elnëën ne wii kaatakaan ent ë neulëëpnaat. 20 Ne omën nant yeem ëöere kaskas naën ëëmëak kent kaö pan. Ne akun ëlötë Kristoë ngönte ök ëak pim yapinte wak isak yaaupök peeneeta öp wëëre wel wi pël ëëma pötak kas köpël tapël pim yapinte wak isak amaap. 21 Nemtë könöök epël yawi. Ne yangerak öma pöt Kristoë songönte war wesak amaap. Pöt ompyaö. Ën wel wiima pöt pim naë sumaap. Pöt ompyaö pan. 22 Ne yangerak yal menak öma pöt nem Kristo pimëën yak ya mëmpa pötak kë orööpnaat. Pötaanök nem ëëmaaten kön selap yaë. Pöt nem wel wiimaat ompyaut ma öp ömaat ompyaut ne pöten kön nawiin. 23 Yaap, ne ëngk ma e yewas. Nemtë kentöök wëwë epët sëp wesak së Kristo piiring öma pöt nemëën ompyaö pan. 24 Pël ëëmaatak ne yang eprek yal menak öma pöt ar kaamök elnieim ömaat. Pöt arimëën ompyaö pan ëëpnaat. 25 Ne pipten kön kosang yawi. Pötaanök ne ëwat sak wel nawiin öp wë arim kön wi kosang yewesaut kosang sëëre pötaring ërëpsawi ë pël ëënëëtaan arim naë wë kaamök elnieim ömaap. 26 Pötaanök nem arim naë kaalak waisumaatak ar nemëën ërëpsawi ëak yok pangk Yesu Kristoon yaya manëët.
Pilipai omnarö pit Poolring këlangön kat wia
27 Ar kopët eptenökëër kosang wesak weë. Kristoë ngön ompyauta wia pöl wotpil wesak weë. Pël ëaan ne arim naë wais itaampööre kamaarek wëën pöt omnaröak arën, “Pit lup kopëtemer sak wë kosang sak taueë nener yal menak weë ngentiak ngön ompyaut ök ya,” pël aan kat wiimaat. 28 Pël yaëën ar kas naën yaëën itenak pit kö sëën ar muumök önëët pöt kön wiipnaan. 29 Anutuuk arim naë orööpënëak ëa pöt Kristoon kön wi kosang wasënë pötaan pëën won, pim ënëm yeem këlangön kat wiinë pötaanta elnia. 30 Ngaan ar itenaan ne Kristoë yaat yamëngkën omnaröak këlangön kat newiak utpet neweseimaut. Peeneeta ar kat yawiin tapël yaalnë. Pël yeem arta tapël yaalni.