2
Nan Nin-itdowan Pablo Isnan iTesalonica
Dakayo ay ib-ak ay mamati ken Jesu Kristo, olay no wada nan mangmangwani en maid silbin nan inmayanmi id kasin issa ngem getkenyo ay nasilbi. Getkenyo nan napaligatanmi id Filipos ya nan pilmi ay nang-iiyawanda ken dakami sakamipay omey issa. Ngem olay no adoado nan nang-ap-apos ken dakami et egay kami kayet inmeg-egyat ay nangibagbaga isnan gawis ay damag Apo Dios tay badbadbadangana dakami. Maid egyatmi tay baken kampot nan ibagbagami ay mang-aw-awis isnan ipogaw ta mamatida ken Jesu Kristo. Maid kankananmi is mangsikap isnan ipogaw ya baken bababai nan wada isnan nemnemmi isdin inmayanmi issa ay nin-itdo. Nodi kanayon ay ibagbagami nan tet-ewa ay kaneg nan ik-ikkan nan ipogaw ay taltalken Apo Dios tay talkena dakami ay mangibagbaga isnan gawis ay damag ay maipanggep ken Kristo. Et baken nan gomasingan di ipogaw ken dakami is wada isnan nemnemmi nodi nan gomasingan Apo Dios tay siya nan makailasin isnan gawis wenno ngawi ay nemnem di ipogaw. Getkenyo met ay egaymi inas-asokalan nan kinkinwanimi tapno maawis nan ipogaw. Ya baken nan bomaknanganmi is inan-anapmi issan nin-isolsolowanmi. Getken Apo Dios ay tet-ewa dana. Et baken nan dayawyo ken dakami wenno nan dayaw di teken ay ipogaw is inan-anapmi. Ngem no kayatmi ay madayaw et mabalin tay dakami nan pinilin Kristo ay aapostolisna. Ngem egaymi inpapangato nan nemnemmi nodi inan-anosanmi nan am-in ay inik-ikkanmi ay pala ken dakayo ay kaneg nan ikkan nan ina ay mang-ay-ayowan ay gawis isnan an-akna.
Isonga gapo isnan dadama ay layadmi ken dakayo et baken kedeng nan nangibagbagaanmi isnan gawis ay damag is it-itedmi ken dakayo ngem mabalin ay olay matey kami gapo ken dakayo basta getkenyo nan kalin Apo Dios. Waay nemnemnemenyo kayet nan dadama ay nin-oblaanmi. Labi ya kag-aw et intoltoloymi ay ninsapsapo is inlaklakomi dakamipay isolsolo nan gawis ay damag ay nagapo ken Apo Dios. Ninsapsapo kami is inlaklakomi tasiyay waday menkatagomi tapno egay kayo napaligatan ay men-gasto pala ken dakami. 10 Inil-ilayo ya getken Apo Dios abes nan gawigawis ay ogalimi ken dakayo ay mamati id issa. Maid inik-ikkanmi is mabalin ay nadeldelaw nodi nan mangipagasgasing ken Apo Dios nan inik-ikkanmi. 11 Getkenyo ay kaneg nan gawis ay ikkan nan ama ay mang-it-itdo isnan an-akna nan kaneg nan inikkanmi ken dakayo. 12 Liniwliwaliwmi ya inpagpagagetmi dakayo ta adi kayo somadsadot ay mangsolsolot isnan gawis ay maikkan tapno pagasingenyo si Apo Dios ay nang-ayag ken dakayo tapno maibilang kayo isnan awnitna mentolayan ya isnan kinangatona abes.
Mapalpaligatan Nan Mamati Id Tesalonica Ngem Intoltoloyda Kayet Ay Mamati
13 Nan esa pay ay kanayon ay men-iyamananmi ken Apo Dios et isnan nangdengnganyo isnan kalina ay inbagami et pinatiyo tay getkenyo ay baken aped kalin di ipogaw nodi kalin Apo Dios tay siya nan tet-ewa ay nagapowana. Tay nan kalina et kabaelana ay mangbadang isnan ipogaw ay mamati ta solotenda nan gawis. 14 Nail-ila nan kabaelana tay olay no pinalpaligat nan kailiyanyo ay adi mamati dakayo ngem egay nasokatan nan nemnemyo ay mangpati isnan kalin Apo Dios. Paliso nan inommat ken dakayo isnan inommat isnan mamati ken Jesu Kristo id Judea tay pinalpaligat gedan nan kailiyanda daida. 15 Nan Judio id kasikasin nan nangpatey isnan tapin di mamadton Apo Dios. Et nan ap-oda ay Judio abes nan nangpatey ken Jesus ay Apo tako. Pinalpaligatda dakami abes. Isonga maid gasing Apo Dios ken daida isnan ik-ikkanda. Ap-aposenda am-in nan ipogaw 16 tay adida layden no ibagami isnan baken Judio nan maipanggep ken Kristo ta maisalakanda. Et siya nan mangtaptapiyanda isnan basolda engganay omadoado ay pilmi. Ngem epdasda nabanag ay madosa tay liniget Apo Dios daida gapo isnan ngawi ay ik-ikkanda.
Pilmi Nan Iliw Pablo Isnan Mamati Id Tesalonica
17 Dakayo ay naibilang ay kanegko bebsat, pilmi nan iliwmi ken dakayo isnan sin-awyan ay naisiyananmi ken dakayo. Olay no maid kami ay makitetee ken dakayo ngem wada kayo kayet isnan nemnemmi. Gapo isnan iliwmi et inpakatmi ay somagong id issa ta kasin tako men-inila. 18 Namin ado ay pinadpadasko ay omey ngem inpaspasaldeng Satanas sak-en ya nan iib-ak gedan. 19 Pilmi nan layadmi ay mang-ila ken dakayo tay dakayo nan mangipagasgasing ken dakami gapo isnan gawis ay ik-ikkanyo. Taltalkenmi dakayo ay mangitoltoloy ay mangsolsolot ken Jesu Kristo. Isonga awnit kami men-galalasing ay mangipaila ken dakayo ken Jesu Kristo isnan kasina omaliyan tay osto nan pammatiyo. 20 Tet-ewa na. Dakayo nan mangipagasgasing ken dakami et daydayawenmi si Apo Dios ay pilmi gapo isnan ostoosto ay pammatiyo.