5
Nan Kasin Omaliyan Kristo
Bebsatko, adi masapol ay waday isolatko is maipanggep isnan timpo ay awnit omaliyan Kristo ay mangbanag isnan ipogaw tay getkenyo ay maid mangtek isnan agew ay ommatana. Kaneg nan domatngan nan mangakew nan omaliyan Kristo tay adina ipagtek sapay ommat. Isnan omdanan nan timpo ay deey et nan wada isnan nemnem di adi mamati et kananda en nasingpa nan biyagda ya maid madadanaganda. Dat domateng ay golpi nan dosa ay maid patenggana. Et maid somya is lomayawanda. Kaneg nan golpi ay menpasikalan nan omanak nan kaneg nan domatngan nan dosa ay maid patenggana ken daida.
Ngem dakayo ay mamati, baken kaneg todi nan awnit ommat ken dakayo tay baken nan menbolinget is menteteanyo isonga adi kayo masdaaw isnan domatngan nan dosa. Tay nalawagan nan nemnem tako ay baken kaneg nan adi mamati ay menbolinget nan nemnemda ay adi makaawat isnan tet-ewa. Isonga adi tako somadsadot ay mang-ik-ikkan isnan gawis ay baken kaneg nan ik-ikkan nan adi mamati. Itoltoloy tako koma ay mang-ikkan isnan gawis ya nemnemen tako omona ay osto nan am-in ay ikkan tako tapno nakasagana tako isnan awnit omaliyan Kristo. Tay baken tako kaneg nan adi mangtek ken Apo Dios ay menbolinget nan nemnemda. Kanegda maseseyep tay maid ikkanda ay mensagana isnan awnitna omaliyan nodi adoado nan ik-ikkanda ay ngawi ay kaneg nan ipogaw ay mabotboteng. Ngem teken ken datako ay mamati tay nalawagan nan nemnem tako. Isonga ten-en tako koma nan am-in ay ikkan tako ya nan nemnem tako ta maid ngawi is ik-ikkan tako. Adi tako kalkalingkingan nan pammati tako ken Kristo ya layad tako isnan iib-a tako. Adi tako kalkalingkingan abes nan nangisalakanan Jesus ken datako ta adi tako madosa. Tay nan pammati ya nan layad ya nan nangisalakanan Jesus ken datako et daida nan mangbadbadang ay mangsalaknib ken datako isnan dolog. Tay baken nan mangipailaan Apo Dios isnan ligetna is gapo ay pinilina datako nodi kayatna ay maisalakan tako gapo isnan inikkan Jesu Kristo ay Apo tako. 10 Tay si Kristo nan natey ay pala ken datako tapno olay no natey tako wenno daan ay matatago tako isnan kasina omaliyan et makitetee tako ken siya ay eng-enggana. 11 Isonga nan ik-ikkanyo ay men-ginasing ya menbinadang ay mangipapapigsa isnan pammatiyo di itoltoloyyo.
Nan Tapin Di Bilin Pablo Ken Daida
12 Naay da pay di ibagak ken dakayo. Nan ipogaw ay mangipapaek ay mangbagbaga ya mangipangpango ken dakayo isnan mangsolsolotanyo ken Kristo et kayatko ay lispitowenyo daida ay gawis. 13 Ipailayo nan layadyo ya banolenyo daida tay daida nan men-ob-obla ay gawis pala ken Kristo. Ya nan esay kayatko et pos-aenyo koma nan nemnemyo am-in ay mamati.
14 Ibagak abes ken dakayo ay mamati en masapol ay ibilinyo isnan sadot ay men-obla ta mentalabakoda ay gawis. Ay-ayowenyo nan omegyat isnan ligat ya badanganyo nan nalaka ay madoldolog ta baken nan dolog is patpatiyenda. Masapol ay anosanyo ay mangbadbadang isnan am-in ay ipogaw. 15 No waday mang-ik-ikkan is ngawi ken dakayo adiyo bab-aesan nodi nan gawis koma nan ikkanyo ay kanayon isnan ib-ayo. 16 Olay no waday ligat et adi koma makak-aan nan gasingyo. 17 Itoltoloyyo ay menlol-owalo ken Apo Dios isnan am-in ay maik-ikkan. 18 Men-iyaman kayo ken siya isnan am-in ay om-ommat olay no naligat tay siya dana nan kayatna ay ikkan tako gapo isnan maitatapiyan tako ken Jesu Kristo. 19 Adiyo sopsoplaen nan ibagbagan nan Ispirito Santo ken dakayo. 20 Lispitowenyo ay gawis nan kankanan nan mamadton Apo Dios 21 ngem masapol ay paneknekanyo nan ibagbagada ta getkenyo no tet-ewa ay nagapo ken Apo Dios 22 ya itoltoloyyo ay mangpati isnan am-in ay gawis dakayopay addawiyan nan am-in ay ngawi.
23 Sapay koma ta si Apo Dios ay mangipasingsingpa isnan nemnem tako nan mangipagawgawis ken dakayo isnan am-in ay nemnemyo ya am-in ay ikkanyo ta maid kadelawanyo isnan Apo tako ay si Jesu Kristo isnan kasina omaliyan. 24 Matalek si Apo Dios ay nang-awis ken dakayo ta mamati kayo isonga siya gedan nan mangbadbadang ken dakayo ay mang-ikkan isnan gawis ta masilbi kayo ken siya.
25 Dakayo ay ib-ami ay mamati, ilol-owalowanyo kad dakami. 26 Ibagayo abes nan layadko isnan ib-ayo ay mamati issa. 27 Gapo isnan kalebbengak ay nagapo ken Jesus ay Apo tako et ibilinko ken dakayo ay ibasayo nan naay solatko isnan am-in ay mamati id issa Tesalonica. 28 Sapay koma ta likliknaenyo nan badang ya layad nan Apo tako ay si Jesu Kristo.