5
Nan Awnit Ommat Isnan Agom Ay Baknang
Dakayo abes ay babaknang, dengngenyo nan kanak. Menseseg-ang ya men-aga kayo koma gapo isnan awnityo pilmi ay mapaligatan. 2-3 Patpatgenyo nan kinabaknangyo ngem awnit mamaid tay nan adoado ay osalenyo et awnitda mabakas. Nan badbadoyo et awnit madonot ya nan sipingyo et mabootan ya malatiyan. Nan madadaelan nan idodolinyo et siya nan kailaana ay awnit dosaen Apo Dios dakayo gapo isnan kinaagomyo. Tay kedkedeng nan bomaknanganyo is gamgamgamanyo dapay id wani nan maodi ay timpo. Getken Apo Dios ay kangatowan ay Apo ay sos-owitikenyo nan mangsamsama isnan payewyo. Dengdengngena nan mensegseg-anganda ken siya ta badangana daida tay adi omanay nan ilaglagboyo ken daida. Ngem dakayo et nan gawis ya naganas ay biyagyo nan nemnemnemenyo et kedeng. Isonga kanegyo nan baka ay aped mangmangmangan tasiyay lomames ngem adina getken ay nganngani ay mapalti. Nan esa pay ay ngawi ay ik-ikkanyo et apedyo pabasbasolen nan gawis ay ipogaw dayopay patpateyen nan tap-ina ken daida olay no maid basolda dapay maid ik-ikkanda ay mangsalaknib isnan awakda.
Masapol Ay Naanos Tako
Ngem dakayo ay bebsatko, masapol ay naanos kayo olay ngan di ik-ikkanda ken dakayo engganay somagong si Jesu Kristo. Nemnemenyo nan ikkan nan mannalon. An-anosanda ay mangses-eed isnan odan tasiyay mensamada dadat mentoned. Dadat abes an-anosan ay mangses-eed engganay mabgasan nan pagey sadapay aniyen. Isonga masapol abes ay anosanyo ay mangses-eed isnan somagongan Apo Jesu Kristo. Papigsaenyo nan nemnemyo ay mangtongpal ken siya tay nganngani nan somagongana isnan batawa. Isonga adi kayo men-in-iniyaw tasiyay adi dosaen Apo Dios dakayo tay nganngani nan omaliyan Jesu Kristo ay mangbanag ken datako.
10 Nemnemnemenyo bebsat, din mamadton Apo Dios ay inbab-aana ay nangibagbaga isnan bilina. Naanosda ay olay no naligligatanda. Et siya di koma nan ikkanyo. 11 Din deeyda ay mamadto et kanan tako en nagasatda tay nakaanosda isnan ligat ay nangtongtongpal isnan layden Apo Dios. Dinngeyo nan inommat isdin si Job id sang-adom. Dadama din ligatna ngem inan-anosana isonga idi nakwas dat gawis nan ommat ken siya tay si Apo Dios et managseg-ang ya dadama nan layadna isnan ipogaw.
12 Nan esa ay napatepateg ay ibagak ken dakayo ay bebsat et adi kayo mensapsapata ay mang-osal isnan ngadan Apo Dios wenno isnan kompolmi. Adi masapol di tay masapol ay matalek kayo ay kanayon ay men-ibagbaga isnan tet-ewa. Tay no osalem nan ngadan Apo Dios ay mensapata et madosaka.
Masapol Ay Menlowalo Tako
13 No wada ken dakayo nan maligligatan dat mendawat koma ken Apo Dios ta badangana siya. Nan men-gasing abes ken dakayo et gawis abes no dayawenda si Apo Dios. 14 Et no wada ken dakayo nan masaksakit et paayagna koma nan aap-apon di mamati ta omeyda isnan baeyna ta lanaanda siya dadapay mendawat ken Apo Dios ta pagawisena siya. 15 No talkenda si Apo Dios ay mangipagawis isnan sakitna et gomawis tet-ewa. No abes nakabasol et pakawanen gedan Apo Dios siya. 16 Isonga no binmasol kayo isnan iib-ayo et masapol ay menpakawan kayo. Masapol gedan ay ilowalowanyo nan iib-ayo tasiyay gomawis nan saksakityo. Tay nan lowalon nan mamati ay gawigawis nan ik-ikkana et pilmi nan kabaelana. 17 Kaneg din si Elias ay mamadto id kasikasin. Ipogaw siya ay kaneg tako ngem inpapasnekna ay nangilowalo ken Apo Dios ta adi omod-odan dat egay tet-ewa inmod-odan is toloy tew-en ya kagedwa. 18 Dat kasin menlowalo ta omodan dat omodan tet-ewa et tomobo nan molmola.
19-20 Bebsatko, nemnemnemenyo ay no wada ken dakayo nan adi mangtongtongpal isnan linteg Apo Dios ngem dat wada ken dakayo nan mangbagbaga ken siya tasiyay solotena kasin si Apo Dios et binadangana siya tasiyay adi omey isnan kadosdosaan di adi mamati et olay no adoado nan basolna et pakawanen Apo Dios.