6
लज्‍युरतिवा तोलुपकी कोर्ला
तमा ती लुक रुक तीकी लज्‍युर दिनकी नाङ्‍ला लज्‍युर च्‍यिक ति तोलुप थोङ्‍सुङ। तमा सेन्‍बु वोतुप सेम्‍ज्‍येन ज्‍यीकी नाङ्‍ला च्‍यिक तीकी सम्‍डुक ग्‍यकुप दोके वोरु तेन्‍नी “दे शोक!” सिनी सिक्‍यावु ति ङे थोसुङ। तमा ङे दोङ्‍ला त कर्मु यी वोतुप थोङ्‍सुङ। ती ते खला शेन्‍दुप तीकी लकला दा च्‍यिक खुर्नी नोक। तमा ती ति गोमाला ग्‍येलुप तप्‍की तीला ग्‍येल्‍वुकी उशाक च्‍यिक कोन्‍नी बिन्‍सुङ। ती ज्‍युक्‍ला ती ति मङ ग्‍येला कियी गाल्‍सुङ।
ती ज्‍युक्‍ला येलुङ लुक रुककी यम्‍बा लज्‍युर ङ्‍यिवा ति तोल्‍सुङ। तमा सेन्‍बु वोतुप सेम्‍ज्‍येन ङ्‍यिवा तीकी “दे शोक!” सिनी सिक्‍यावु ति ङे थोसुङ। तमा यम्‍बा छासे मर्वु वोतुप त च्‍यिक थेन्‍सुङ। ती तला शेन्‍दुप तीला जम्‍बुलिङला थमु लोङ्‍गुप ओङ बिन्‍सुङ। तुक क्‍यानी जम्‍बुलिङला मीतिवा च्‍यिककी च्‍यिकला सेटी ङ्‍येक्‍टी किनोक। तीकी लकला खुर्पा ग्‍येर्पु च्‍यिक नोक।
येलुङ ती लुक रुककी लज्‍युर सुम्‍बा साङ तोल्‍सुङ। तमा सेन्‍बु वोतुप सेम्‍ज्‍येन सुम्‍बा तीकी “दे शोक!” सिनी सिक्‍यावु ति ङे थोसुङ। तमा येलुङ ङे त नक्‍पु च्‍यिक थोङ्‍सुङ। ती त नक्‍पी खला शेन्‍दुप तीकी लकला गोरुप ग्‍येमा च्‍यिक नोक। ती सेन्‍बु वोतुप सेम्‍ज्‍येन ज्‍यीकी पर्ला दुक सिरुप वोरु यी ङे थोसुङ, “ङ्‍यिम्‍ज्‍यिक लाका क्‍यावु ल नेसुर ट किलो च्‍यिक याङ्‍ना जवु किलो सुम ङ्‍यो थुप्‍किवी। यिने जैतुन दोङ्‍बु ताङ गुन्‍डुम दोङ्‍बुला ति ना मातोङ।”
येलुङ तीकी लज्‍युर ज्‍यिवा ति साङ तोल्‍सुङ। ती ज्‍युक्‍ला सेन्‍बु वोतुप सेम्‍ज्‍येन ज्‍यिवा तीकी साङ “दे शोक!” सिनी सिक्‍यावु ति ङे थोसुङ। तमा ङे ल्‍हासियाङ त सेर्वु यी साङ थोङ्‍सुङ। ती ते खला शेन्‍दुप तीकी मिङ ति “शेप” यिन्‍नोक। “ङ्‍येला”* ति तीकी तिङ तिङ्‍ला डिनोक। तमा तिवाला जम्‍बुलिङ फेकाकी फेका सेककी मीतिवाला खुर्पा ताङ ल्‍होवारे ताङ नेजु मेलोक्‍पा ताङ रितकतिवा नेसुर सेतुप ओङ बिन्‍नोक।
येलुङ तीकी लज्‍युर ङवा ति तोल्‍सुङ। तमा ते छोठी वोक्‍ला कोन्‍छ्‍योककी सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु ताङ खोकी थोक्‍ला पङ्‍बु बिन्‍दुप तप्‍की सेतुप मीतिवी नम्‍शिङतिवा वोतुप ति ङे थोङ्‍सुङ। 10 तिवा ति “ओ चाङ्‍मा ताङ टेङ्‍बु वोतुप चोछ्‍येवु चोवो, नम पेला सेक ख्‍योरे दी जम्‍बुलिङला लुनी वोतुपतिवाला ठिम क्‍या नङ्‍गुप ताङ ङ्‍यिराङला सेतुप छ्‍येर्पा ति मलाङ्‍गिवी?” सिनी कशेन च्‍यार ग्‍यप्‍सुङ। 11 तमा ती ज्‍युक्‍ला तिवा तेरीला मज्‍या कर्मु रे रे बिन्‍नी दुक सिक्‍यासुङ, “ख्‍यिरा मुला शब्‍ज्‍यी कितुप मीतिवा ताङ तेपा कितुप अच्‍युनुपतिवा साङ ख्यिराङला सेतुप दोके तेरी शिनी टङ्‍गा माछेवा सेक ङासोनी देता।”
12 येलुङ तीकी लज्‍युर टुक्‍पा ति तोल्‍सुङ। तमा सयी ग्‍येर्पु ग्‍यप्‍नी ङ्‍यिमा ति रा नक्‍पु दोके कशेन नक्‍तोमी गलुप ताङ उला साङ ठक दोके मर्वु गलुप ति ङे थोङ्‍सुङ। 13 तमा अन्‍जीरकी दोङ्‍बुला वुर्तुककी योनी माछोवु डेलुतिवा ङ्‍यिलुप दोके क्‍यानी नामगी कर्मातिवा साङ जम्‍बुलिङला लुम्‍सुङ। 14 तमा नाम ति शुकी बिटप टिलुप दोके क्‍यानी तोक तोर्सुङ। तेरी टकतिवा ताङ ग्‍येम्‍छो पर्ला वोतुप ग्‍येम्‍छो परकी स कम्‍बुतिवा साङ दाक दाक्‍पी दासा नेसुर पोनी गाल्‍सुङ। 15 ती ज्‍युक्‍ला जम्‍बुलिङकी ग्‍येल्‍वुतिवा ताङ लुङ्‍बाला ग्‍येला कितुपतिवा ताङ मक्‍मी छ्‍येतिवा ताङ मी छ्‍युक्‍पुतिवा ताङ मी छ्‍येतिवा ताङ योक्‍पुतिवा ताङ रङ्‍ज्‍येन वोपुप मीतिवा तेरी फुक ताङ टककी अर्शा उर्शाला यिप्‍सुङ। 16 तमा तिवी टक ताङ दो ग्‍येर्पुतिवाला दुक सिक्‍यासुङ, “ङ्‍यिरा खला उप्‍नी ग्‍येल्‍ठिकला ज्‍यु वोतुप तीकी थोङ्‍दाङ नेसुर ताङ लुक रुककी ङ्‍यिर्मु नेसुर ङ्‍यिराङला र्‍होक! 17 च्‍यिलासिसिन ग्‍येल्‍ठिकला ज्‍यु वोतुप ताङ लुक रुककी पर्च्याकी तुजे ति वा वे। ती पर्च्याला सु साङ हम क्‍यानी दे मुथुपी।”
* 6:8 ६:८ तीकी तेन्‍दोक ति शेपतिवा लेपुप दासा यिन। ग्रीक ताम्‍ङेला हादेस सिवी।