13
Che Paolo akuujamuka mpingo wa ŵandu ŵakunkulupilila Che Yesu
Au uli ulendo wangu waatatu uchiiche kukwenu. Mpela Malembelo ga Akunnungu igakuti kusala, “Magambo gose chigakaluche kwa kang'wa sya ŵandu ŵaŵili pane kupunda” Natandite kunjamuka panaiche kukwenu pa ulendo wangu waaŵili, ni sambano ngunjamuka sooni pandi kwakutalichila, yakuti pachinjiika ngaangola chanasa kwa aŵala wose ŵalongolele kutenda sambi ni akwendelechela kutenda sambi, ni ŵane wose. Chimuumanyilile usyene wose, kuti Kilisito akuŵecheta ni ŵanyamwe kwalitala lya kang'wa jangu. Kukwenu Kilisito nganaŵa ŵakulepetala paakulichenjeusya ni indu yenu, nambo akugalosya machili gao pasikati jenu. Atamuno ŵaliji ŵakulepetela paŵaŵambikwe pansalaba, nambo sambano akutama kwa machili ga Akunnungu. Iyoyopeyo noweji tuli ŵakulepetala kwakulumbikana nawo, nambo patukulilagasya kwa ligongo lyenu chitutame nawo kwa machili ga Akunnungu.
Nlipime mwachinsyene, nnyimanyilile kanga nlimbilichile mu chikulupi. Ana, ngankwimanyilila kuti Che Yesu Kilisito akutama munkati mwenu? Naga ngakutama nkati mwenu, nlepele. Nambo ngwete chilolelo chakuti ŵanyamwe nkuimanyilila kuti uweji nganitulepela. Noweji tukwapopelela Akunnungu, nkantenda chachili chose changalumbana, ni uwe ngatukusaka tulolechele ni ŵandu kuti ŵakombole. Nambo, nkombole kuipanganya yaili yambone, namose yalolechelaga mpela ŵalepele. Pakuŵa ngatukukombola kupanganya chachili chose chachikukanilana ni usyene. Nambo kuujimilila usyenepe. Tukusengwa patukuŵa ŵakulepetala, ŵanyamwe nli ŵakulimbangana. Kwayele tukwapopela Akunnungu kuti mmeje ŵamalile. 10 Kwaligongo lyo, ngulemba aga ndili ndalichile ni ŵanyamwe, melepe kuti katema kachiiche kweleko, ngasima jwachikali malinga ni ukombole wambele Ambuje wa kunlimbisya ŵanyamwe ngaŵa kunlepetesya.
Chikomasyo chakumalichisya
11 Pambesi achalongo achinjangu nguti nne mwanja. Mmeje ŵamalilwe, mpembesyaneje jwine ni jwine, mmeje ni nningwa umo, ntame mu chitendewele. Nombe Akunnungu ŵa unonyelo ni chitendewele chachiŵa ni ŵanyamwe.
12 Nkomasyane kwakulosyana unonyelo wa Kilisito. 13 Ntuuka wa Ambuje Che Yesu Kilisito, ni unonyelo wa Akunnungu ni ukamulangano wa Mbumu jwa Akunnungu utame ni ŵanyamwe wose.
14 Ntuuka wa Ambuje Che Yesu Kilisito ni unonyelo wa Akunnungu ni ukamulangano wa Mbumu jwa Akunnungu utame ni ŵanyamwe wose.