6
Nipele uweji ŵatukupanganya masengo pamo ni Akunnungu, tukunchondelela nkautenda ntuuka wa Akunnungu mpela nganiukola masengo kukwenu. Pakuŵa Mmalembelo Gamaswela Akunnungu akuti,
“Pa katema kangu ka chanasa nampikene,
ni pa lyuŵa lya ukulupusyo nankamuchisye.”
Nnole, sambano kali katema ka chanasa cha Akunnungu ni lelo lili lyuŵa lya ukulupusyo! Uweji ngatukusaka kuŵa chakukuŵasya chakwatenda ŵandu akasankulupilila Kilisito, kuti masengo getu ganalalatilwe. Nambo mu indu yose itukuipanganya tukulosya kuti, uweji tuli achikatumetume ŵa Akunnungu, kwa upililiu katema ka masausyo ni katema ka kusoŵekwa ni indu ni katema ka kulaga. Twaputikwe ni twataŵikwe ni twasokolekwe pa ŵandu ni twapangenye masengo gakulimba, ni katema kakajinji twachesisye ni twatemi pangalya. Tukulosya kuti uweji tuli achikatumetume ŵa Akunnungu kwa kutama chambone ni kwa umanyilisi ni kwa upililiu ni kwa umbone. Tukunkulupilila Mbumu jwa Akunnungu ni tukwanonyela ŵandu kwausyene. Twalalichile utenga wa usyene kwa machili ga Akunnungu. Yakuputilana yetu yakulichenjela ni yakwaputila ili kupanganya yambone paujo pa Akunnungu. Tuli chile kuchimbilichikwa ni kujaluswa, kutukanwa ni kulapikwa. Tukuwoneka nti ŵaunami nambo tukuŵecheta usyene. Tukuwoneka mpela ŵangatukumanyika nambo tukumanyika nnope, twaputikwe nambo nganituwa, mpela inkuti pakulola uweji tuli ŵajumi. 10 Nachiŵamuno tukuwoneka mpela ŵakusupuka nambo tukusengwa moŵa gose. Nachiŵamuno tukuwoneka mpela ŵakulaga nambo tukwasichisya ŵajinji. Nachiŵamuno tukuwoneka mpela ŵangali chindu nambo tukwete indu yose.
11 Achalongo achinjangu ŵa ku Kolinto, tukungulwiche ni ŵanyamwe pangasisika, ni tukunnonyela ŵanyamwe kwa mitima jetu jose. 12 Nganitulisiŵila kunnonyela ŵanyamwe, nambo ŵanyamwe mpungwisye kutunonyela. 13 Sambano nguŵecheta ni ŵanyamwe mpela achiŵanangu nipele ŵanyamwe ntunonyele uweji mpela itutesile.
Nkakamulana ni ŵandu ŵangakwakulupilila Kilisito
14 Nkakamulana ni ŵandu ŵangakwakulupilila Kilisito pakuŵa kwana uganja chi pasikati ja umbone ni ungalumbana? Ana lulanga ni chipi komboleka kutama pamo? 15 Ana kwana kwilana pasikati ja Kilisito ni Shetani? Ana ŵandu ŵakukulupilila ni ŵangakukulupilila akukombola kutama pamo ni kwilana? 16 Sooni ana kwana kwilana pasikati ja Nyuumba ja Akunnungu ni kuipopelela inyago? Pakuŵa uweji tuli Nyuumba ja Akunnungu, Akunnungu ŵaali ŵajumi mpela iŵatite asyene,
“Chindame mwa ŵelewo,
ni chinjijenda pasikati jao.
Chinjiŵa Akunnungu ŵao,
nombewo chaŵe ŵandu ŵangu.”
17 Kwapele Ambuje akuti,
“Ntyoche pasikati jao,
nkalisepusye nawo.
Nkakwaya chachili cha usakwa,
noneji chinampochele.
18 Ambuje jwali ni ukombole akuti yele,
Chinjiŵa Atati ŵenu,
ŵanyamwe chinchiŵa achiŵanangu.”