8
Kupeleganya kwa unonyelo
Achalongo achinjetu tukusaka kummanyisya yatite Akunnungu kwapa ntuuka mipingo ja ŵandu ŵakunkulupilila Kilisito ja chilambo cha ku Makedonia. Ŵakukulupilila ŵa kweleko ŵalinjikwe nnope kwa kulagaswa nambo kusangalala kwao kwaliji kwakukulungwa mpaka ŵapundile kupeleganya mwakupunda kwa ntima wa unonyelo namuno ŵaliji ŵakulaga nnope. Isyene ngunsalila umboni, ŵapelegenye kwa ukombole wao ni ŵapundile kupeleganya kupunda ukombole wao ni nganapagwa mundu juŵaakanganyichisye nambo kwa kusaka kwao achinsyene. Ŵatuchondelele kwannope tukamulangane nawo kwatumichila ŵandu ŵa Akunnungu ŵaali ku Yudea. Nganapanganya mpela itutite kulolela, nambo ŵalityosisye achinsyene kaje kwa Ambuje ni kwetuwe, malinga ni yaikuti pakwanonyela Akunnungu. Ni twanchondelele che Tito juŵagatandite masengo go ankamusye ŵanyamwe mmalichisye masengo go gakupeleganya kwa ntima wa unonyelo. Ŵanyamwe nkupanganya yambone mu yaili yose, mchikulupi ni ukombole wa kuŵecheta ni umanyilisi ni kuchalila kose ni unonyelo wenu kukwetu. Kwayele tukunchondelela nkole unonyelo wakupunda mmasengo gakupeleganya ga.
Nganguŵecheta kwa kunkanganyichisya nambo ngusaka kuulola unonyelo wenu iŵaga uli wausyene kwa kuulandanya ni unonyelo wa ŵandu ŵane. Pakuŵa ŵanyamwe muumanyi ntuuka wa Ambuje ŵetu Che Yesu Kilisito, namuno ŵaliji ŵakusichila nambo ŵalitesile ŵakulaga kwa liwamba lyenu kuti kwa kulaga kwao ŵanyamwe ntendekwe ŵakusichila. 10 None pa liloŵe li ngunshauli yelei, ili yambone kukwenu kumalichisya aila imwaitandisye mwacheso. Ŵanyamwe mwaliji ŵandanda kupeleganya ni mwaliji ŵandanda kuŵa ni lung'wanu lwakutenda yeleyo. 11 Sambano mmalichisye masengo gakupeleganya go mpela ila imwatite pakuŵa ni lung'wanu lwa kukamusya. Ni kwa lung'wanu lulalula lumwakwete lwakukamusya, iyoyo peyo mmalichisye masengo go kwa kupeleganya malinga ni ukombole wenu. 12 Iŵaga mundu akwete ntima wa kupeleganya, Akunnungu akupochela chindu chakutyosya cho kwakuchilola achila chakwete, ngaŵa kwakuchilola achila changanakola. 13 Nningwa wangu ngaŵa kuti ŵanyamwe nlajeje kuti ŵane apocheje ngwamba nambo iŵeje imo. 14 Aka katemaka ŵanyamwe nkwete indu yaijinji nnope, nipele mwakamuchisye aŵala ŵaikwasoŵa. Ni ŵanyawo patachipata indu yejinji akombole kunkamuchisya ŵanyamwe yaikunsoŵa. Ni pelepo chiiŵe imo. 15 Mpela Malembelo ga Akunnungu igakuti pakusala,
“Juŵakumbikenye yejinji nganakola yakupunda,
ni ajula juŵakumbikenye kanondi nganakola litika.”
Che Tito ni achinjakwe
16 Ngwatogolela Akunnungu ŵaŵapele che Tito ntima wa kunkamusya ŵanyamwe mpela indite kunkamusya une. 17 Ngaŵa kuti ajiitichisye itwaŵendile pe nambo ŵaliji ni lung'wanu lwalukulungwa lwa kunkamusya mpaka ŵasachile nsyene kwika kukwenu. 18 Pamo nawo tukunlajisya njetu, jwakulapikwa ni mipingo jose ja ŵandu ŵakunkulupilila Kilisito kwa kulalichila Ngani Jambone. 19 Kupunda gelego asagulikwe ni mpingo wa ŵandu ŵakunkulupilila Kilisito kuti alongane ni uweji patukuijausya indu yetyosekwe, masengo gatukugapanganya kwa ligongo lya ukulu wa Ambuje ni kulosya kuti tukusaka kwakamusya ŵandu.
20 Tuchilisepusyaga ni liloŵe li kuti mundu jwalijose ngasakola ni chachili chose chakutulalatila yankati itukuti kuutumichila ntuuka wu. 21 Tukusaka kupanganya yambone ngaŵa kwa Ambuje pe nambo ni kwa ŵandu nombe.
22 Kwayele tukunnajisya nlongo njetu jwine pamo ni ŵanyawo jwatunlinjile ni kunkulupilila, nombejo akusaka kwannope kunkamusya, ni sambano akulajila kwannope pakuŵa akwete chikulupi chachikulungwa ni ŵanyamwe. 23 Che Tito jwele ali njangu, jwatukutumichila pamo kwaligongo lyenu. Nambo kwagamba achalongo achinjetu ŵane ŵaŵili ŵakulongana nawo wo ŵelewo ali ŵantenga kutyochela mu mpingo wa ŵandu ŵakunkulupilila Kilisito nombewo akunchimbichisya Kilisito. 24 Sambano mwalosye ŵandu wo unonyelo wenu kuti mipingo jao ja ŵandu ŵakunkulupilila Kilisito jiŵatumile amanyilile kuti patukulilapa kwaligongo lyenu kuli kwakusyene.