2
Jwangondo jwakulupilichika jwa Kilisito
Nipele mmwe mwanangu nlimbichikwe mu umbone wa Akunnungu utukupochela nkulumbikana ni Kilisito Yesu. Ngajigale majiganyo gimpikene kwanguune ginagasasile mmbujo mwa ŵaumboni ŵajinji, ilaila mwape ŵandu ŵakukulupichika uchakombole kwajiganya ŵane. Mpililile mmalagasyo pamo nowe nti jwangondo jwambone jwa Kilisito Yesu. Jwangondo jwakumenyana ngondo akuliŵambasya ni indu ya umi wa moŵa gose nambo akupanganya indu yaikunnonyelesya jwankulu jwakwe. Iyoyo mundu jwakupunda mu luwilo lwa kuutuka ngakupata chindu mpela singwa iŵaga nganakuya malajisyo ga luwilo lo. Jwakulima jwalimile kwa kuchalila akusachilwa aŵe jwaandanda kupata milimbu. Mganisye ingusala yi, pakuŵa Ambuje champe lunda lwa kuimanyilila yose.
Mwakumbuchile Che Yesu Kilisito ŵasyuchile, ŵa lukosyo lu che Daudi mpela ijikuti kusala Ngani Jambone jingulalichila. Une ngusauka ni kutaŵikwa ni minyolo nti mundu jwachigongomalo kwa ligongo lya kulalichila Ngani Jambone ji. Nambo Liloŵe lya Akunnungu ngalikutaŵikwa ni minyolo. 10 Kwa ligongo li ngupililila yose kwa ligongo lya ŵandu ŵaŵasagulikwe ni Akunnungu kuti ŵelewo nombe akulupuswe kwa litala lya Kilisito Yesu ni kwichisya ukulu wa moŵa gose pangali mbesi. 11 Au uŵechete u uli wausyene wati,
“Iŵaga twawile pamo nawo,
iyoyo tutulame pamo nawo.
12 Iŵaga tutupunde kupililila,
sooni tutulongosye pamo nawo.
Iŵaga tutwakane,
nombewo chatukane uweji.
13 Iŵaga ngatukukulupilichika,
ŵele chapunde kukulupilichika,
pakuŵa ngakukombola kugagalauka gaŵechete nsyene.”
Jwamasengo jwakundikwe ni Akunnungu
14 Yele indu yi mwakumbusye ŵandu ŵenu ni kwajamuka paujo pa Akunnungu kuti aleche kukanilana nkati maloŵe. Kukanilana kwangali malumbo pakuŵa kukwalyungasya ŵandu ŵakugapilikana. 15 Nchalile kwannope kuti nkombole kukundikwa ni Akunnungu nti jwa masengo jwangaikuntesya soni pa masengo gakwe, ni jwakwiganya uchenene ntenga wa usyenesyene wa Akunnungu. 16 Nliŵambasye mu iŵecheto ya wamba ni yangalumbana, pakuŵa yele ikwatenda ŵandu akaanonyelesya Akunnungu. 17 Majiganyo ganti yele gali mpela liŵanga ndonde lyalikutauna chiilu. Mwa ŵele ŵajiganyisye yele apali che Himeneyo ni che Fileto. 18 Ŵele ŵandu alilesile litala lya usyene ni kuchiŵika chikulupi cha ŵandu ŵane mu lipamba achitiji kusyuka kwa ŵandu wose kumasile kutendekwa. 19 Nambo usyene wa Akunnungu ujimi kwa kulimba nti liganga lya nsingi ni pachanya pakwe galembechekwe, “Ambuje akwamanyilila ŵandu ŵakwe,” ni “Jwalijose jwakuti aŵele jwa Ambuje, aleche sambi.”
20 Mu nyuumba jajikulungwa kwana yoombo yaikolochekwe kwa sahabu ni kwa mbiya, ni yoombo ine ikolochekwe kwa itela ni kwa litaka, nombeyo ikutumikwa kwa masengo katema kose. 21 Nipele iŵaga mundu chaliswejesye kwa kulitalikanganya ni sambi, chaaŵe jwasagulikwe ni kuŵichikwa pajikajika pe kwa kwatumichila Ambuje ŵao. Nombewo ali chile kwa masengo gambone. 22 Nliŵambasye ni tama ja uchanda ni nsose kupanganya yakusaka Akunnungu ni nkole chikulupi ni unonyelo ni chitendewele pamo ni ŵandu wose ŵakwapopelela Ambuje kwa ntima wambone. 23 Ngakane makani ga kuloŵela gangalimate pakuŵa nkuimanyilila kuti gelego gakutandisya umenyani. 24 Jwakwatumichila Ambuje akakanilana. Akusachilwa aŵeje jwakulitimalika kwa ŵandu wose ni jwakwiganya jwambone ni jwakupililila, 25 jwakwajamuka kwa kulitimalika aŵala ŵakwakanila pakuŵa panepa Akunnungu akukombola kwapa lipesa lya kuleka sambi syao ni kuumanyilila usyene. 26 Kwa litala lyo lunda lwao chilwaujile, kwayele chakulupuche pa chitanji cha Shetani chiŵatanjisye ni kwatenda ajitichisye kupanganya yakusaka.