6
Yuhuanajlo numá: Jema'á ichi'iná ja'apiyá. Palani marí que la'acana Tupánajlo. Yuhuaná, Jesucristo ja'apiyá i'imacaño, jema'añó nachi'iná ja'apiyá. Tupana quemari iyamá té'ela quele nacaje la'acana nacú, ina'uqué i'imacáloje ra'apiyá penaje. Ripuráca'alo naquiyana quemari yuhuanajlo marí que: “Iphá ichi'iná ja'apí.” Najloja calé rarucá júpija eja'ahuá chu i'imacana ra'apiyá jema'acana aú. Ñaquele rimá najló: “Iphá ichi'iná ja'apí, palá i'imacáloje raú penaje, júpija i'imacáloje eja'ahuá chu raú penaje,” que rihuacára'aca yuhuaná i'imacá.
Nachi'inajlo numá: I'imaniya yuriná iyani hua'até, nala'acá piyá ujhuí inacu. Ilamára'a necá palá. Jehuíña'ata caja necá palá Tupana puráca'alo nacú, nala'acáloje Tupana huátacare caje penaje.
Ajopana hua'até sápajeñojlo numá: Palá jema'acá huacára'año icá sápacaje nacú ja'apiyá. Iphá caja na'apí. Napiyá quero'ocano queja jema'acá na'apiyá. Caja ihue'epí méqueca iná la'acá. Locópa'alaja jema'á na'apiyá. Jesucristo hua'até sápajeño i'imacaño que caja isápaca najhua'até.
Apala ila'á palá nejlú chuhuaja isápaca ee, napechu i'imacáloje palá inacu raú penaje. Ila'á palá ñaqué caja, uncaja que namá icá. Jesucristo hua'atéjena icá; rijló ila'á nacaje. Ñaquele ipechu i'imá caphí sápacaje nacú, Tupana huátaca que isápaca palá. Pu'ují ipechu aú ila'á isápaca'ala. Tupana hua'até isápacajla que caja ila'acá isápaca'ala. Ri'imacáloje palá caja Tupana nacú penaje ila'á isápaca'ala palá. Rijhua'até sápajeño que caja icá, isápaca aú ajopana hua'até. Ihue'epí marí: Tupana a'ajeri ina'uquejlo palá nala'acare loco'opáneje rihuemí. Ñaqué caja ricá ajopana hua'até sápejeñojlo. Najluhua sápacañojlo ñaqueja caja ricá. Ra'ajé palá nala'acare huemí najló.
Sápacaje mináricanajlo numá: I'imá ñaqué caja palá ijhua'até sápajeño hua'até. Ihuacára'aniya necá tejmuji huani sápacaje nacú. Ihue'epí marí: Re caja isápaca'ala mináricana je'echú chu. Imináricana caja ricá ijhua'até sápajeño hua'até. Ñaqué huánija icá, ijhua'até sápajeño hua'até Tupánajlo.
Iná jema'acá piyá Jiñá Chi'ináricana ja'apiyá yucuna marí:
10 Chuhua nojena, ila'á caphí ipéchuhua Huahuacára'ajeri Jesucristo hua'até i'imacana aú. Chá'atajeri huani Jesucristo. Chá'atajeri huani ri'imacale, i'imá richojé caphí. 11 Re surárajlo rilecare, richá'atacaloje ripinana raú penaje. Tupana a'arí caja ijló apú caje lecareji, Jiñá Chi'ináricana chá'ataca piyá icá ripajlácare aú. Ijña'á inacojó rilecare ra'acare ijló, inócacoloje raú penaje. 12 Uncá huenócalo ina'uqué hua'até. Re nanapona. Re caja ajopana, jiñana huacára'ajeño necá yenú. Uncá nanapona i'imalá; napéchuja calé re. Chapújne'equena huani necá. Necá, uncá iná amálarena, huátaño huachá'atacana, huala'acá piyá palá. Necá caja huacára'año ina'uqué la'acá pu'uhuaré marí eja'ahuá chu. Ñaquele cajrú ina'uqué la'acá pu'uhuaré marí eja'ahuá chu. Nahuacára'ajeño, jiñana pechu huátaca que nala'acá pu'uhuaré. Necá huátaño huame'é a'acana najluhua, hue'emacáloje huamanaicho la'acana nacú, pu'uhuaré la'acana nacú najhua'até penaje. 13 Ñaquele a'á inacojó nacaje Tupana yurícare ijló, ijmeñátacaloje icó Jiñá Chi'ináricana liyá raú penaje. Ipechu apichátajeri iphájica huacajé, itára'ajo camachá rijló raú. Caphí richojé tára'acano aú ja ichá'ataje Jiñá Chi'ináricana. 14 Surárana a'añó nahuachaphila nanacuhuá. Na'á caja pejru'uhuá melanani ne'ecú pajré penaje, ne'ecú mejñátajona penaje. Eyá icá caja mejñátajeño icó Jiñá Chi'ináricana chapujré liyá, quehuácaje puráca'aloji chuhuá i'imacana aú. Caphí ipechu i'imacale Jesucristo chojé, Tupana lamára'atari icá pu'uhuaré ila'acare liyá. Caja palánija icá Tupánajlo chuhuaca. Marí nacojé hue'epícana mejñátari caja icá riliyá. 15 Surara a'arí ri'ima'ulá rinacuhuá, ri'imá mejñátajona penaje, ri'ijnacáloje nócajo richu penaje. Jesucristo yucuna pala'atari ina'uqué pechu Tupánajlo. I'imá riyucuna i'imacana nacú. Surara i'ijnacá ri'ima'ulá rinacu queja nócajo, que caja iná i'ijnacá Jesucristo yucuna i'imajé ajopánajlo, ajopánajlo que. Nema'acachu ra'apiyá, iná capichata naliyá pu'uhuaré nala'acare raú. 16 Ipechu i'imá caphí Tupana chojé, piyuque Jiñá Chi'ináricana le'ejé chapú caje chá'ataca piyá icá. Iná pechu i'imacachu caphí Tupana chojé, surárajlo jemú que caja inajlo ricá. Raú namejñata necó ijijila liyá, naca'acare quera'atani hua'até. Ñaqué caja iná ca'acá iná liyá Jiñá Chi'ináricana le'ejé chapú caje, iná pechu i'imacachu caphí Tupana chojé. 17 Nenóquela surara pehuíla'aruya ijijila aú, uncá meque nala'alajla ricá, re rihuíla'aru mejñátajona i'imacale. Ñaqué caja Jesucristo ijló. Icapichaco piyá Tupana liyá, ri'imatá icá rijluhua. I'imá Tupana puráca'alo chojé caphí; jema'á ra'apiyá. Raú Tupana Pechu capichátari pu'uhuaré la'acana iliyá. Surara capichátari ripinana rijo'ojohua aú. Ñaqué caja inajlo Tupana puráca'alo lana'aquéjami, Tupana Pechu capichátacaloje pu'uhuaré la'acana iná liyá raú penaje. Marí que inajlo lecareji Tupana a'acare inajlo.
Napura'acóloje Tupana hua'até penaje yucuna marí:
18 Ipura'ó Tupana hua'até piyuque nacaje nacú. Iquejá'a nacaje riliyá; mahuó iquejá'aca nacaje riliyá. Tupana Pechu a'ajeri iñaté rijhua'até pura'acano aú. I'imá caja capechúruna rijhua'até pura'acano aú. Iyuríniya caja rijhua'até pura'acano. Ipura'ó Tupana hua'até piyuque rile'ejena ina'uqué nacú. 19 Ipura'ó caja nunacu, Tupana a'acáloje nuñaté nu'umajica aú riyucuna ajopánajlo. Ipura'ó caja nunacu, caphí nupechu i'imacáloje riyucuna i'imacana nacú penaje, riyucuna jema'ajeño hue'epícaloje meque Tupana i'imataca ina'uqué capichácajo liyá raú penaje. Piyuqueja ina'uquejlo riyucuna. Micho'ojnejija riyucuna i'imacá ina'uquejlo júpimi i'imacá. 20 Ñaquele Tupana huacára'ari nucá, nu'umacáloje riyucuna penaje. Ripuráca'alo aú nu'umá ina'uquejlo riyucuna. Riyucuna i'imacana chona, maare nucá ina'uqué huajáquelana chu me'etení. Ipura'ó caja Tupana hua'até nunacu, nu'umacáloje caphí riyucuna i'imacana nacú, rihuátaca que penaje.
Caja penaje rimacare nacú najló marí:
21 Tíquico quemájeri ijló nunacu, méqueca nucá maare, naca nula'á. Jesucristo ja'apiyá jema'ajeri caja ricá huajhua'até. Iqui'ija nuhuátacare ricá, Tíquico. Palá caja ra'acá nuñaté Tupana sápaca'ala la'acana aú. 22 Rimacáloje méqueca huecá maárohua penaje nuhuacára'a ricá ichaje i'imacá, rila'acáloje caphí ipechu raú penaje. 23 Jesucristo jara'apá Tupana. Nuhuata Tupana, Jesucristo hua'até la'acá palá ipechu. Nuhuata caja Tupana, Jesucristo hua'até a'acá iñaté, ihuátacaloje íqui'ija pecohuácaca raú penaje. Nuhuata caja na'acá iñaté, ipechu i'imacáloje caphí nachojé penaje. 24 Nuhuata caja Tupana la'acá inacu palá. Nuhuata caja Tupana la'acá palá necá nacú, uncá yurílaño naliyó Jesucristo huátacana íqui'ija. Marí que nuhuátaca ri'imacá ijló. Caja quetana riyucuna.