FILEMÓN
Introducción
Na penaje San Pablo huacára'aca Filemonjlo papera yucuna marí:
Júpimi que ajopana te'eré ehuájena huarúhua'aqueño ina'uqué, nasápacaloje najló penaje. Majopeja nasápajica najhua'até. Uncá nacarihuátena a'aqueño najló nasápaca'ala huemí. Na'aqué najló a'ajnejí, a'arumacaji, queleja na'aqué najló. Uncá najhua'até sápajeño amáqueño liñeru.
Apú i'imari. Rií i'imari Onésimo. Ricarihuate ií i'imari Filemón. Jesucristo ja'apiyá jema'ajeri Filemón, ricarihuate, i'imacá. Rijhua'até Onésimo sápaqueri majopeja. Uncá ricarihuate a'aqué rijló liñeru. Re'iyohuá que rata'acá riliyá nacaje. Aú riñaó reyá. Ri'ijná ají que ya'ajnaje pajimila Roma ejo. Re riphata Pablo. Caja naca'á Pablo ina'uqué huajáquelana chojé i'imacá, Jesucristo yucuna ri'imacale ajopánajlo, ajopánajlo que.
Ñaquele re ramá Pablo. E caja Pablo i'imari Jesucristo yucuna rijló. Raú rema'á Jesucristo ja'apiyá. Ripechu i'imari Jesucristo chojé caphí, ri'imatácaloje ricá capichácajo liyá penaje.
Mequetánaja ri'imacá re i'imacá. Ejomi Pablo huacára'ari ripa'acó rapumí chuhuá ricarihuate ejo. Rijhua'até rihuacára'a marí puráca'aloji.
1
Pablo huacára'ari Filemonjlo puráca'aloji i'imacá. Marí que rimacá rijló:
Pablo nucá. Nujhua'até maare Timoteo. Jesucristo ja'apiyá jema'ajeri ricá huajhua'até. Huecá huacára'año pijló marí papera. Ina'uqué huajáquelana chu nucá me'etení. Jesucristo yucuna nu'umacá pachá maare nucá. Pijló, Filemonjlo, huahuacára'a marí papera. Huasápaca'ala huáque'ehue que picá; huasápaca'ala nacú caja pisapa. Iqui'ija huahuátacare picá. Eco piya'atá marí papera Jesucristo ja'apiyá jema'ajéñojlo, piñacaré chojé jahuacáñojlo. Apia, Ariquipo, quélejlo piya'atá caja ricá. Jesucristo ja'apiyá jema'ajeyo Apia huajhua'até. Ariquipo la'arí nacaje Tupánajlo huala'acá que caja. Nuhuata Tupana, Ri'irí Jesucristo, hua'até, la'acá icá palá. Huara'apá huani Tupana; Huahuacára'ajeri huani Jesucristo.
Iqui'ija Filemón huátaca Tupana yucuna marí:
Nupura'acó Tupana hua'até quehuá nupura'acó pinacu. Hua'ajini numacá Tupánajlo marí que pinacu: “Palá pila'acá nucá, rema'acale pa'apiyá.” Nemá nojló marí que pinacu: “Iqui'ija Filemón huátaca Tupana, rile'ejena ina'uqué hua'até. Caphí huani caja ripechu Jesucristo chojé,” que nemacá nojló pinacu. Caphí pipechu Tupana chojé. Tupana yucuna ja'apátacana nacú picá ajopánajlo. Raú ajopana piño jema'añó Tupana ja'apiyá pi'imacá aú najló riyucuna. Nanacu caja nupura'ó Tupana hua'até, nahue'epícaloje meque íqui'ica Jesucristo la'acá iná palá penaje. Pu'ují nupechu pinacu, íqui'ija pihuátacale Tupana, ajopana ina'uqué hua'até. Marí palani nojló. Palá pila'acare i'imari caja palá ajopana Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño nacú. Palá nupechu la'acó raú.
Pablo huátari Filemón la'acá rijhua'até sápajerijlo nacaje yucuna marí:
Jesucristo ja'apiyá jema'ajeri picá; ra'apiyá jema'ajeri caja nucá. Ñaquele nuhuátaquela, nuhuacára'ajla pila'acá nacaje palá. E'iyonaja calé uncá nuhuacára'alaje pila'acá nacaje. Nuhuejhué picá. Ñaquele numá pijló: Eco pila'á nojló nacaje. Nucá Pablo quemari pijló. Jesucristo huacára'acarena naquiyana nucá. Ina'uqué huajáquelana chu nucá me'etení, noma'acale Jesucristo ja'apiyá. 10 Numá pijló: Eco pila'á Onésimojlo nacaje. Maare ina'uqué huajáquelana chu nu'umanoja riyurí richó Jesucrístojlo, ri'imatácaloje ricá capichácajo liyá penaje. Chuhuaca caphí ripechu Jesucristo chojé, nu'umacale riyucuna rijló. 11 Júpimi risápajica pijhua'até. Maliyaru huani ri'imacá pijló sápacana nacú i'imacá. Chuhuaca caliyani ricá nojló. Ñaqué caja ri'imajica pijló. 12 Ilé ca'ajnó nuhuacára'aje ricá rapumí chuhuá pijhua'até sápaje. Eco pipechu i'imá palá rinacu, pipechu i'imacá nunacu que caja. 13 Palani nojló riyurícojla nujhua'até maare, ra'acáloje nuñaté maare ina'uqué huajáquelana chu nu'umacá quetana penaje. Papumí chojé que ra'acajla nuñaté. Jesucristo yucuna nu'umacá ajopánajlo, pachá maare nucá ina'uqué huajáquelana chu. 14 Uncá nuhuátala riyurico maare, uncaja que pipechu i'imá ñaqué caja rinacu. Uncá caja nuhuátala pijló quemacana: “Eco pihuacára'a riyurico nujhua'até maare.” Pihuátajica ee riyurícana, riyurejo maare. Palani caja nojló ilé que la'acana. 15 Onésimo ja'apáñari picá mequetánaja, ri'imacáloje pijhua'até eja'ahuá chu pi'imajica quetana penaje. 16 Mahuemiru pijhua'até sápajeri ricá. Uncá ricaja calé ricá me'etení. Jesucristo ja'apiyá jema'ajeri caja ricá. Iqui'ija huahuátacare ricá. Palá huani nupechu rinacu. Picá huátajeri caja ricá. Nuhuátaca ricá chaje huani pihuátajica ricá, pijhua'até sápajeri ri'imacale. Pijhua'até ricá, hua'ató que Jesucristo ja'apiyá jema'ajeri caja ricá.
17 Palá pipechu i'imajica ee nunacu, ñaqué caja pipechu i'imajica rinacu. 18 Apala rila'á chapú pi'imacá; apala rejo'ocaja rilehuérica pijló. Eco pimá nojló, nucá a'ajeri pijló rihuemí. 19 Nucá Pablo lana'arí pijló marí nuyáte'ela aú. Nucá a'ajeri pijló rilehuéricare huemí. I'imaqué e'iyonaja picá hue'epiri pi'imacó nochojé i'imacá. Uncá naje calé numá pijló rinacu, caja pihue'epícare. 20 No'ohué picá, pema'acale Jesucristo ja'apiyá, noma'acá ra'apiyá que caja. Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño la'añó papéchucaca palá. Ñaquele pila'á numacá pijló que. Raú pila'ajé nupechu palá.
21 Numá pijló, nuhue'epícale numacá pijló que pila'ajica. Chaje huani pila'ajica nuhue'epica. 22 Re apú nacaje nuhuata pila'acá. Eco pilamá'ata nopucuna nupé, nu'umacáloje pijhua'até penaje. Caja ipura'ó Tupana hua'até nunacu, nácho'otacaloje nucá ina'uqué huajáquelana chiyá penaje. Ñaquele nu'umajé ca'ajná ijhua'até.
Caja penaje rimacare nacú rijló marí:
23 Epafras quemari pinacu: “Eco palá rijló ca'ajnó.” Maare nujhua'até ricá, Jesucristo ja'apiyá jema'ajeri ri'imacale. 24 Ñaqué caja Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, quele quemacá pinacu: “Eco palá rijló ca'ajnó.” Necá calé a'añó nuñaté nusápaca'ala la'acana aú.
25 Nuhuata Huahuacára'ajeri Jesucristo la'acá icá palá ca'ajnó. Maáreje ritajnó.