10
Nojena, íqui'i huani nuhuátaca nucá'ana jema'acá Jesucristo ja'apiyá, Tupana i'imatácaloje necá capichácajo liyá raú penaje. A'acuhuaná cajrú nupura'acó Tupana hua'até nachaya. Nuhue'epí nahuátaca Tupana huátaca que la'acana hue'epícana natucumó. E'iyonaja uncá nahue'epila palá ripuráca'alo nacojé. Aú majopeja nala'acá. Uncá nahue'epila méqueca Tupana lamára'ataca ina'uqué pu'uhuaré nala'acare liyá rijluhua. Napechu queja nahuátaca necó lamára'atacana rijló. Aú uncá nayurila necó Tupánajlo rilamára'atacaloje necá pu'uhuaré nala'acare liyá rihuátaca que penaje. Caphí iná pechu i'imacachu Jesucristo chojé, Tupana lamára'atari iná pu'uhuaré iná la'acare chiyá rijluhua. Ñaquele uncá na penaje calé inajlo Tupana puráca'alo jupichumi, iná lamára'atacaloje iná icó rijló raú penaje. Apala ina'uqué huátaño necó lamára'atacana Moisesmi chu puráca'alomi ja'apiyá i'imacana aú. Uncá meño'ojó iná jema'alá ra'apiyá. Moisesmi chu puráca'alomi quemacá que nanacu, queja najló ricá. Marí que rimacá nanacu: “Pajimato Tupana puráca'alo quemacá que la'ajeño, necaja calé i'imajeño macapichaco rijhua'até je'echú chu,” que rimacá. Chuhua uncá ñaqué calé inajlo ricá. Iná pechu i'imacá aú caphí Jesucristo chojé, rica'á iná liyá pu'uhuaré iná la'acare. Lamára'ataquejami que iná Tupánajlo raú. Ripuráca'alo lana'aquéjami quemari piño marí que rinacu: “Uncá na penaje calé inajlo, iná i'ijnaquela je'echú chojé Jesucristo huá'aje majó, ra'acáloje huañaté penaje. Uncá caja na penaje calé inajlo, iná i'ijnaquela caja taca'acaño ejo, iná macápo'ocaloje ricá penaje,” que rimacá. Huahue'epí caja Jesucristo i'imataca iná capichácajo liyá, iná pechu i'imacá caphí richojé aú. Riyucuna i'imacana nacuja huecá, ina'uqué pechu i'imacáloje caphí richojé penaje. Pimájica ee Jesucristo nacú: “Nuhuacára'ajeri ricá” que, ri'imataje picá capichácajo liyá. Pihue'epíjica ee quehuaca Tupana macápo'oca Jesucristo i'imacá, ri'imatájica picá capichácajo chiyá. 10 Iná pechu i'imacachu caphí Jesucristo chojé, Tupana lamára'atari iná rijluhua raú. Iná numá chiyá iná quemacachu iná nacuhuá: “Caphí péchuri nucá Jesucristo chojé” que, Tupana i'imatari iná capichácajo liyá raú.
11 Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemari marí que: “Caphí péchuri richojé uncá la'alajo ujhuí riliyá.” 12 Ñaqué huánija ina'uqué Tupánajlo. Judíona, uncá judíona calé hua'ató, ñaqué caja necá rijló. Tupana i'imari najlojé penaje, piyuqueja ina'uquéjloje penaje ricá. Nacaje eja'ahuá chu yurico mináricana caja ricá, Tupana. Quepeni nacaje ripalamane piyuqueja ina'uquejlo, quejá'año riliyá nacaje rijhua'até pura'acano aú. 13 Marí que Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemacá huanacu: “Iná quemacachu Tupánajlo: ‘Pi'imatá nucá capichácajo liyá’ que, ri'imatá iná capichácajo liyá raú.” 14 Uncá meño'ojó ina'uqué quemalá rijló, ri'imatácaloje necá capichácajo liyá penaje, uncachu napechu i'imalá caphí richojé. Uncá caja meño'ojó napechu i'imalá caphí richojé, uncachu ne'emalá riyucuna najló. Uncá caja meño'ojó nahue'epila riyucuna, uncachu ina'uqué i'ijnalá riyucuna i'imajé najló. 15 Uncá caja meño'ojó ne'ejnalá riyucuna i'imajé, uncachu nahuacára'ajeri i'imalá. Marí que Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemacá ajopana ina'uqué nacú: “Ina'uqué iphaño majó Tupana i'imataca ina'uqué capichaco liyá yucuna i'imajé huajló. ¡Meque palá huani nala'acá huecá raú! que nemacá.”
16 E'iyonaja uncá piyuqueja calé a'añó nanacojó riyucuna. Marí que Isaíasmi chu lana'acá riyucuna i'imacá: “Nuhuacára'ajeri, uncá na calé huátari huapuráca'alo ja'apiyá jema'acana,” que rimacá rijló. 17 Tupana i'imatari ina'uqué capichácajo liyá Jesucristo palamane aú. Riyucuna ne'emá ina'uquejlo, napechu i'imacáloje caphí Jesucristo chojé raú penaje.
18 Caja Israélmi chu laquénami jema'añó riyucuna i'imacá. Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemari marí que nanacu:
Tupana huacára'ari ina'uqué i'ijnacá piyuque nate'eré nacuhuá riyucuna i'imajé najló.
Ritajáca'alo ehuá hua'ató ne'ejná riyucuna i'imajé najló. Caja natajata riyucuna i'imacana piyuque ina'uquejlo, eja'ahuá chu i'imacaño.
19 Israélmi chu laquénami hue'epiño riyucuna. E'iyonaja uncá na'alá nanacojó ricá. Marí cajé aú riyuró ajopánajlo. Marí que Moisesmi chu lana'acá riyucuna i'imacá:
Marí que Tupana quemacá Israélmi chu laquénami nacú:
No'ojé ajopana ina'uqué nujhua'atéjena penaje.
“Huahuejáputenami necá,” queja imacá nanacu.
Necá no'ojé nule'ejena ina'uqué penaje,
nuyúcha'atacaloje icá raú penaje, que Tupana quemacá najló i'imacá.
20 Uncá Isaíasmi chu huo la'aló riyucuna i'imacana piyá. Quéchami piño rilana'acá riyucuna marí que:
Tupana quemari marí que:
Uncá hue'epílaño mecajeca nucá, necá hue'epéjeño nucá.
Uncá quejá'alaño nuyucuna, hue'epéjeño mecajeca nucá.
21 Marí que piño Isaíasmi chu quemacá Israelmi chu laquénami nacú i'imacá: “Tupana quemari nanacu: Uncá ina'uqué huátalaño no'opiyá jema'acana. Chapú nahuó nuchá. Najló calé numá hua'ajini huani, napala'atácoloje napéchuhua pu'uhuaré nala'acare liyá penaje.”