11
Buevi bu sambidila
(Matayi 6.9-13)
Bu kaba sambila va buangu kimso ; bu kamanisa, nlonguki andi wumosi wuyiza ayi wunyuvula :
—A Pfumu, wutulongisa sambila banga Yowani bu kalongisila minlonguki miandi.
Buna wuba vutudila :
—Mu thangu lunsambila, lutubanga :
Tata,
Bika dizina diaku diba dinlongo
Bika Kipfumu kiaku kiza
Wutuvana, kadika lumbu, bidia bioni bifueni
Wutulemvukila masumu meto
bila beto mamveto tueti lemvukila bobo
bakutu vangilanga mambimbi
ayi kadi kutubika tubua mu phukumunu.
Buna wubuela diaka :
—Zimbukila mutu wumosi mu beno widi ayi nkundi andi, ayi wedi va khatitsika builu mu kunkamba : “A nkundi ama, ndevisa mapha matatu bila nkundi ama wumosi meba mu nzietolo weka yama kuna nzo vayi ndisi ko kadi kima ki kunyakudila.” Vayi mutu wowo widi mu khati nzo maka mvutudila : “Bila kundiamisa, muelo wukangiminingi ayi bana bama ayi minu veka tukilekidingi ; diawu ndilendi kotuka ko mu diambu ndivana mawu.”
Bukiedika ndikulukamba, kadiambu ko kalendi kotuka ko mu diambu di kumvana mawu bila kadi nkundi andi vayi wela kotuka bila mutu wunawulembu nyamisa, buna wela kumvana bibioso, boso buididi mfunu andi.
(Matayi 7.7-11)
—Diawu ndikulukambila ti : lulomba ayi luela tambula ; lutomba ayi luela bakula ; lukokuta ayi luela zibudulu. 10 Bila woso wunlombanga niandi wuntambulanga ; woso wuntombanga niandi wumbakulanga ayi woso wunkokutanga niandi wunzibudulungu.
11 Nani mu beno, madise, lenda vana muanꞌandi nioka bu kanlombidi mbizi yi nlangu e* ? 12 Voti kumvana khutu niandi bu kanlombidi diki e ? 13 Buna enati beno batu bambimbi luzebi vana bana beno bima bimbotebuna dise dieno didi ku diyilu wela luta vana Mpeve yinlongo kuidi bobobakunlombanga yawu.
Nzambi voti satana
(Matayi 12.22-30 ; Malako 3.20-27)
14 Buna wutotula mpeve yimbimbi yi dibaba. Mpeve yimbimbi bu yitotuka, dibaba dieka yoluka ayi nkangu wu batu wusimina. 15 Vayi ndambu yi batu mu bawu batuba :
—Keti mu lulendo lu Belezebuli, pfumu yi ziphevi zimbimbi, kalembo totudila ziphevi zimbimbi.
16 Bankaka mu kumfiela banlomba dimbu kintotukila ku diyilu. 17 Vayi kazaba mayindu mawu, buna wuba kamba :
—Kipfumu kioso kivasukidi kiawu veka kifueti muangana ayi nzo yivasukidi yawu veka yifueti bua. 18 Enati satana vasukidi niandi veka, buna buevi kipfumu kiandikilenda zingila e ? Bila beno lulembo tubi ti mu lulendo lu Belezebuli ndilembo totudila ziphevi zimbimbi. 19 Enati bukiedika ti mu lulendo lu Belezebuli ndilembo totudila ziphevi zimbimbi, buna nani wuvana bana beno lulendo lutotudila ziawu e ? Diawu bela ba mazuzi meno.
20 Vayi enati mu lulendo lu Nzambi ndilembu totudila ziphevi zimbimbibuna luzaba ti kipfumu ki Nzambi kieka vadi beno.
21 Mutu widi ngolu ayi widi binduanina bifuana bu kalembu sungi nzoꞌandi buna bima biandi bidi mu ndembama. 22 Vayi enati vatotukidi mutu wunlutidi ngolu ayi wunnungini buna ma kanziona binduanina biandi bioso bi kabedi tudilanga diana, ma kanziona bima biandi bioso ayi ma kakabula biawu.
23 Woso kambulu ku ndambu ama buna mbeni ama, ayi woso wunkamba kupika yama buna niandi lembu sasikisa.
(Matayi 12.43-45)
24 —Mu thangu mpeve yimbimbi yitotukidi mu mutu, buna yindiengilangamu bibuangu biyuma mu tomba luvundulu vayi enati yikadi baka buangu, buna yintubanga : “Bika ndivutuka mu nzoꞌama yoyi nditotukila.”
25 Bu yivutukidi buna yimbabanga nzoꞌandi yinkombulu ayi yikubulu bumboti. 26 Bosi yimvutukanga ayi yimbonganga tsambudi di ziphevi zinkaka, zimviatukidi nganzi. Bu zikotidi buna zinkalanga muna. Buna khadulu yi zimunina yi mutu wowo yilutidi biva ayi yina yithete.
27 Muthangu kaba tuba bobo, nketo wumosi wuba muna nkangu wuyamikina :
—Khini kuidi nketo wubuta ayi wuyemika.
28 Vayi Yesu wumvutudila :
—Khini kuidi bobo beti wanga ayi beti tumukinanga mambu ma Nzambi.
Yesu wutemina batu ba tsungi yayi
(Matayi 12.38-42)
29 Nkangu wu batu bu wukutakana, buna wutuba :
—Tsungi yayi yidi tsungi yimbimbi yilembo tombi dimbu. Dimbu … Yilendi tambula dimbu dinkaka ko boyula kaka ko botula kakakioki ki Zonasi. 30 Bila banga bubela Zonasi dimbu kuidi basi Ninive, buawu bobo Muana Mutu kela bela dimbu kuidi batu ba tsungi yayi.
31 Mu lumbu ki tsambusu, ntinu wu nketo wu Sude wela telama va kimosiayi batu ba tsungi yayi ayi wela bazengila nkanu. Bila niandi wubaku tsongi ntoto mu diambu di kuiza wa malongi ma diela ma Salomo. Muaki tala mutu widi vava viatukidi Salomo. 32 Mu lumbu ki tsambusu basi Ninive bela telama va kimosi ayi batu ba tsungi yayi ayi bela bazingila nkanu bila bawu babalula mavanga mawu bu bawa malongi ma Zonasi. Muaki vava vadi mutu wuviatukidi Zonasi.
(Matayi 5.15 ; Malako 4.21)
33 Kuisi ko mutu bu kameni lemisa muinda, wuntulanga wawu va buangu kisuama voti ku tsi katini. Vayi wuntulanga wawu va yilu meza mu diambu babo bankota mu nzo bamona kiezila kiandi.
(Matayi 6.22-23)
34 —Meso maku mawu muinda mu nitu aku. Mu thangu meso maku madi mamboti buna nitu aku yimvimba yidi mu kiezila. Vayi enati madi mambimbibuna nitu aku yimvimba yidi mu tombi. 35 Diawu lubuka mu diambu di kiezila kidi mu ngeyo kibika kituka tombi. 36 Diawu enati nitu aku yimvimba yidi mu kiezila, mu kambu ndambu yi nitu mu tombi buna yela ba yikienzuka ngolo banga mu thangu muinda wukukienzulanga mu nlaki andi.
Yesu wutubidila Bafalisi
(Matayi 23.4-36)
37 Bu kaba yoluka, Mfalisi wumosi wuntumisa mu dia ku nzoꞌandi. Bu kakota wuvuanda va meza. 38 Mfalisi bu kamona bobo, wusimina bila Yesu kasi kisukula ko tuamina kadia.
39 Buna Pfumu wunkamba :
—Bena Bafalisi lunsukulanga bumboti va mbata yi kopo ayi yi dilonga vayi mu khati lufulukidi ayi mayindu ma buivi ayi mambimbi. 40 Beno luidi bivulu ! Mutu wowo wuvanga va mbata kasia vanga ko mu khati e ? 41 Luvana bima biobi bidi yeno kuidi minsukami buna bosi bima bioso biela ba bivedila. 42 Vayi mabienga kuidi beno Bafalisi bila lumvananga kuku ki kumi ki mintindu mioso mi biti ayi ki “meti ayi li” vayi lunlenzanabusongaayi luzolo lu Nzambi. Nganu mawu mama mambu lufueti vanganga ayi kadi zimbaka mana.
43 Mabienga kuidi beno Bafalisi bila lunzolanga vuanda mu bibuangubinzitusu mu zinzo zi zikhutukunu ; lunzolanga baluvaninanga mbotimu bibuangu bi batu bawombo. 44 Mabienga kuidi beno ! Ludedikini banga mabumbi mankumbu monika ; batu balembu madiatidila mu kambu zaba.
45 Vana vawu nlongi wumosi wu mina wuyuvula Yesu ti :
—Nlongi, bu wulembu tubi mambu momo buna beto kuandi wulembo fingi.
46 Buna Yesu wumvutudila ti :
—Mabienga ayi kuidi beno minlongi mi mina bila lueta kuika batu bizitu bidi zitu mu nata vayi beno veka kadi nlembo eno wumosi wusimbanga ko bizitu beni.
47 Mabienga kuidi beno bila lueta tunga mabumbi ma mimbikudi ayi bakulu beno baba vonda. 48 Lueta telimina mavanga ma bakulu beno kimbangi ayi lueti monangakhini. Bila bawu baba vonda vayi beno luntunganga mabumbi mawu.
49 Diawu nzayilu yi Nzambi yitubila ti : “Ndiela kuba fidisila mimbikudi ayi bamvuala, bela vondabankaka ayi bela yamisa bankaka.” 50 Muingi menga ma mimbikudi mioso matengulu tona va vangimina ntoto mela tombulu va tsungi yayi 51 tona mu menga ma Abeli nate mu menga ma Zakali, mutu wowo bavondila va khatitsika diziku dinyokulungu makaba ayi nzo Nzambi. Bukiedika ndikulukamba mambu moso momo mela builu batu ba tsungi yayi.
52 Mabienga kuidi beno minlongi mi Mina, beno luziona tsabi yinzayilu. Kadi sia ti beno veka lu kotanga ko vayi lunkandikanga bobo bazola kota.
53 Bu kabotuka vana, minsoniki ayi Bafalisi batona kumfietikisaayi banzonzisa mu mambu mawombo ; 54 banlekila mintambu ; batomba diambu dilenda totukila mu munuꞌandi muingibabaka bila ki kumfundila.
* 11:11 11.11 Minkanda minkaka mibuela : nani lenda vana ditadi kuidi muanꞌandi bu kanlombidi dimpa e ? 11:42 11.42 Meti ayi li : biba bikunusu bifioti Bayuda baba kunanga. Biawu bibatotulangatsudi yi kitoko ayi biba sadulungu banga bilongo. Bikunusu beni bisia ba ko mu ntanda wu bima bifueti vanunungu kuku ki kumi bila bisia ba luvalu ko.