11
Bali 'ka 'e yiɛ 'silɛ 'yee minnun Izraɛl 'nɔn 'va dɩ
-Yee "wɛan maan laabo "mɛn 'nan, Bali 'e 'pɛ 'si Izraɛl 'nɔn -sru 'nan o 'ka "nyian 'yee minnun -a dʋʋ? -Cɛjɛ, e 'ka zɩ "fo "dɩ. Kɔɔ 'an 'bɔ 'gʋɛ, Izraɛl min nɛn 'maan, ɛn Abraam 'bɛ cɩ 'an tra -a. Waan 'ya Bɛnzamɛn kluda. Bali 'ka 'e 'pɛ 'silɛ Izraɛl 'nɔn nɛn e o 'si "va 'e 'cɛn bɛ o -sru 'nan o 'ka "nyian 'yee minnun -a dɩ. 'Wɩ nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'nan, Eli Izraɛl 'nɔn man wɩ 'pla Bali lɛ bɛ, 'ka 'ci "nrɔn "da. 'Wɩ nɛn Eli -a 'vɩ bɛ -nyrɛn 'nan:
«Minsan,
Izraɛl 'nɔn 'i 'lewei vɩnɔn tɛɛ,
ɛn fɛnan pɛɛnɔn nɛn minnun 'sraga 'bʋ 'yiɛ bɛ,
waa -nan wii.
'An 'tʋwli 'mɛn 'fʋ 'i 'lewei vɩzan -a
ɛn o ya -a -wɛɛnan 'nan 'waan -tɛa.»
-Mɛ "wɩ nɛn Bali -a 'vɩ Eli lɛ? Yaa 'vɩ -yrɛ 'nan:
«An minnun 'si "va -kpi 'sɔravli (7.000) 'mɛn vɛ -a.
Minnun zɩɛ wa'a 'o "po -sɔɔnlɛa yiba "min nɛn
waa laabo Baal bɛ -a wlu -e 'o bɔ dɩ.»
-A -tʋwli "nɛn "nyian tian cɛɛgʋ yi -a. Bali "yi drɛ Izraɛl 'nɔn lɛ, ɛn e min "nɛn "wɛnnɛn "cɛ 'si "va 'yee vɛ -a. E 'ka 'nan o drɛ wɩnun man nɛn Bali "yi zɩɛ -a drɛ dɩ. -Te 'e 'kɔn 'nan o drɛ wɩnun man nɛn bɛ, "te maan ve 'nan Bali -le "yi zɩɛ "yi "cɛɛ dɩ.
'Wɩ nɛn an "sia -a vɩnan zɩɛ, -a 'le 'srannan "nɛn 'nan, fɛ nɛn Izraɛl 'nɔn cɩ -a -wɛɛnan bɛ, o pɛɛnɔn 'ka -a yɩlɛ dɩ. Minnun nɛn Bali o 'si "va o yei "bɛ -wɛɛ 'yɩ, 'pian min -mienun -le vɛ bɛ Bali o 'bli 'ta -tɔ 'plɛblɛ -e 'o vɩlɛ 'o 'wɩ 'wɩ man dɩ. 'Wɩ zɩɛ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:
«Bali yi -fɔla o da 'nan
-e 'o vɩlɛ 'o 'wɩ 'tɔ dɩ,
ɛn -e 'o vɩlɛ 'o fɛnan yɩ dɩ,
ɛn -e 'o vɩlɛ 'o 'wɩ man dɩ.
E ya zɩɛ -trilii cɛɛgʋ yi -a.»
'Wɩ 'tʋwli zɩɛ mingɔnnɛn David nɛn 'li bɛ, "e 'vɩ 'nan, e bɔa "o man "nyian. Kɔɔ yaa crɛn -tɛ 'nan:
«-Wee "fɛdi drɛdɩ bɛ,
'e drɛ "le 'nan san nɛn
waa nyrɛn 'o 'bɔ 'fli lɛ -e 'e o 'kun.
Ɛn 'e drɛ "le 'nan "se "nɛn
waa -tin 'o 'bɔ 'fli lɛ -e 'e o 'kun.
Ɛn "nyian bɛ 'e o 'si Bali man -kɔɔbli,
-e Bali 'e 'wɩ "nɛn -kɔɔn -wlɛ.
10 Bali 'e o yiɛ 'wi
-e 'o vɩlɛ 'o fɛnan yɩ dɩ.
Ɛn 'o 'fʋ nɔan -a 'li 'trilii.»
Zozinɔn nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, Paul 'wɩ 'pla -wlɛ
11 Maan laabo "mɛn 'nan, 'wɩnun nɛn an "sia -a vɩnan zɩɛ, -a -ci nɛn 'nan, Bali 'e 'pɛ 'si Izraɛl 'nɔn -sru 'li "fo "le vɛ -a? -Cɛjɛ, -njɛɛ "fo "dɩ. 'Pian -wee "trɔɛn "yuyu 'tandɩ -le "wɛan nɛn Bali 'lɛglɔn 'pee -ji minnun 'si 'wɩ 'ji. Yaa drɛ zɩɛ 'nan -e Izraɛl 'nɔn 'o man -wɛɛ man bʋdɩ -a 'nan Bali 'e 'o 'sia min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ. 12 -Kaa ye 'nan, Izraɛl 'nɔn 'le "trɔɛn "yuyu nɛn waa 'tan bɛ, -yɛɛ "yi -dan drɛ 'trɛda 'nɔn pɛɛnɔn lɛ. Ɛn -wee 'sidɩ Bali man 'bɔ zɩɛ, e "yi -dan drɛ minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ -wlɛ. -Yee "wɛan tʋ nɛn Izraɛl 'nɔn pɛɛnɔn -fɔa Zozi 'va bɛ, "yi zɩɛ e -ciala "da min -tʋdʋ pɛɛnɔn 'le vɛ -a.
13 'Ka pɛɛnɔn nɛn ka 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, maan ve 'cɛɛ 'nan, Zozi 'an drɛ 'yee 'pa 'siazan -a 'ka 'va zia. 'Wɩ zɩɛ yaan 'ci "nranman 'kpa tɩglɩ. 14 Kɔɔ -a -cin a 'an 'ji 'nan, 'cee drɛdɩ min tɩglɩ 'a Bali 'lɛ 'le "wɛan bɛ, man bʋdɩ -wlamlan 'an "bʋɩ Zuif 'nɔn 'ji, -e 'o man -wɛɛdɩ 'sia 'nan Bali 'e 'o 'sia min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ. 'Wɩ zɩɛ -yɛɛ -maan 'lɔɔ -e 'an -kɔla o "fli yaa 'sidɩ -a 'wɩ 'ji. 15 -Kaa -tɔa 'nan, tʋ nɛn Bali 'e 'pɛ 'si Izraɛl 'nɔn -sru "bɛ, -a -nan nɛn e -si 'lɛ 'sʋ ɛn 'o 'vale 'trɛda min -tʋdʋ pɛɛnɔn 'a o yei "sɛn 'e cin va. -Yee "wɛan tʋ nɛn Bali o -sɛan "nyian 'e 'va bɛ, 'wɩ nɛn e -ciala "da "bɛ e dra. 'Wɩ 'kpa, yi zɩɛ -a da bɛ minnun nɛn o kaa bɛ o wuanla -kanɔn 'va.
16 E ya "le 'an 'wɩ -kɔɔn "man wɩ -tʋ vɩ 'cɛɛ. -Te fɛ -tʋ a ɛn waa tɛdɛ -nɔn Bali lɛ bɛ, fɛ zɩɛ -a pɛɛnɔn dra 'saun Bali 'lɛ. -A -tʋwli "nɛn "nyian 'gʋ. Yiba "nɛn -a pou a Bali -le vɛ -a bɛ, te -a pɛɛnɔn drɛ Bali -le vɛ -a.
17 Izraɛl 'nɔn a "le yiba nɛn waa pɛ -mie cɛɛn "da "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. Ɛn 'ka 'bɔ nɛn ka 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, 'cɛɛ cɩ "le 'nan plɔ -ji yiba "pɛnun nɛn waa -tɔɔ yiba "pɛnun zɩɛ o "pa 'ji bɛ -wee 'wɩ 'zʋ. 'Bɛ nɛn 'gʋɛ 'cee 'plɛblɛ "sia yiba 'bɔ pou ji.
18 -Yee "wɛan te 'ka 'fli 'sia 'nan ka "yi "mlian yiba "pɛnun nɛn ka ya o "pa 'ji bɛ o da dɩ! -Te 'wɩ zɩɛ -a -cin nɛn 'ka 'ji bɛ, e ya "le 'an vɩ 'cɛɛ 'nan, cɛɛ "cɛɛ cɩ 'ka 'tɔdɩ yiba "pou wlu dɩ, 'pian -yɛɛ cɩ 'e 'tɔdɩ 'ka 'wlu. 19 Ɛn -a -mie dra bɛ, kaa ve 'nan: «'Wɩ zɩɛ e ya 'wɩ 'kpa -a. 'Pian Bali yiba "pɛnun zɩ o cɛɛn "da 'nan -e 'kʋ drɛ o "pa 'ji 'nɔn 'a.» 20 Maan ve 'cɛɛ 'nan, 'wɩ 'kpa nɛn kaa 'vɩ. 'Pian -a -cin 'e 'kɔn 'ka 'ji 'nan, wa'a yi -tɛlɛa Bali da dɩ, -yee "wɛan nɛn e o 'si 'nan. Ɛn 'cee yi -tɛradɩ Bali man nɛn ka drɛ o "pa 'ji 'nɔn 'a. -Yee "wɛan te 'ka 'fli 'sia 'nan ka "yi "mlian o da dɩ, 'pian 'ka "klan Bali lɔ! 21 Kɔɔ Zuif 'nɔn 'bɔ nɛn o cɩ Bali -le minnun wlɛ tɩglɩ 'a bɛ, Bali 'ka o 'tʋɩlɛ 'e "tun "dɩ. -Yee "wɛan -te kaa drɛ "le -wee 'wɩ 'zʋ bɛ, ya'a 'ka 'tʋe 'e "tun "fo "dɩ.
22 'Wɩ nɛn an "sia -a vɩnan 'gʋɛ -a da bɛ, 'ka Bali -le "yi "nanjɛn -tʋ! Ɛn 'ka -yee 'wɩ 'tɔndɔn -nanjɛn -tʋ! Bali -a kɔɔn minnun nɛn o 'si -a -sru "bɛ -wlɛ 'nan 'yee 'wɩ a 'tɔndɔn, ɛn e "yi drɛ 'cɛɛ. 'Ka 'fʋ -yee "yi zɩɛ -a -sru, -te bɛ "cɛɛ dɩɛ, 'ka 'bɔ "nyian Bali "cee 'si wo -nan "le zɩ yaa drɛ yiba "pɛ tɛdɛnun lɛ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 23 Ɛn Izraɛl 'nɔn 'bɔ 'le vɛ bɛ, -te -wee "trɔɛn "yuyu zɩɛ o 'si -a 'tandɩ man ɛn o yi -tɛradɩ 'sia Zozi da bɛ, Bali o -tɔa 'o "pa 'ji "nyian. Kɔɔ Bali a 'plɛblɛ -e 'e 'wɩ zɩɛ -a drɛ. 24 -A -cin 'e 'kɔn 'ka 'ji 'nan, ka ya "le 'nan plɔ -ji yiba "pɛnun nɛn Bali o cɛɛn ɛn e o tɔɔ 'yee yiba 'kpa da bɛ -wee 'wɩ 'zʋ. 'Pian -kaa -tɔa 'wein 'nan 'wɩ zɩɛ -njɛɛ wa'a dra dɩ. Ɛn Izraɛl 'nɔn 'bɔ nɛn -yee yiba 'kpa pɛnun -a bɛ, -te Bali o tɔɔ 'o "pa 'ji yiba 'kpa da bɛ, -a -nɔan da nɛn.
Bali a "va 'nan 'yee "yi 'e drɛ 'trɛda minnun pɛɛnɔn 'le vɛ -a
25 'An "bʋɩ Zozinɔn, 'wɩ nɛn -a -ci a 'e yɔɔdɩ minnun man bɛ, an ya "vale "ka -ci man. Kɔɔ an 'ka "vale 'ka 'fli see "paa -e 'wɩ 'pee -cin 'e 'kɔn 'ka 'ji 'wɩ zɩɛ -a da dɩ. 'Wɩ zɩɛ -nyrɛn 'nan, Izraɛl 'nɔn -mienun a "trɔɛn "yuyu 'tannan, 'nan 'o 'ka "vale 'o yi -tɛala Zozi da dɩ. E -fo zɩɛ -trilii -e tʋ nɛn 'lɛglɔn 'pee -ji minnun pɛɛnɔn nɛn Bali o laabʋ bɛ e o "sia 'wɩ 'ji bɛ 'e bɔ. 26 "Bɛ -sru -e 'e Izraɛl 'nɔn pɛɛnɔn 'si 'wɩ 'ji "mɛn. 'Wɩ zɩɛ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'e 'cɛn. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:
«Zeruzalɛm nɛn,
min 'sizan 'wɩ 'ji -taa 'silɛ.
Ɛn -yɛɛ -taa "trɔɛn "yuyu 'tandɩ 'silɛ Izraɛl 'nɔn 'lɔ
-e 'o yi -tɛra -a 'bɔ da.
27 Bali "e 'nan,
an -taa 'kʋ yei "sɛnlɛ 'e cin va.
An -taa -wee 'wɩ 'wlidɩ "fuilɛ.»
28 Zozi Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn nɛn waa -fɔla 'o "trɔɛn -sru "bɛ, -yee "wɛan nɛn o drɛ Bali 'nanmannɔn 'a. Ɛn e drɛ zɩɛ 'nan -e 'ka "nɛn "blɩ. 'Pian Bali -tɔ 'e wei da o tranun lɛ -le "wɛan bɛ, o -fo 'lɛglɔn nɛn Bali -a 'si "va "bɛ -a, ɛn Bali o ye "yi. 29 Kɔɔ -te Bali 'yee "yi "nɔn min lɛ bɛ, ya'a "nyian -a sia "fo "dɩ. Ɛn -te e min laabʋ bɛ, ya'a "nyian 'e 'pɛ sia -a -sru "dɩ.
30 'Ka 'bɔ 'labɛ, ka 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩ, ɛn 'e tɛdɛ bɛ, te ka Bali wei -fɔala 'ka "trɔɛn -sru. 'Pian 'bɛ nɛn 'gʋɛ, Bali "yi drɛ 'cɛɛ Zuif 'nɔn 'bɔ nɛn o cɩ Bali -le minnun -a bɛ -wee Bali wei -fɔladɩ 'o "trɔɛn -sru "le "wɛan. 31 An -kɔlaman maan ve "nyian 'nan, Bali -le "yi "nɛn e drɛ 'cee vɛ -a bɛ -a man nɛn Zuif 'nɔn Bali wei -fɔla 'o "trɔɛn -sru. E drɛ zɩɛ 'nan -e Zuif 'nɔn 'o -tɔ 'nan Bali -le "yi "bɛ "wee 'si wo "nyian 'wɩ 'ji. 32 Bali 'bɔ 'bɛ 'trɛda blamin -tʋdʋ pɛɛnɔn 'nɔn "trɔɛn "yuyu 'tandɩ lɛ. Yaa drɛ zɩɛ 'nan -e 'o pɛɛnɔn 'o -tɔ 'nan Bali -le "yi 'saza 'bɛ -kɔlaman 'o 'sidɩ -a 'wɩ 'ji.
Pɔl Bali muo "fɔ 'wɩ nɛn Bali -a drɛ bɛ -a man
33 'An 'ci "nranman.
Bali -le -dan nɛn e cɩ -a bɛ
-a -kɔɔn "manvɛ "ka "dɩ.
Ɛn Bali -le 'wɩ -tɔdɩ
'lee -yee ci "nrɔndɩ bɛ
-a 'leda "ka "dɩ.
Min -tʋ 'ka 'kɔlaman
-e 'e 'wɩ nɛn -a -cin cɩ Bali ji bɛ -a -ci vɩ dɩ.
Ɛn min -tʋ 'ka 'kɔlaman
-e 'e -yee 'wɩ drɛdɩ -ci man dɩ.
34 'Wɩ zɩɛ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ
Bali -le 'fluba 'ji 'e 'cɛn.
Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:
«Min -tʋ 'ka Minsan ci "nrɔndɩ tɔa dɩ.
Ɛn min -tʋ 'ka 'kɔlaman
-e 'e 'wɩ 'pa "va -yrɛ "dɩ.
35 Ɛn min -tʋ 'ka 'kɔlaman
fɛ -tʋ -nɔndɩ -a Bali lɛ
'vaa -e Bali 'e man -pan wʋ -yrɛ "dɩ.»
36 Kɔɔ fɛ pɛɛnɔn "sia "va,
ɛn -yɛɛ -maan fɛ pɛɛnɔn a -nan,
ɛn -yɛɛ cɩ fɛ pɛɛnɔn pou -a.
'Tɔ -dan 'e 'kɔn Bali zɩɛ
-yee vɛ -a 'li 'trilii.
Amɛn!